Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja, przebudowa Kina

Przedmiot:

Modernizacja, przebudowa Kina

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szydłowiec
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
powiat: szydłowiecki
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10
przetargi@szydlowiec.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Szydłowiec
Wadium: 100.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu w ramach zadania budżetowego pn. ,,Rozwój aktywności społeczno - gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik"
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację, przebudowę budynku Kina Górnik w Szydłowcu. Podstawowe parametry obiektu: - powierzchnia zabudowy - 400,00 m2, - powierzchnia całkowita - 770,00 m2, - powierzchnia użytkowa - 595,82 m2, - kubatura budynku - 3657,00 m3, - wysokość budynku - 10,40 m, - ilość kondygnacji nadziemnych - 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji, przebudowy istniejącego budynku Kina Górnik zlokalizowanego w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi w tym: c.o., cw, wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, montaż windy oraz dostawę wyposażenia. Branża budowlana w zakresie przebudowy budynku: a) Demontaż i rozbiórka części elementów konstrukcyjnych budynku (stropy drewniane i betonowe, schody betonowe, dachy wraz z więźbą, schody zewnętrzne, zadaszenia od strony wschodniej, ściany wewnętrzne,); b) wykonanie izolacji fundamentów; c) wykonanie fundamentów pod elementy nośne nowoprojektowane; d) wykonanie elementów żelbetowych (słupy, schody belki, żebra nadproża, wieńce, stropy); e) roboty murowe (nadproża, zamurowania otworów drzwiowych i okiennych, ściany wewnętrzne); f) wykonanie dachu o konstrukcji stalowej, stropodachów; g) montaż stolarki okiennej i drzwiowej; h) wykonanie tynków; i) wykonanie sufitów podwieszanych; j) rekonstrukcja gzymsu; k) wykonanie posadzek; l) malowanie ścian i sufitów: m) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych i płyt meblowych; n) montaż balustrad i poręczy; s) montaż windy; o) wykonanie elewacji (ocieplenia i wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, okładzin z kamienia); p) wykonanie dojść z kostki betonowej; s) montaż wyposażenia: armatury sanitarnej, wyposażenia Sali kinowej, mebli; Branża sanitarna - sieci i instalacje wewnętrzne a) wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; b) wykonanie instalacji wody użytkowej, instalacji wodno- kanalizacyjnych wewnętrznych; c) wykonanie przyłącza wodociągowego; d) wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej; e) wykonanie instalacji klimatyzacji; f) wykonanie wentylacji mechanicznej; Branża elektryczna a) wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, wentylacji, klimatyzacji; b) wykonanie rozdzielnic 230/400 V c) wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia;

CPV: 45113000-2,45110000-1,45320000-6,45262210-6,45223500-1,45262500-6,45261000-4,45421000-4,45410000-4,45421146-9,45432100-5

Dokument nr: 619722-N-2019, ZPI.271.31.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szydlowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 4 mln. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku o charakterze użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej 4 mln. zł. brutto każda. Uwaga: - za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiory) w ramach jednej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. - przez ,,budowę" należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę, nadbudowę. - przez ,,przebudowę należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak : kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. - przez ,,budynek o charakterze użyteczności publicznej" , Zamawiający rozumie przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. - wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy. b) Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: - do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy. - do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych (doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący oświadczenie zgodnie z treścią złącznika nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 4 mln zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.