Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
ul. Gumbińska 2a
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615 09 89
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N - ulicy Ustronie w Gołdapi"
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi pn.:

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N - ulicy Ustronie w Gołdapi"

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad inwestycją zgodnie z dokumentacją projektową pn. ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N - ulicy Ustronie w Gołdapi", której zakres przedstawia się następująco:

Opracowanie projektowe obejmuje budowę i przebudowę ulicy Ustronie (droga powiatowa 4845N). Budowa, przebudowa drogi powiatowej odbywać się będzie na odcinku od km 0+0,00m do km 0+915,04m.

- łączna długość odcinka drogi- 915,04m

- klasa techniczna ulicy- L

- szerokość jezdni głównej z kostki brukowej- 5,50m (2x2,75m)

- szerokość jezdni bitumicznej- 5,00m

- długość jezdni z kostki brukowej- 786,30m

- długość jezdni bitumicznej- 128,75m

- prędkość projektowa- 30 km/h

- obciążenie ruchem- KR-1

- szerokość chodników- zmienna 1,25 - 3,8m

- szerokość pobocza gruntowego- 0,75 m

- spadek jezdni bitumicznej- 2,0% daszkowy, 3% i 5% na łukach

- spadek na jezdni z kostki brukowej - 2,0% daszkowy

- spadek chodników (w kierunku jezdni- 2,0%

- powierzchnia jezdni bitumicznej na odcinku od km0+0,00m do km0+092,14m i od km 0+122,91m do km0+128,74m- ok.624,55 m2

- powierzchnia jezdni z kostki brukowej na odcinku od km0+128,75m do km0+915,04 wraz z jezdnią manewrową- ok.4438,28 m2

- powierzchnia poboczy gruntowych - 91,7 m2

- powierzchnia wjazdów o nawierzchni z kostki brukowej- 594,30 m2

- powierzchnia stanowisk postojowych - 235,6 m2

- powierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych- 38,5 m2

- powierzchnia chodników- 1612 m2

- powierzchnia zieleńców - ok.1510,4 m2.

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa ulicy Ustronie (droga powiatowa nr 4845N) w Gołdapi. Ulica jest drogą bez przejazdu i stanowi połączenie istniejących zabudowań z drogą wojewódzką nr 651. Początek opracowania przyjęto w na granicy działki o nr 748 i oznaczono na mapie PPT km0+0,00m, zaś koniec na dz. o nr 473 i oznaczono KPT km0+915,04m.

Opracowanie obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni:

? bitumicznej na odcinku od km 0+0,00m do km0+128,74m,

? z kostki brukowej betonowej na odcinku od km0+128,75m do km0+915,04.

Łączna długość ulicy wynosi 915,04 mb.

Opracowanie obejmuje przebudowę jezdni a w tym m.in.: budowę chodników, przejścia wyniesionego, przejazdu kolejowego na dz.506/2 wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu.

Dodatkowo w opracowaniu ujęto wykonanie kanalizacji deszczowej seperatorem i zrzutem wód opadowych do zbiornika przeciwpowodziowego (dz.nr 452/24).

Ze względu na lokalizację słupów w osi chodnika i zły stan istniejących słupów oświetleniowych projekt obejmuje również przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego.

Założono wykonanie 13 stanowisk postojowych w tym 9 do parkowania prostopadłego do osi jezdni o wym. stanowisk 2,5x5m i 4 do parkowania równoległego do osi jezdni o wymiarach 6,0x3,0m.

Ze względu na kolizję jezdni z istniejącym oświetleniem ulicznym po stronie prawej (w końcowej części opracowania) przyjęto jego usunięcie. Słupy należy przekazać dla właściciela sieci oświetlenia-Gminy Gołdap.

Przewidziano kolidujące fragmenty sieci Orange do przebudowy na warunkach podanych przez gestora sieci.

Pomiędzy końcowym fragmentem jezdni a obiektem mostowym przewidziano utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową.

Usunięta warstwa humusu pozostaje do wbudowania. Pozostałą część według instrukcji Zamawiającego.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych o wym.1,5x3,0m i odwiezieniem na plac składowy Zamawiającego, innych elementów jezdni i elementów ulic, chodników (krawężniki betonowe, kostka brukowa itp.),

- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych, wyniesionego przejścia dla pieszych, chodników i jej elementów,

- przebudowę sieci teletechnicznej wraz ze studniami,

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z seperatorem i zrzutem wód opadowych do zbiornika p.powodziowego,

- budowę konstrukcji jezdni, chodników, stanowisk postojowych, przejścia wyniesionego, połączenia pomiędzy jezdnią a obiektem mostowym,

- budowę wjazdów indywidualnych z kostki brukowej,

- oznakowanie pionowe.

