Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa poboczy i rowów w ciągach dróg wojewódzkich

Przedmiot:

Naprawa poboczy i rowów w ciągach dróg wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 94 3427831, faks 94 4324328
zzdw@zzdw.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa poboczy i rowów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Naprawa poboczy Zadanie Nr 2 - Naprawa rowów
Zamówienie obejmuje naprawę poboczy i rowów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania i obejmuje: Część 1 - Zadanie nr 1 - Naprawa poboczy.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale ,,C" SIWZ i SST.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały / produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom / produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów / produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów / produktów. Zadanie obejmuje: ścinkę poboczy w ciągach DW 152, 162, 163 i 169 (2 950,0 m2) oraz uzupełnienie poboczy w ciągach DW 162, 163 i 172 (2 100,0 m2) Część 2 - Zadanie nr 2 - Naprawa rowów Zadanie obejmuje odtworzenie rowu w ciągu: DW 169 na dł. 950,0 mb oraz DW 163 na dł. 300 mb

Część nr: 1 Nazwa: Naprawa poboczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje: ścinkę poboczy w ciągach DW 152, 162, 163 i 169 (2 950,0 m2) oraz uzupełnienie poboczy w ciągach DW 162, 163 i 172 (2 100,0 m2)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112600-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 25
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
skrócenie terminu realizacji zamówieni 20,00
doświadczenie kierownika robót 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Naprawa rowów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje odtworzenie rowu w ciągu: DW 169 na dł. 950,0 mb oraz DW 163 na dł. 300 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 25
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
skrócenie terminu realizacji zamówieni 20,00
doświadczenie kierownika robót 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45112600-1,45112100-6

Dokument nr: 617872-N-2019, ZZDW-6.381.191.2019.1

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:// www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakopwania w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie.
Adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-19, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 25
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,,Ofercie" do kierowania robotami. 3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł. 4. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1). Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się.5) W przypadku, gdy oferta najwyżej oceniona złożona została wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego dokument, wymieniony w pkt 1 składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700 ze zm.);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art,.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej oryginał ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oferta winna zawierać:1) prawidłowo wypełniony formularz ,,OFERTA" (załącznik 1 do rozdziału B SIWZ),2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do rozdziału B SIWZ),3) Wyceniony Przedmiar Robót (załącznik nr 3.1 - 3.2 do rozdziału B SIWZ);4) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.4.Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.5. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu z oznaczeniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
doświadczenie kierownika robót 20,00
skrócenie terminu realizcacji zamówieni 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.