Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Grupowy zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Grupowy zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
ul. ks. pr. St. Słonki 22
34-300 Żywiec
powiat: żywiecki
Tel.: +48 338612898, Faks: +48 338602053
biuro@klasterzywiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żywiec
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Grupowy zakup energii elektrycznej na rok 2020

Numer referencyjny: PN 12/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych: Powiatu Żywieckiego, Gminy Milówka, Gminy Ujsoły, Gminy Czernichów, Gminy Świnna, Gminy Gilowice, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu, Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej, Referatu Oświaty Gminy Radziechowy-Wieprz, w planowanej łącznej ilości: 5 019,10 MWh, w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r., dla punktów poboru określonych w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych: Powiatu Żywieckiego, Gminy Milówka, Gminy Ujsoły, Gminy Czernichów, Gminy Świnna, Gminy Gilowice, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu, Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej, Referatu Oświaty Gminy Radziechowy-Wieprz, w planowanej łącznej ilości: 5 019,10 MWh, przy założeniu danych szczegółowych opisanych w SIWZ, w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r., dla punktów poboru określonych w załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Podane ilości MWh oraz moc w SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający i ich jednostki organizacyjne zastrzegają sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu oferty), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

3. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego zużycia energii (wskazań układów pomiarowych) wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.

4. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) - zwanej dalej ,,ustawą - Prawo energetyczne". Sprzedaż energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających i ich jednostki organizacyjne.

5. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.

6. Wykonawca zapewni sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo energetyczne. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca musi posiadać aktualne umowy lub promesę zawarcia umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego OSD, tj. Tauron Dystrybucja S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu formularza ogłoszenia, dalszy opis przedmiotu zamówienia precyzują zapisy rozdziału 3 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CPV: 09000000

Dokument nr: 519376-2019, PN 12/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w siedzibie Zamawiającego.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zmge.zywiec.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Związek Międzygminny ds. Ekologii
ul. ks. pr. St. Słonki 22
Żywiec
Kod NUTS: PL225
34-300
Polska
Osoba do kontaktów: Związek Międzygminny ds. Ekologii, ul. ks. pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec
E-mail: biuro@klasterzywiec.pl
Tel.: +48 338612898
Faks: +48 338602053

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.