Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV

Przedmiot:

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ulica 8-go Marca 8
35-065 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon: 17 749 70 00 Fax.: 17 749 70 01
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w punkcie 17.1. SIWZ.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rzepedź o kontenerowy stacjonarny magazyn energii
5.2. Przedmiotem zamówienia są:
,,Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rzepedź o kontenerowy stacjonarny
magazyn energii"
5.3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
5.4. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Uwagi dla Wykonawców.
6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6.3. Komisja Przetargowa po przeprowadzeniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej
Oferty, może przeprowadzić dodatkowo negocjacje ceny z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, jeżeli przewyższa ona kwotę przeznaczoną przez
Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zakupu zgodnie z pkt 6.3.5.21 Procedury
Zakupów.
6.4. Stawki i ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie po negocjacjach ceny nie mogą być
wyższe, niż w Ofercie złożonej, zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.
6.5. Oferta Wykonawcy złożona zgodnie z pkt 17.1. SIWZ przestaje wiązać w zakresie,
w jakim Wykonawca złoży korzystniejszą Ofertę po negocjacjach ceny.
6.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach ceny.
6.7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego po negocjacjach ceny
w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji ceny za pomocą
elektronicznych środków komunikacji lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego
podany w SIWZ.
Formularz ofertowy po negocjacjach ceny winien być podpisany zgodnie z reprezentacją
Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
6.8. W przypadku niewpłynięcia formularza ofertowego po negocjacjach ceny w terminie
3 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji ceny, Zamawiający przyjmie
do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.
6.9. Jeżeli cena Oferty po negocjacjach ceny będzie wyższa od ceny w Ofercie złożonej
zgodnie z pkt 17.1. SIWZ, Zamawiający przyjmie do oceny Ofertę Wykonawcy złożoną
zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.
6.10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Dokument nr: 624/RZ/2019

Składanie ofert:
Data złożenia ofert: 2019-12-03 09:00
. Termin i miejsce składania Ofert.
17.1. Oferty należy składać do dnia 03.12.2019 do godz. 9:00 w:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8,
35-065 Rzeszów, pok. 20 (kancelaria)

Wymagania:
7. Warunki i terminy realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
8. Miejsce realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
9. Płatność i gwarancja.
9.1. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
9.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
9.3. Wymagane warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
9.4. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej
płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziału
w postępowaniu
10.1. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ;
10.2. Warunki udziału w postępowaniu podwykonawców określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.3. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi
przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 i 15 SIWZ
wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
10.4. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa może zdecydować
0 wykluczeniu:
a) Wykonawców, którzy wciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki
z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością albo odmówili podpisania umowy
po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub spółką GK PGE,
w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych
wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spółki
z GK PGE,
c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie
spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego,
d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do
których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania
o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
10.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zakupowego
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego lub innego odpowiedniego rejestru - w przypadku
podmiotu nie posiadającego głównej siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania zakupowego w zakresie
przestępstw wymienionych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. albo
oświadczenia w tym zakresie wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych,
partnerów, komplementariuszy. Powyższe dotyczy również osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
10.6. Niewniesienie wadium przez Wykonawcę, (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 18 SIWZ
1 Załącznikiem nr 2 do SIWZ) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie
Wykonawcy.

