Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa artykułów wodno-kanalizacyjnych

Przedmiot:

Dostawa artykułów wodno-kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZUS Oddział w Rybniku
ul. Reymonta 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
tel.32 4391242, fax 324238844, T: +48 32 4391250
Rybnik_ADG_Zamowienia@zus.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Postępowania na dostawę artykułów wodno-kanalizacyjnych Znak postępowania: 340000/273/143/2019-ADG
_Zapytanie publiczne_
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów wodno-kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dokument nr: 340000/273/143/2019-ADG

Składanie ofert:
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części postępowania..
6.2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim
6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Rybnik_ADG_Zamowienia@zus.pl lub
dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na dostawę artykułów wodno-kanalizacyjnych" na adres: ZUS Oddział w Rybniku z siedzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2, do 18.11.2019 do godz. 8:30
6.5. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
6.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.7. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 9:00 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
6.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Oferentowi, o ile zostały złożone w formie pisemnej.
6.9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
3.1 Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym.
3.2 Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym.
3.3 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym.
4.2 Warunki płatności oraz kary umowne jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę w związku z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem postanowień umowy, zgodnie z zapisami określonymi w ,,istotnych postanowieniach umowy" stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania .
4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Kryteria oceny ofert:
cena- 100% (100 pkt)
6.10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
7. Przebieg postępowania
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zmianach: > :
7.1.1. Zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej
7.1.2. Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.
Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania Wykonawcom drogą elektroniczną informacji ojej dokonaniu.
7.2. Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.3. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
7.3.1 nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym;
7.3.2 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
7.3.3 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7.5. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
7.6. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.7. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
7.8. Informację, o której mowa w pkt. 7.7 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
7.9. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
7.10. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych osób fizycznych
Klauzula Informacyjna - art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
8.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa;
8.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest Inspektor Ochrony Danych kontakt e-mail: ODO@zus.pl;
8.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę artykułów wodno-kanalizacyjnych numer postępowania 340000/273/143/2019-ADG;
8.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
8.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.8 Posiada Pani/Pan:
8.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
8.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
8.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
8.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
8.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
8.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Maciej Nowakowski
Starszy inspektor, ZUS Oddział Rybnik
T: +48 32 4391250
E: maciej.nowakowski@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.