Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
467z dziś
4248z ostatnich 7 dni
14360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa stacji uzdatniania wody

Przedmiot:

Budowa stacji uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
Tel.: +48 746488127, Faks: +48 746665960
przetargi@wpwik.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego, przy ul. Włościańskiej 10d w Jedlinie-Zdroju

II.1.2)Główny kod CPV
45252120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego w nieczynnym Szybie Pokój przy ul. Włościańskiej 10d w Jedlinie-Zdroju oraz wykonanie operatu kolaudacyjnego wraz z uzyskaniem we właściwym organie, w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jedlina-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego w nieczynnym Szybie Pokój przy ul. Włościańskiej 10 d w Jedlinie - Zdroju oraz wykonanie operatu kolaudacyjnego wraz z uzyskaniem we właściwym organie, w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (Załącznik nr 11 do SIWZ).

1) Odbiór robót elektrycznych będzie zgodny z STWiOR oraz normami:

PN-E-04700:19982Az1:2000: Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych,

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - część 6: Sprawdzanie.

2) Specyfikacja techniczna oczekiwanej armatury stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

3. Uwaga: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szczegółowy harmonogram z przewidywanymi robotami, płatnościami wraz z wyceną poszczególnych elementów i terminami wykonania robót (w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy). Wyliczone ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita w harmonogramie muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.

4. Pozostałe wymogi w zakresie opisu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. ,,procedura odwrócona". Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

CPV: 45252120

Dokument nr: 521076-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, POLSKA, I piętro (sala konferencyjna).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jedlina-Zdrój

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/02/2020

Kontakt:
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 39
Wałbrzych
Kod NUTS: PL517
58-300
Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl
Tel.: +48 746488127
Faks: +48 746665960

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.