Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie renowacji istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową

Przedmiot:

Wykonanie renowacji istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Opolska 51
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
tel. 32 78 40 233
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. NAZWA / TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie renowacji istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ulicach Staromiejskiej - Norwida oraz Dworcowej w Miasteczku Śląskim. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został z załączniku nr 1 do SWZ - cześć techniczna/merytoryczna specyfikacji.

Składanie ofert:
7.1. Oferty wstępne w opieczętowanych kopertach należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 51 w Sekretariacie piętro I do dnia 15.11.2019r. do godz. 15:00.
7.2. Oferty wstępne otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
6.1. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: 30.11.2019r. - 30.03.2020r.

Wymagania:
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE):
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się realizacją w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 3 zamówień polegających na renowacji sieci kanalizacyjnej o wartości netto co najmniej 100 000 złotych każde i długości minimum 200m.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500 000 złotych,
2.2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania: jeśli w ciągu 2 lat przed wszczęciem postępowania wykonali zamówienie udzielone przez Zamawiającego z nienależytą starannością lub odstąpili od realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, znajdują się w sporze z Zamawiającym, nie złożyli wymaganych oświadczeń bądź dokumentów, których upadłość lub likwidację ogłoszono bądź w stosunku do których wszczęto takie postępowanie.
3. OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2 wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ),
3.3. wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - co najmniej zamówień polegających na renowacji sieci kanalizacyjnej o wartości netto co najmniej 100 000 złotych każde i długości minimum 200m (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji). Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zakresem odpowiadające wymaganiom Zamawiającego to jest zwolniony z obowiązku załączenia do oferty wykazu robót oraz referencji/poświadczenia,
3.4. polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500 000 złotych, (na etapie oferty wstępnej w przypadku braku polisy, należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 5),
3.5. Kwestionariusz BHP (zgodnie z załącznikiem nr 8),
5.4. Jeśli zajdzie potrzeba modyfikacji niniejszej Specyfikacji Zamawiający, na każdym etapie postępowania, może zmodyfikować SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ, zostanie przekazane wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążące.
5. TERMIN REALIZACJI, WARUNKI PŁATNOŚCI, RODZAJ WYNAGRODZENIA, INNE
6.2. Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia jednej faktury częściowej w wysokości maksymalnie 60%. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest częściowy protokół odbioru robót potwierdzający zaawansowanie robót w 60% przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru robót, potwierdzający ich zaawansowanie.
Fakturę częściową wystawić należy najpóźniej do dnia 31.12.2019r w kwocie maksymalnie 100 000zł.
6.3. Podana cena w formularzu ofertowym, jest ceną szacunkową. Cena ostateczna określona zostanie po kamerowaniu wstępnym, gdy znana będzie ilość przykanalików przyłączonych do sieci kanalizacyjnych na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ze względu na powyższe, w formularzu ofertowym należy podać cenę za każdą dodatkową sztukę renowacji przykanalika z podziałem na dwie średnice - DN200 i DN200 i większe.
6.4. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową w ciągu 7 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.
6.5. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.
Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację umowy, będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
6.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na komputerze lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
6.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i opatrzone datami ich dokonania.
6.5. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
6.6. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji podpisane w formie papierowej,
b) dokumenty wymienione w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji,
6.7. Wykonawca zamieści ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:
Oferta do postępowania pn.
Renowacja istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ulicach Staromiejskiej - Norwida oraz Dworcowej w Miasteczku Śląskim
NIE OTWIERAĆ
Kopertę należy ponadto opisać danymi Wykonawcy
3.6. Jeżeli uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
3.7. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie zobowiązany najpóźniej przed dniem rozpoczęcia prac, do przekazania następujących informacji:
a) wykazu pracowników/podwykonawców, którzy będą realizować kontrakt, zawierającego: imiona i nazwiska wraz z numerami aktualnych dokumentów tożsamości, terminami ważności badań lekarskich i szkoleń okresowych bhp oraz terminami ważności dodatkowych uprawnień wymaganych przy realizacji zleconych prac,
b) w przypadku zatrudniania obcokrajowców, do zapewnienia w miejscu wykonywania prac:
o na stanowisku kierującego zespołem / kierownika robót - osoby mówiącej w języku polskim, a także jeśli to wymagane, posiadającej uprawnienia do prowadzonych przez nią prac
o tłumaczenia, w celu pełnego zrozumienia przez zatrudnione osoby, instrukcji i procedur oraz innych przekazanych przez Zamawiającego informacji
c) jak również dokumentów, które Wykonawca powinien przedstawić do wglądu na żądanie Zamawiającego:
o świadectw badań lekarskich
o zaświadczeń ukończenia szkoleń bhp
o oryginałów świadectw kwalifikacyjnych z właściwym dla wykonywanych prac zakresem uprawnień
o instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), gdy są wymagane prawem
o dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników z IBWR (gdy dotyczy), planem BIOZ (gdy dotyczy) oraz z wymaganiami wewnętrznymi Zamawiającego, do których Wykonawca został zobowiązany
o dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań i przeglądów sprzętu wykorzystywanego przy realizacji prac i dopuszczenia dozoru technicznego (gdy są wymagane).
Powyższe informacje przekazywane są w celu realizacji umowy i będą przetwarzane zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO zawartym w umowie, który Wykonawca ma obowiązek przekazać pracownikom realizującym umowę.
Oferenci, którzy zostali ocenieni jako ,,nierekomendowani", na podstawie Kwestionariusza bhp dla oferenta będą dopuszczani do dalszego udziału w postępowaniu na podstawie decyzji dyrektora odpowiedzialnego za dany obszar objęty wnioskiem.
4. WYJAŚNIENIA / MODYFIKACJE SPECYFIKACJI
4.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
5.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Po tym terminie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.
6.8. Za skutki z powodu niewłaściwego zabezpieczenia informacji zawartych w ofercie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
6.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
8. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT
8.1. Otwarcie ofert jest niejawne.
8.2. Ocena ofert wstępnych polega na sprawdzeniu spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, która zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia /nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do złożonej oferty wstępnej.
8.3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.
8.4. W toku dokonywania oceny złożonej oferty wstępnej, Kupujący może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
8.5. W przypadku stwierdzenia braków i uchybień w dokumentach załączonych do oferty wstępnej Kupujący wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia.
8.6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium cenowe:
Cena = 100 %
9. OPIS PRZEBIEGU NEGOCJACJI
9.1. Po dokonaniu oceny złożonych ofert wstępnych, Kupujący przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu (w przypadku dużej liczby ofert, negocjacje zostaną przeprowadzone z Oferentami którzy zaoferowali najkorzystniejsze warunki).
9.2. Informacje o miejscu i terminie negocjacji zostaną przekazane Wykonawcom pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
9.3. Negocjacje w imieniu Wykonawcy mogą prowadzić wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS lub należycie umocowane do prowadzenia negocjacji.
9.4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji związanych z negocjacjami.
9.5. Negocjacje prowadzone będą w celu doprecyzowania szczegółów realizacji zamówienia oraz warunków umowy, a ich zakończenie nie oznacza zawarcia umowy.
9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na etapie negocjacji bez podawania przyczyn.
9.7. Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do złożenia oferty ostatecznej.

Kontakt:
4.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Bartosz Młynik, tel. 32 784 02 21, mobile 693 930 364, e-mail: bartosz.mlynik@veolia.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.