Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku

Przedmiot:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 228460011-253, Faks: +48 221160525
piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/149449
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 5 000 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku D2

Numer referencyjny: AZLZ.26.85.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia nr AZLZ.26.85.2019 jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku D2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
45311000
45330000
45331000
45331220
45400000
45442000
50730000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia nr AZLZ.26.85.2019 jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku D2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, posiadał przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem przedmiot realizacji Umowy na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN. Zamawiający zastrzega, iż w przedmiotowej polisie nie może występować franszyza redukcyjna (udział własny). Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganych opłat przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy opłata przewidziana jest transzami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać dowód dokonania zapłaty każdej z transz w terminie 5 dni od dnia kiedy zapłata stanie się wymagalna. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie.

Jeżeli polisa będzie wystawiona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty na podstawie średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu.

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.

6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania następujących czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.):

1) koordynacja robót w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych,

2) prace ogólnobudowlane, w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Przedmiotowy warunek nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który będzie wykonywał osobiście ww. zakres prac.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45300000

Dokument nr: 524668-2019, AZLZ.26.85.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, w sali konferencyjnej w budynku X2 (I piętro), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo w budynku A na parterze(wartownia) oraz zarejestrowanie się (uzyskanie statusu gościa) w wartowni. Osoby te zostaną odebrane przez pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa - członka Komisji ds. Zamówień Publicznych o godz. 12:30. Procedura otwarcia ofert zaczyna się wraz z odbiorem ww. osób.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ilot.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/149449

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
al. Krakowska 110/114
Warszawa
Kod NUTS: PL
02-256
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
E-mail: piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl
Tel.: +48 228460011-253
Faks: +48 221160525

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.