Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
3869z ostatnich 7 dni
15602z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Przebudowa drogi gminnej "

Przedmiot:

,,Przebudowa drogi gminnej "

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świeszyno
ul. Świeszyno 71
76-024 Świeszyno
powiat: koszaliński
tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491
e.jacewicz@swieszyno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świeszyno
Wadium: 60 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, gmina Świeszyno"
3.2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, gm. Świeszyno. 3.2.1. Miejsce realizacji Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w Konikowo realizowana będzie na działkach nr 296/3, 286/37, 286/36, 286/35, 288/2 i 306/1 obręb Konikowo. 3.2.2 Zakres robót obejmuje: Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o długości L=1350,0mb, która obecnie ma nawierzchnię gruntową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem terenu. Przebudowa ma polegać na doprowadzeniu nawierzchni drogi do stałej szerokości 5,0 m wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej, pobocza utwardzonego wraz z budową kanalizacji deszczowej, separatorem i instalacji oświetleniowej wzdłuż przebudowywanej drogi oraz przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek i przebudowę linii kablowej HAWE Telecom. W ramach zadania należy wybudować skrzyżowanie wyniesione, progi zwalniające oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamawiający jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy: Etap I - obejmujący odcinek C-J Etap II - obejmujący odcinek B-E, F-H, G-I Etap III - obejmujący odcinek B-C Zamawiający wymaga wykonania: - etapu I obejmującego odcinek C-J w roku 2020, przy czym Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych do 15.10.2020r. - etapu II obejmującego odcinek B-E, F-H, G-I w roku 2021 przy czym Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych do 15.07.2021r. - etapu III obejmującego odcinek B-C w roku 2021 przy czym Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych do 15.12.2021r. 3.2.3 Parametry techniczne - branża drogowa Dane projektowe : - klasa ,,D" dojazdowa - kategoria ruchu KR1 - odwodnienie do kanalizacji deszczowej Konstrukcja nawierzchni jezdni C-J (podłoże G3 i G4): 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej szarej 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 30 cm - warstwa odsączająca z pospółki 15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, dowóz z betoniarni, Rm=2,5MPa Razem grubość nawierzchni: 83 cm Konstrukcja nawierzchni jezdni B-C, B-E, F-H, i G-I (podłoże G1): 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej szarej 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 15 cm - warstwa odsączająca z pospółki 15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, dowóz z betoniarni, Rm=2,5MPa Razem grubość nawierzchni: 68 cm Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 15 cm - warstwa odsączająca z pospółki 15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, dowóz z betoniarni, Rm=2,5MPa Razem grubość nawierzchni: 63 cm Konstrukcja nawierzchni dojść na posesje: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 15 cm - warstwa odsączająca z piasku Razem grubość nawierzchni: 38 cm Krawężniki, obrzeża, oporniki. Nawierzchnię drogi obramować krawężnikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem. W miejscu połączenia jezdni ze zjazdami, jak i dojściami do posesji oraz jako ograniczenie zjazdów projektuje się krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22x100cm. Nawierzchnię zjazdów należy obramować krawężnikiem wtopionym. Dojścia piesze należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm ustawionym na ławie betonowej. 3.2.4 Parametry techniczne - sanitarna Należy wykonać kanalizację deszczową na potrzeby odwodnienia przebudowywanej drogi w Konikowie. Odprowadzenie wód opadowych deszczowych i roztopowych wykonać w technologii rur PV-C Dn400, Dn315, Dn250, Dn160 kielichowych pełnościennych z montowaną fabrycznie uszczelką, typoszeregu SN8. Wpusty uliczne klasy 400 żeliwne typu jezdniowego umieszczone na studniach betonowych Dn450mm z osadnikiem o głębokości 50cm, studnie betonowe Dn1000mm z betonu klasy C35/45. Na studniach i wpustach montować pierścienie odciążające, dla studni stosować włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400. Do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z drogi wykonać separator lamelowy z osadnikiem oraz wykonać wylot betonowy z typowego prefabrykatu drogowego. W projekcie przewidziano w odległości 1,0 od wylotu wykonanie utwardzenia i wyrównanie skarp narzutem kamiennym, natomiast Zamawiający wymaga wykonania utwardzenia skarp i dna rowu płytami ażurowymi gr. 8cm - 5m od wylotu. Pozostałą część rowu należy oczyścić, wyprofilować skarpy. W ramach zadania należy wykonać przyłącza wodociągowe z rur PE HD100 SDR 17 de 32 i przyłącza kanalizacyjne z rur DN160 PVC-U SN8 do granic nieruchomości. 3.2.5 Parametry techniczne - elektryczna Należy wybudować nowe oświetlenie drogowe wraz z przyłączem kablowym typu YAKXs 4x35mm2 zasilającym szafkę oświetleniową. Linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką uziemiającą 25x4, słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 7m z oprawami oświetleniowymi typu LED z redukcją mocy, moc oprawy 36W, strumień świetlny oprawy min. 4300(lm). Wysokość fundamentów dopasować do projektowanego poziomu drogi. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/19/060830 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

CPV: 45000000-7,45110000-1,45233200-1,45231300-8,45231400-9,45233220-7

Dokument nr: 618136-N-2019, ZP.271.224.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
ug.swieszyno.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesantów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-19, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-02-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 złotych Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać: a)że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2 000,00 m2 - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub kanalizacji deszczowej o długości min. 0,5 km. Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie ww. robót budowlanych w ramach jednej umowy lub jako dwa zadania niezależne - wykonane w ramach odrębnych umów, przy czym roboty muszą spełniać wymagania Zamawiającego. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia b) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego: Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie Kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub Kierownika Robót, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na co najmniej jednej zakończonej inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy/remontu drogi o nawierzchni z kostki betonowej Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.), które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 13 ,14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 - 4 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa: 1)informację z właściwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę , 2)dokument że nie zalega z opłacaniem podatków opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , 3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokumenty o których mowa w pkt.1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,a dokument o którym mowa w pkt.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2 000,00 m2 - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub kanalizacji deszczowej o długości min. 0,5 km. -wykaz wykonanych robót sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SIWZ b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - sporządzony na/wg załącznika Nr 8 do SIWZ 2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 złotych, a w przypadku jej braku Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c USTAWY potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji Umowy z Zamawiającym umów ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania danej umowy Do wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ) należy dołączyć dowody że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt. 1a są : - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane , - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego wykaz może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD WYKONAWCY(dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty). 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.1.3 lit. B i pkt. 11.2. C rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - sporządzony na/wg załącznika Nr 8A do SIWZ 3. Dowód wniesienia wadium - potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 4. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Wykonawca - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 30,00
Doświadczenie kierownika budowy 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.