Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi

Przedmiot:

Remont drogi

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Świerzno
Świerzno 13
72-405 Świerzno
powiat: kamieński
tel. 91 38 32 723, tel. +48(91)3832793, +48(91)3832695, +48(91)3832723, fax +48(91)3832723
zp@swierzno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świerzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Świerzno" polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 .
4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZP.271.8.2019

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 15.11.2019 r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy:
a) złożyć w siedzibie zamawiającego: pokój nr 6 (sekretariat) lub
b) przesłać na adres Urzędu Gminy w Świerznie, 72-405 Świerzno 13
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Remont drogi gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Świerzno" w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godz. 10:00.
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: do 16.12.2019 r.
Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego. W przypadku nie odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.

Wymagania:
3) Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia -36 miesięcy. Termin rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Rękojmia i gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały.
5) Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
2) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
V. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
VI. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego uwzględniając wszystkie koszty wynikające z zapisów dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz istotnych dla stron postanowień.
2) Kosztorys ofertowy należy opracować stosując metodę kalkulacji uproszczonej. Metoda kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca obowiązany jest do przedłożenia kosztorysu w postaci szczegółowej.
3) Kosztorys ofertowy winien zawierać ceny jednostkowe uwzględniające wszystkie składniki cenotwórcze (np. robociznę, koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk), ilość robót, wartość poszczególnych pozycji. Kosztorys ofertowy winien zawierać zastosowane stawki cenotwórcze (roboczogodzina, koszty pośrednie, zysk).
4) Kosztorys ofertowy należy sporządzić uwzględniając następujące wymagania:
a) musi zawierać wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót,
b) wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w przedmiarze robót, Jeżeli
wykonawca stwierdzi, że roboty nie zostały ujęte w przedmiarze robót lub należy je wykonać w innej ilości, to zobowiązany jest pisemnie zgłosić ten fakt zamawiającemu,
c) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem ze zakres czynności do wykonania dla poszczególnych pozycji będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.
d) określone przez wykonawcę ceny jednostkowe robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać żadnym zmianom.
5) Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty - brak kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
6) W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać cenę netto obliczoną w kosztorysie ofertowym i wyliczyć kwotę podatku VAT (należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT) oraz cenę brutto.
7) Należy przyjąć stawkę 23 % podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, który na podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązany jest do podania ceny w złotych (PLN) bez podatku VAT (netto).
8) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku.
9) Cena za wykonanie robót jest ceną orientacyjną. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
10) Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę sporządzić należy pisemnie w języku polskim na dołączonym formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII. Sposób udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania zmian dotyczących treści zapytania ofertowego:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści zapytania ofertowego zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.swierzno.biuletyn.net w zakładce Zamówienia publiczne spoza ustawy (poniżej 30 000 Euro).
5) Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są integralną częścią zapytania ofertowego oraz są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową.
X. Wybór oferty:
1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.swierzno.biuletyn.net w zakładce Zamówienia publiczne spoza ustawy (poniżej 30 000 Euro).
5) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
7) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.
XI. Okres związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
6) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: Czesław Kędziera, tel. 91 38 32 723, e-mail: zp@swierzno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.