Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa ulic

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa ulic

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STAWIGUDA
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
powiat: olsztyński
tel. 089/512-68- 39
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stawiguda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia ofert na:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa ulic Sarniej i Żbika w miejscowości
Tomaszkowo.
2. Przedmiot zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa
ulic Sarniej i Żbika w miejscowości Tomaszkowo.
- nadzór inwestorki branży drogowej
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) bezzwłocznego przybycia na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego na każde uzasadnione
wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych,
b) sporządzenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych,
c) sprawdzania jakości dostarczonych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych oraz ich pisemne
dopuszczanie do wbudowania
d) kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych, montażowych i innych (np. składowania
materiałów, przestrzegania przepisów BHP i P.Poż,),
e) sprawdzenie, odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
1) udział w naradach technicznych, próbach, testach, oraz częściowych odbiorach technicznych,
g) sprawdzanie, potwierdzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy,
h) potwierdzanie obmiaru robót dodatkowych, uzupełniających, bądź zamiennych wykonywanych przez
wykonawcę robót budowlanych i weryfikacja ewentualnych kosztów tych robót,
i) potwierdzanie usunięcia usterek i wad (również na protokołach i fakturach Wykonawcy),
j) sprawdzanie i potwierdzanie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy gotowości zadania do
odbioru,
k) nadzorowanie postępu robót według przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych
harmonogramu finansowo-rzeczowego
l) udział w odbiorze ostatecznym inwestycji, przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym
m) niezwłocznego informowania zamawiającego, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych
ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią i do dokonania wpisu do dziennika
budowy, przy czym taki wpis nie może stanowić podstawy roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie ze
strony wykonawcy robót budowlanych.
Inspektor w czasie trwania umowy jest zobowiązany przede wszystkim do wizytowania budowy w miarę
potrzeb wynikających z postępującego procesu budowlanego, lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na
uzasadnione wezwanie Wykonawcy robót, a w szczególności przy prowadzeniu robót zanikających.
Potwierdzenie wizytowania budowy należy udokumentować poprzez wpisy kontrolne do dziennika budowy.
Opis zadania objętego nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia:
Budowa ulic:
- Sarniej w km 0+000 do 0+181 o szerokości 5,5m i 2% spadku daszkowym oraz w km 0+181 do 0+357 o
szerokości 5,Om i 2% spadku daszkowym o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.
- Żbika o szerokości 5,0m i 2% spadku daszkowym o długości 157mb i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.
Wykonawca w ramach realizacji inwestycji przebuduje infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przeprowadzi
pielęgnację zieleni. Istniejące krzewy kolidujące z przebiegiem inwestycji należy wyciąć.
Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa mchu zgodnie z projektem stałej organizacji mchu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wolnostojących tablic pamiątkowych o wymiarach
120cmx80cm w ilości 2szt.

Dokument nr: BiZ.271.0.2019

Otwarcie ofert: 9. Termin otwarcia ofert: 13.11.2019r. godz. 12:15

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres zadania objętego nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia opisuje
dokumentacja projektowa dostępna na stronie Zamawiającego bip.stawiguda.pl w zakładce Przetargi:
Postępowanie BiZ.271.1.17.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulic Sarniej i Żbika w
miejscowości Tomaszkowo.
http://bip.stawigudapl/wiadomosci/3/ wiadomosc/489670/postepowanie biz2711172019 w trybie przetargu n
ieograniezonego p

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 13.11.2019r. godz. 12:00
Urząd Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
pokój nr 18 (sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia 250 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Okres gwarancji (gdzie dotyczy) nie dotyczy.
5. Rodzaj wynagrodzenia ryczałtowe.
6. Warunki płatności 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i dostarczonej do
siedziby Zamawiającego.
10. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego ze wskazaniem jej oznakowania oferta na
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa ulic Sarniej i Żbika w miejscowości
Tomaszkowo nie otwierać do dnia 13.11.2019r. do godz. 12:15

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Anna Narloch-Scharnowska, tel. 089/512-68-
39

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.