Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
353z dziś
4135z ostatnich 7 dni
14246z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa aerożelu

Przedmiot:

Zakup i dostawa aerożelu

Data zamieszczenia: 2019-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOTEL Sp. z o.o. S.K
Stoczniowców 1
30-709 Kraków
powiat: Kraków
793 363 639
marcin.kukulka@wotel.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215913
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie nr 36/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Celem zamówienia 36/2019 jest zakup i dostawa aerożelu
Cel zamówienia
Celem zamówienia 36/2019 jest zakup i dostawa izolacyjnej maty aerożelowej
Przedmiot zamówienia
Od podmiotu oczekuje się dostarczenia:
Izolacyjnej maty aerożelowej w ilości 15m2 o poniższych parametrach:
- współczynnik przewodzenia ciepła ejszy bądź równy 0,018 W/mK,
- grubość 13 mm
- klasyfikacja ogniowa A wg normy PN-EN 13501-1
- Aprobata Techniczna
Ogłoszenie zawiera 3 załączniki.

CPV: 44000000-0

Dokument nr: 1215913, 36/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem kuriera, poprzez e-mail lub przesyłać na adres do korespondencji.
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 09.12.2019
3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Całość zamówienia zostanie zrealizowana maksymalnie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy z dostawcą, nie później niż do dnia 31.06.2020r.
2. Zamówienia i dostawy mogą być realizowane w częściach, jednak nie później niż do terminu wynikającego z punktu 1.
3. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
4. Dopuszcza się możliwość zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Oferent musi posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Złożona oferta powinna zawierać:
zwę i adres Oferenta,
rmin realizacji,
sztorys ofertowy (ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia) wraz ze wskazaną specyfikacją (parametrami),
nę netto i brutto w PLN za całość zamówienia,
runki i termin płatności,
tę sporządzenia oferty,
tę ważności oferty,
łączniki,
formację o wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zamówienia
dpis oferenta
Oferta musi być ważna co najmniej do: 31.01.2020.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna oraz do których nie załączono wymaganych załączników) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu) albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. O unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostaną poinformowane podmioty, od których Zamawiający otrzymał już ofertę.
Warunki zmiany umowy
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość zamówień uzupełniających.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent zobowiązany jest złożyć następujące załączniki do oferty:
1. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań"). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 2. ,,Oświadczenie RODO").
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO znajdują się w załączniku nr 3. "Klauzula informacyjna "
Zamówienia uzupełniające
W trakcie realizacji projektu badawczego może pojawić się nieprzewidziana na etapie upublicznienia Zapytania Ofertowego konieczność zamówienia dodatkowych materiałów, nie ujętych w ofercie, lecz zgodnych z przedmiotem całego zamówienia, jak również może zajść konieczność zamówienia dodatkowej ilości materiałów znajdujących się w ofercie. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej w umowie podpisanej z wyłonionym Oferentem. Zamawiający szacuje, że zamówienia uzupełniające nie przekroczą 10% wartości całkowitej zamówienia. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na materiały uzupełniające znajdujące się w katalogu produktów Oferenta lub wskazanych przez Oferenta Dystrybutorów, z którymi Oferent współpracuje, przyjmując aktualne ceny katalogowe produktów za obowiązujące.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:
KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt),
Sposób oceny: 100 pkt x cena najniższa/cena badana
KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE):
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zadeklaruje sporządzanie raportów i dokumentacji technicznej, instrukcji użytkownika, faktur, pozostałych dokumentów w postaci elektronicznej (z poszanowaniem ochrony środowiska).
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Stoczniowców 1
30-709 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
793363639
NIP
9452204579
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej modułowej konstrukcji pływającej o funkcjonalnościach hotelu wraz z systemem inteligentnego zarządzania
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0087/18-00
Załączniki

Załącznik 3. Klauzula informacyjna

Załącznik 2. Oświadczenie RODO

Załącznik 1. Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Kukułka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
793 363 639

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.