Biorąc pod uwagę występowanie na terenie objętym projektem zabudowy jednorodzinnej o dużym stopniu intensywności zabudowy zdecydowano się na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych doświetlonego nowym przebudowanym oświetleniem. Budowa przejścia w lokalizacji wskazanej w pzt (km0+235,5m) niewątpliwie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na odcinku jezdni bitumicznej - szerokość jezdni wynosi 5,0m, na pozostałym odcinku szerokość jezdni -5,5m. Zmianę szerokości dokonano na prostej przejściowej o dł.15m.

Ze względu na małe spadki podłużne na odcinku jezdni od km0+212,38 do km 0+493,08 zastosowano po obu stronach krawężnik 15x22 i od km0+783,03 do km0+818,81m krawężnik 15x30cm z ciekiem przykrawężnikowym o szer.30cm wykonanym z kostki brukowej betonowej o gr.8cm.

1) Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ponadto:

a) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno - budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) koordynacja robót poszczególnych branż;

d) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych;

e) gromadzeniedokumentacji zdjęciowej z postępu prac i udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie;

f) dopuszczanie do pracy na terenie budowy wyłącznie pracowników wykonawcy i podwykonawców zgłoszonych zamawiającemu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

h) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbioru końcowego;

i) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;

j) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;

k) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;

l) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);

m) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;

n) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania - zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego.

Dokument nr: ZDP.MZP.7.2019

Specyfikacja:
2) Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia - dostępnej pod adresem stronyinternetowej:

https://zdp-goldap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21053

Składanie ofert:
Termin składania ofert
2019-11-12 11:00
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ul. Gumbińska 2a do dnia 12 listopada 2019r. do godz. 11.00:

osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N - ulicy Ustronie w Gołdapi"

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia do dnia odbioru końcowego nadzorowanej inwestycji.

2. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 30.09.2020 r.

Wymagania:
Przedmiot zamówienia
usługi

Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia
zapytanie o cenę
2. Opis wymagań:

Oudzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;

1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał co najmniej osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie polegającej na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego tj.:

1) co najmniej jedną osobę, która:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

b) posiada doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie co najmniej jednej ulicy miejskiej o długości nie mniejszej niż 500 m

2) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnejlub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

3) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnychlub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

4) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

2. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunekzdolności technicznej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że wykonał usługi nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przy czym za takie usługi Zamawiający uzna usługi obejmujące wykonanie, co najmniej dwóch zamówień polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego budowy lub przebudowy ulicy, zaliczonej do kategorii drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej o długości nie mniejszej niż 500m każda.

3. Wykaz dokumentów:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

2. oświadczenie, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia wg załącznika nr 3;

3. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wg załącznika nr 4;

4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,wg załącznika nr 5;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załącznika nr 6;

6. wykaz usługwykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg załącznika nr 7;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaniedokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.

4. Kryteria oceny ofert:

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

cena - 70%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 70 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 70 pkt

deklarowana przez Wykonawcę ilość dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa - zwanej dalej ,,Kontrole na obiekcie" - 30%

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli na obiekcie przez każdego z inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, co najmniej 2 (dwa) dni w tygodniu, nie licząc narad koordynacyjnych. Każda wizyta na obiekcie powinna być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy oraz wizytą w siedzibie Zamawiającego, celem zrelacjonowania postępu prac.

Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca zaoferuje 3 (trzy) lub więcej dni w tygodniu, na przeprowadzenie kontroli na obiekcie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający będzie oceniał ilość, zaoferowanych przez Wykonawcę, dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3 (trzy) dni - 10 punktów

4 (cztery) dni - 20 punktów

5 (pięć) dni - 30 punktów

Uwaga:

1. Udział w naradach koordynacyjnych, nie wlicza się do liczby bytności na budowie.

2. W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym ilości dniZamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje zwiększenia (dodatkowych) dni w tygodniu, w których inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzą kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, a w kryterium oceny ,,Kontrole na obiekcie" otrzyma 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Termin związania ofertą: 30 dni.

Kontakt:
7. Osoby do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

przedmiot zamówienia:

Łukasz Kondratowicz - Kierownik Działu Dróg i Mostów, tel. 87 615 09 89 w godz. 7.00-15.00

procedura przetargowa:

Wioletta Faltyn - inspektor ds. administracyjno - kadrowych i zamówień publicznych, tel. 87 615 09 89 w godz. 7.00-15.00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.