Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rozbiórki budynku

Przedmiot:

Wykonanie rozbiórki budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach Sp. z o.o
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. 74 844-94-11, 74 844-94-12, fax 74 662-29-64
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie rozbiórki budynku zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego 39 w Boguszowie-Gorcach
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku przy ul. Waryńskiego 39 w Boguszowie-Gorcach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest na działce nr 592 obręb nr 3 Boguszów, Kubatura budynku 1163 m3.
1.2. Wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Waryńskiego 39 w Boguszowie-Gorcach zgodnie z wcześniej wykonaną dokumentacją, uzyskaną decyzja pozwolenia na rozbiórkę i wszystkimi postanowieniami w niej zawartymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.
1.3. Wystąpienie do dostawców mediów o odłączenie zasilania przed rozpoczęciem rozbiórki.
1.4. Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej.
1.5. Organizacja terenu rozbiórki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
1.6. Uporządkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiórce.
1.7. Wykonawca jako ,,wytwórca odpadów" zobowiązany jest do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z póź. zm).
1.8. Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania gruzu, drewna i odpadów z rozbiórki.
1.9. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do dokonania wyceny robót.

Dokument nr: L.Dz.TT/ 5447/2019

Otwarcie ofert: 5.6. Otwarcie ofert: 20.11.2019r. godzina 11:05

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
5.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2019r. do godziny 11.00, w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszowie-Gorcach, sekretariat, pok. nr 8
5.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
5.3. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o. o. w Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: "Oferta na rozbiórkę budynku przy ul. Waryńskiego Ś9 w Boguszowie-Gorcach"
5.4. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
5.5. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
3.1. Termin wykonania: 3 miesiące od daty podpisania umowy
3.2. Miejsce wykonania: Boguszów-Gorce, ul. Waryńskiego 39

Wymagania:
2. Opis sposobu obliczenia cen:
2.1. Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny robót: netto i brutto, (formularz oferty - załącznik nr 1)
2.2. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia RYCZAŁTOWEGO
2.3. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
2.4. W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia m. in.: ubezpieczenie terenu rozbiórki, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, projektu organizacji placu rozbiórki wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza rozbiórki, dozorowania rozbiórki, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia chodnika, pasa drogowego z uwzględnieniem kosztu wykonania projektu organizacji ruchu f jeżeli jest konieczność jego wykonania) oraz opłaty za zajmowanie pasa drogowego naliczonej przez zarządców dróg, koszty obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót.
2.5. Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
2.6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:
4.1. Kryterium-cena 100%
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają poniższe warunki:
6.1.1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami
6.1.2. Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powodzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej 2 roboty polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego. Prace te były wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
6.1.3.Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej
6.1.4.Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
7. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
7.1. formularz propozycji cenowej - zał. 1

7.2. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
7.3. oświadczenie-wg zał. 2
7.4. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
7.5. wykaz wykonanych robót wg zał. 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2-ch robót obejmujących zakresem rozbiórkę budynku mieszkalnego.
7.6. wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 4 uwzględniający w szczególności: osobę kierownika budowy/rozbiórki posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych.
8. Informacje dodatkowe
8.1. Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach e-mail: techniczny@boguszow.com.pl
8.2. W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z wykonawcami, jak również negocjacji.
8.3. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Uwagi:
9. Należy zapoznać się z poniższa klauzula informacyjną z art. 13 ROPO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
9.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Tel. 74 84 49 411, adres e-mail: zgm@boguszow.com.pl
9.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego;
9.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
9.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.7. posiada Pani/Pan:
9.7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9.7.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
9.7.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 9.7.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9.8. nie przysługuje Pani/Panu:
9.8.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.8.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.8.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach e-mail: techniczny@boguszow.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.