Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
ul. Gumbińska 2a
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615 09 89
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi"

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad inwestycją zgodnie z dokumentacją projektową pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi", której zakres przedstawia się następująco:

Opracowanie projektowe obejmujebudowę i przebudowę ulicy Osiedle I (droga powiatowa nr 4829N) w msc. Gołdap. Ulica stanowi połączenie paru dróg i oznaczono je na projekcie zagospodarowania od trasy nr 1 do trasy nr 4.

Początek opracowania trasy nr 1 przyjęto w na działce o nr 1290/6 (na granicy poprzedniej inwestycji w ramach realizacji budowy obwodnicy Gołdapi) i oznaczono go na mapie PPT km 0+0,00m, zaś koniec na skrzyżowaniu z ulicą Konstytucji 3-go Maja. Ulica Osiedle I od strony południowej połączona jest z ulicą Pod Piękną Górą (trasa nr 2 i 3). Wyznaczone trasy ulicy Osiedle I w opracowywaniu mają następujące długości:

- Trasa 1- łącząca drogę wojewódzką nr 650 z ulicą Konstytucji 3-go Maja - 356,78m

- Trasa 2- łącząca ulicę Osiedle I z ulicą Pod Piękną Górą o długości 165,18m

- Trasa 3-łącząca ulicę Osiedle I z ulicą Pod Piękną Górą o długości 134,63m

- Trasa 4-będąca trasą bez przejazdu o długości 116,81m.

Łączna długość ulicy wynosi 773,40mb.

Usunięta warstwa humusu pozostaje do wbudowania. Pozostałą część według instrukcji Zamawiającego.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulic, chodników,

- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, wymianą gruntów, korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni, parkingów, wyniesionego przejścia dla pieszych, chodników i jej elementów,

- budowę kanału technologicznego wraz ze studniami SK-1,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- wykonanie przepustów pod jezdnią z rur PEHD SN8 fi 630mm i 800mm,

- wykonanie cieków podchodnikowych z rur PEHD fi 160mm,

- budowę konstrukcji jezdni, chodników, parkingów, przejścia wyniesionego, peronu dla miejsca zatrzymania dla autobusu,

- przebudowę istniejącego skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3-go Maja oraz ulicą Pod piękną górą,

- budowę wjazdów indywidualnych z kostki brukowej,

- doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych poprzez budowę słupa oświetleniowego,

- oznakowanie poziome i pionowe.

Biorąc pod uwagę występowanie na terenie objętym projektem zabudowy jednorodzinnej o dużym stopniu intensywności zabudowy oraz przejazdy autobusu szkolnego zdecydowano się na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem co niewątpliwie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo w głównym przebiegu trasy jako kolejny element wpływający na bezpieczeństwo i wymuszający ograniczenie prędkości jazdy wprowadzono odcinkowe zwężenie jezdni na odcinku od km0+178,13 do km 0+202,63m. Zmianę szerokości dokonano na prostych przejściowych o dł. 15m.

Na odcinku trasy łączącej z ulicą Pod Piękną Górą zastosowano miejsce zatrzymań dla autobusów wraz z peronem o szerokości 2,0m i długości 20m. Dodatkowo na tym odcinku zastosowano próg zwalniający płytowy o szer. <1,0m (U-16d).

W celu podniesienia walorów estetycznych przewidziano nasadzenia (klon kulisty szczepiony).

1) Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ponadto:

a) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno - budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) koordynacja robót poszczególnych branż;

d) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych;

e) gromadzeniedokumentacji zdjęciowej z postępu prac i udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie;

f) dopuszczanie do pracy na terenie budowy wyłącznie pracowników wykonawcy i podwykonawców zgłoszonych zamawiającemu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

h) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbioru końcowego;

i) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;

j) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;

k) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;

l) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);

m) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;

n) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania - zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego.

Dokument nr: ZDP.MZP.8.2019

Specyfikacja:
2) Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia - dostępnej pod adresem stronyinternetowej:

https://zdp-goldap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21053

Składanie ofert:
Termin składania ofert
2019-11-12 11:00

6. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ul. Gumbińska 2a do dnia 12 listopada 2019r. do godz. 11.00:

osobiście lub pocztą w kopercie zapieczętowanej z napisem: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi"

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia do dnia odbioru końcowego nadzorowanej inwestycji.

2. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 30.09.2020 r.

3. Termin związania ofertą: 30 dni.

Wymagania:
2. Opis wymagań:

Oudzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;

1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał co najmniej osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie polegającej na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego tj.:

1) co najmniej jedną osobę, która:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

b) posiada doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie co najmniej jednej ulicy miejskiej o długości nie mniejszej niż 500 m

2) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnejlub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

3) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnychlub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

4) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

2. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunekzdolności technicznej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że wykonał usługi nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przy czym za takie usługi Zamawiający uzna usługi obejmujące wykonanie, co najmniej dwóch zamówień polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego budowy lub przebudowy ulicy, zaliczonej do kategorii drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej o długości nie mniejszej niż 500m każda.

3. Wykaz dokumentów:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

2. oświadczenie, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia wg załącznika nr 3;

3. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wg załącznika nr 4;

4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,wg załącznika nr 5;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg załącznika nr 6;

6. wykaz usługwykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg załącznika nr 7;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaniedokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.

4. Kryteria oceny ofert:

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

cena - 70%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 70 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 70 pkt

deklarowana przez Wykonawcę ilość dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa - zwanej dalej ,,Kontrole na obiekcie" - 30%

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli na obiekcie przez każdego z inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, co najmniej 2 (dwa) dni w tygodniu, nie licząc narad koordynacyjnych. Każda wizyta na obiekcie powinna być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy oraz wizytą w siedzibie Zamawiającego, celem zrelacjonowania postępu prac.

Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca zaoferuje 3 (trzy) lub więcej dni w tygodniu, na przeprowadzenie kontroli na obiekcie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający będzie oceniał ilość, zaoferowanych przez Wykonawcę, dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3 (trzy) dni - 10 punktów

4 (cztery) dni - 20 punktów

5 (pięć) dni - 30 punktów

Uwaga:

1. Udział w naradach koordynacyjnych, nie wlicza się do liczby bytności na budowie.

2. W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym ilości dniZamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje zwiększenia (dodatkowych) dni w tygodniu, w których inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzą kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, a w kryterium oceny ,,Kontrole na obiekcie" otrzyma 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Kontakt:
7. Osoby do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

przedmiot zamówienia:

Łukasz Kondratowicz - Kierownik Działu Dróg i Mostów, tel. 87 615 09 89 w godz. 7.00-15.00

procedura przetargowa:

Wioletta Faltyn - inspektor ds. administracyjno - kadrowych i zamówień publicznych, tel. 87 615 09 89 w godz. 7.00-15.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.