11. Udostępnianie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Kryteria oceny Ofert
12.1. Kryterium oceny ofert określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
12.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów
i usług, który w wyniku wyboru takiej oferty miałby obowiązek wpłacić Zamawiający
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.3. W przypadku złożenia ofert z różną stawką VAT lub przez Wykonawcę, który nie jest
płatnikiem VAT, Zamawiający w celu porównania ofert i wyboru Najkorzystniejszej
Oferty będzie porównywał oferty wg wartości netto i/lub kryteriów określonych zgodnie
z pkt 12.1. SIWZ.
13. Sposób obliczenia ceny Oferty
13.1. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i uwzględniać wszystkie
świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego,
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia nawet, gdy obowiązek wykonania
świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów
leżących u podstaw umowy.
13.2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
13.3. Wartości (kwoty) podane w ofercie zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
14. Elementy składowe Oferty
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w pkt 10. Wykonawca przedstawia dokumenty:
14.1. Wykaz stanowiący potwierdzenie wypełnienia wymogów technicznych, organizacyjnych
lub personalnych należy wraz z ewentualnymi kserokopiami dokumentów
uprawniających (jeżeli wystąpi taki warunek określony w pkt od 1.1 do 1.6 Załącznika
nr 3 do SIWZ).
14.2. Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy". Ofertę należy złożyć na kopii
,,Formularza ofertowego" załączonego do SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ).
14.3. Oświadczenie Wykonawcy akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ
(Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do Wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.5. Imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta,
podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze, jako
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14.6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dokumenty,
o których mowa w pkt od 14.3. do 14.5., winny być złożone przez wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
14.7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty
dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy
konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia:
a) wskazanie Lidera konsorcjum,
b) jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem przedmiot zamówienia,
c) odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników
konsorcjum wobec Zamawiającego,
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt 14.5. SIWZ,
winno być wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia na rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku
podpisania oferty przez osobę/y niebędącą uprawnioną do reprezentowania lidera
konsorcjum zgodnie z treścią KRS lidera (wypisu z CEIDG), również należy załączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi
dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego z uczestników
konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 14.3. i 14.4. SIWZ winny być podpisane przez
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub
przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców.
14.8. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
14.9. Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych na
każdej zapisanej stronie ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli tych
podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne
lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości).
UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te
dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem (zaleca się, aby tłumaczenia były sporządzone przez tłumacza
przysięgłego).
Inne ustalenia dotyczące wymaganych dokumentów -
zaświadczeń
15.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.1 SIWZ musi być złożone w formie oryginału, lub kopii,
przetłumaczone na język polski, poświadczone przez Wykonawcę (zaleca się, aby tłumaczenia
były sporządzone przez tłumacza przysięgłego).
Opis przygotowania Oferty
16.1. Oferta winna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt 14 SIWZ, natomiast
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej przedkłada również dokumenty wyszczególnione w pkt 15 SIWZ.
16.2. Oferta winna zawierać ,,SPIS TREŚCI" zawierający, co najmniej: liczbę porządkową,
nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje.
16.3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
16.4. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią imienną lub
winna być podpisana w sposób czytelny.
16.5. Formularz ofertowy winien zostać wypełniony przez Wykonawcę w każdej pozycji, ściśle
wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty należy ułożyć
w kolejności wymienionej w punktach 14 i 15 niniejszej SIWZ.
16.6. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte)
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty.
16.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
16.8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to
z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę.
16.9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
16.10.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
16.11.Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawcy, w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz
z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a co
za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
16.12.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub
koperty.
16.13.Kopertę zewnętrzną lub opakowanie należy opisać w następujący sposób:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów
,, Oferta na Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rzepedź o kontenerowy
stacjonarny magazyn energii"
- Nr sprawy 624/RZ/2019 - Nie otwierać przed przetargiem w dniu 03.12.2019 r.
16.14.Koperta wewnętrzna powinna być opisana tak jak zewnętrzna i dodatkowo oznaczona
pieczęcią lub danymi Wykonawcy.
17.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
17.3. Złożenie Oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty
i godziny złożenia.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu Oferty przed upływem terminu składania Ofert.
17.5. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w Ofercie po upływie terminu
składania Ofert.
17.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie Ofert,
które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ.
17.7. Zamawiający postępowania zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania Ofert.
W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą
odnosiły się do terminu zmienionego.
17.8. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający postępowania niezwłocznie
zawiadomi na stronie internetowej Zamawiającego.
18. Wadium.
18.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca zobowiązany
jest wnieść wadium przed terminem składania ofert, wskazanym w punkcie 17.1. SIWZ.
Wysokość wadium określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
18.2. Niewniesienie wadium przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert spowoduje
wykluczenie Wykonawcy.
18.3. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą.
18.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji prosimy o uwzględnienie faktu, iż
przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym.
Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
o w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie oferty o brakujące lub zawierające
błędy dokumenty, oświadczenia, lub pełnomocnictwo, nie złożył ich
w określonym terminie, oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie, lub
o wycofał Ofertę po upływie terminu składania Oferty, a przed upływem terminu
związania Ofertą, lub
o nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach
ceny, lub
o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
o nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach, przy czym łączna
wysokość wadium nie może być mniejsza niż kwota określona przez Zamawiającego.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, wadium może być wystawione na jednego z Wykonawców ubiegających
się o zamówienie, bądź na więcej niż jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie, z tym, że łączna wartość wskazana w dokumentach musi być równa co
najmniej wartościom określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
18.4. Potwierdzenia wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poręczeniach oryginał gwarancji
należy złożyć w osobnej kopercie u Zamawiającego w pokoju nr 20 (kancelaria). Do
oferty należy dołączyć kserokopię gwarancji potwierdzoną przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem,
b) w przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym do oferty należy załączyć
kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z informacją jakie
zadanie obejmuje).
18.5. Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego
w banku:
PEKAO SA O/W-wa numer konta 19 1240 6292 1111 0010 6194 6072
z adnotacją: Wadium - Postępowanie nr 624/RZ/2019 -,, Oferta na Rozbudowa stacji
elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rzepedź o kontenerowy stacjonarny magazyn
energii"
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego.
18.6. Zamawiający zwraca wadium, gdy
a) upłynie termin związania ofertą,
b) zamawiający unieważni postępowanie,
c) dokonano wyboru oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wadium Wykonawcy, którego oferta została uzna za najkorzystniejszą, zostanie
zwrócone po podpisaniu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli było wymagane.
d) Wykonawca zwrócił się do niego w tym zakresie z wnioskiem w sytuacji, gdy:
o wycofał ofertę przed upływem terminu składania Ofert, lub
o został wykluczony z postępowania, lub
o którego Oferta została odrzucona.
18.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, w wysokości w jakiej zostało
wniesione, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone.
18.8. Zamawiający może zatrzymać wadium, w sytuacji, gdy Wykonawca nie potwierdził
wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach ceny, uchyla się od
zawarcia Umowy zakupowej, odmówił podpisania Umowy zakupowej albo nie wniósł
w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
19. Termin związania Ofertą
19.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych i bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.2. Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca
może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
19.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 19.2. SIWZ, nie powoduje utraty
wadium, o którym mowa w pkt 18 SIWZ.
19.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium, o którym mowa w pkt 19.2. SIWZ, albo, jeżeli
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.
20. Tryb udzielania wyjaśnień
20.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.2. Pytanie Wykonawcy musi być sformułowane na piśmie i dostarczone do Zamawiającego
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów w terminie
nie późniejszym niż na 3 dni roboczych przed terminem składania ofert, z dopiskiem:
Postępowanie nr 624/RZ/2019
,,Oferta na Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rzepedź
o kontenerowy stacjonarny magazyn energii"
20.3. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego.
20.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania zapytań i odpowiedzi emailem na adres
osób wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
20.5. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami określone zostały
w Załączniku nr 2 do SIWZ.
UWAGA:
w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego.
20.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje
pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
pisemnie fakt ich otrzymania. W takim przypadku za skuteczne dostarczenie uważa się
moment potwierdzenia.
20.7. Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję
0 wprowadzeniu modyfikacji treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub SIWZ uwzględniając
czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin składania Ofert.
20.8. Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu na
stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu
jest wiążąca dla Wykonawców.
21. Otwarcie Ofert
21.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8; 35-065 Rzeszów
sala konferencyjna Działu Zamówień (Budynek Techniczny)
21.1. Otwarcie Ofert jest niejawne
21.2. Otwarcie Ofert jest rejestrowane.
22. Badanie Ofert
22.1. Wszystkie Oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym.
22.2. W toku badania i oceny wniosków lub Ofert Komisja Przetargowa może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków lub Ofert oraz
złożonych oświadczeń lub dokumentów. Komisja Przetargowa może wezwać
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
wskazanych w treści Ogłoszenia o Zamówieniu, lub SIWZ, lub złożyli dokumenty
1 oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
22.3. Komisja Przetargowa poprawia w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
22.4. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa może zdecydować
o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,
b) zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
d) zawiera istotne błędy w obliczeniu Ceny,
e) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki w treści jego Oferty,
niepowodującej istotnych zmian w treści Oferty,
f) jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
23. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
23.1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty
o wyniku postępowania podając nazwę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejsza ofertę
oraz zaoferowaną przez niego cenę za wykonanie zamówienia.
23.2. Informacja o sposobie zakończenia postępowania zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego, jeżeli postępowanie było na niej ogłoszone.
24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
24.1. Wykonawca wniesie skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w pieniądzu w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ,
najpóźniej w dacie zawarcia umowy, lub
Wykonawca wniesie skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w poręczeniach lub gwarancjach bankowych albo w gwarancjach
ubezpieczeniowych, w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ, w terminie do
14 dni od dnia zawarcia umowy.
24.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu,
wpłaty należy dokonać przelewem na konto PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, nr
rachunku: 19 1240 6292 1111 0010 6194 6072 a winnych formach przez złożenie
oryginału dokumentu w pokoju nr 20 (kancelaria).
24.3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa,
płatna na pierwsze żądanie beneficjenta. Okres ważności gwarancji określa Załącznik nr2
do SIWZ.
25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
25.1. Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta
umowa według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na
podstawie Oferty przedstawionej przez Wykonawcę.
25.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści wybranej Oferty, w szczególności, gdy nastąpi zmiana przepisów
obowiązującego prawa, np.: zmiana obowiązujących stawek podatku VAT.
25.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
25.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 25.3. Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
25.5. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od
zawarcia Umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród
pozostałych Ofert niepodlegających odrzuceniu, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.