Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie...

Przedmiot:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie drogi

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
Telefon: (89) 514 48 39 wew. 27, Faks: (89) 514 85 62
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie drogi ul. Lipowej i kanalizacji deszczowej w obrębie Łęgajnach gmina Barczewo (decyzja pozwolenia na budowę nr Bwo/45/2017 z dnia 19 maja 2017 r.) na działkach nr 226, 510/1, 510/2, 419, 420, 422, 445, 485/2, 462, 458/3, 449, 434/3, 455, 220/70 obr. Łęgajny, gm. Barczewo, w branżach robót budowlanych w:
- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
- specjalności drogowej. W zakresie:
1) kanalizacji deszczowej z rur PP wraz z wpustami ulicznymi, poza zakresem zaznaczonym w załączniku graficznym nr 1 kolorem czerwonym dotyczący tylko kanalizacji deszczowej.
2) nawierzchni drogi ul. Lipowej w Łęgajnach w całości projektu.
2. Roboty budowlane, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski będą wykonywane na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/45/2017 z dnia 19 maja 2017 r., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, a także uznaje tę dokumentację za wystarczającą podstawę do realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag, co do dokumentacji projektowej oraz do zakresu prac.
4. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin i zapoznał się z terenem realizacji inwestycji.
5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia oraz uprawnienia wymagane przepisami prawa i przepisami BHP.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy na podstawie projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Zamawiający informuje, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy zostanie uiszczona na podstawie faktury VAT doręczonych Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty odebrania faktury przez Zamawiającego.
8. Rozliczanie umowy realizowane będzie w latach 2019-2020. Zamawiający informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania objętego przedmiotem umowy w roku 2019 nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej na realizację niniejszej umowy w budżecie gminy Barczewo na 2019 r., tj: 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy zł.)
9. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę pierwszej faktury będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez Strony bez uwag i zastrzeżeń. Płatność w 2019 r. zgodnie z pkt. 8, pozostała kwoty po zakończeniu całości robót tj. 30.09.2020r. z warunkami jw.

Dokument nr: BI.271.58.2019.JS.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty sporządzone w formie pisemnej należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: ,,Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej i w Łęgajnach" - usługa nadzoru inwestorskiego.
Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy. Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2019r. godz. 12.00
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferty należy składać, bądź przesyłać na poniższy adres:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11 - 010 Barczewo
Pokój nr 1 - biuro obsługi interesanta

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do zakończenia całości inwestycji, która planowana jest na dzień 30.09.2020 r

Wymagania:
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Kryterium oceny ofert - cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: Inspektora nadzoru posiadającego: uprawnienia budowlane bez ograniczeń nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza - załącznik nr 1;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
- drogowej;
(lub równoważne) / oświadczenie o dysponowaniu tymi osobami posiadającymi uprawnienia j/w -załącznik nr 2;
3) kopię wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia
o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa - potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia (załączenia do oferty) oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie.
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
5) Zamawiający nie zwraca ofert, ani kosztów ich sporządzenia.
6) Zamawiający nie przewiduje wspólnej sesji otwarcia ofert.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro zatwierdzonym zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.44.2014
z dnia 16.04.2014 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Kontakt:
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie ( Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo), za pomocą faksu (89-514-85-62) lub e-mail: janusz.sturlis@barczewo.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.