Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac termoizolacyjnych, antykorozyjnych oraz budowa rusztowań

Przedmiot:

Wykonanie prac termoizolacyjnych, antykorozyjnych oraz budowa rusztowań

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Al. J. Piłsudskiego 92/102B
41-308 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. (032) 735 55 33, tel. (032) 735 55 01
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie prac termoizolacyjnych, antykorozyjnych oraz budowa rusztowań w
wydziałach MASZYNOWNI i GOSPODARKI WODNEJ w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza"
na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termoizolacyjnych, antykorozyjnych
oraz budowa rusztowań w wydziałach MASZYNOWNI i GOSPODARKI WODNEJ w
ZW Nowa Dąbrowa Górnicza wg załączonej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1.

Dokument nr: FL/PN/636/2019

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 18.11.2019 r. do godz. 12;00 w siedzibie Zamawiającego
TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa, 41-308 Dąbrowa Górnicza,
Al. J. Piłsudskiego 92/102B w sekretariacie na I piętrze (pokój nr 102), od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8;30 - 15;00 w
sposób określony w specyfikacji.

Miejsce i termin realizacji:
1.2 Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Wymagania:
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.5 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze
Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać:
2.1 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
2.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji.
2.3 Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę).
2.4 W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego
wynika że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia Umowy
o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Przygotowanie oferty:
2.5 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do
przygotowania oferty oraz podpisania Umowy. Nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia
w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania Umowy.
2.6 Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
2.7 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.9 Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach
zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta
oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu). Każda strona oferty oraz jej załączników winna być przez te osoby
zaparafowana. Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien
być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie
wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
2.10 W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być
opatrzona klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu.
2.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2.12 Oferta musi być na trwale złączona (bez luźnych kartek) a wszystkie strony oferty
ponumerowane kolejnymi numerami.
2.13 Oferta musi być sporządzona w 2 egzemplarzach: oryginał oferty w wersji
papierowej i kopia oryginału w formie elektronicznej w formacie PDF (płyta CD).
2.14 Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy
zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz
oznaczyć:
,,Oferta na realizację zadania:
,,Wykonanie prac termoizolacyjnych, antykorozyjnych oraz budowa rusztowań w
wydziałach MASZYNOWNI i GOSPODARKI WODNEJ w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza"
Nr sprawy FL/PN/636/2019
Nie otwierać przed (data 18.11.2019 r. godz. 12;00)
2.15 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
2.16 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie
0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane, zaadresowane
1 oznaczone w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem ,,ZMIANA" lub
,,WYCOFANIE".
2.17 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oferta musi spełniać następujące wymagania:
W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum musi przedstawić dokumenty
wymienione w punkcie 4.1 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów
konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera
konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia Umowy
o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści
umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).
W przypadku warunków wymienionych w pkt 3.1 do 3.6 Specyfikacji, podmioty
tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły.
Do oferty należy dołączyć Umowę konsorcjum, z której będzie wynikać solidarna
odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia.
2.18 Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na
,,Wykonawcę", w miejscu ,,np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
3.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie - wykonali co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
zakresowi przedmiotu niniejszego zamówienia.
3.4 Przeprowadzili wizję lokalną na terenie Zamawiającego.
3.5 Dysponują potencjałem technicznym.
3.6 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3.7 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3.8 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia -
nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych
w pkt. 4 ,,Wymagane dokumenty" niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
4. WYMAGANE DOKUMENTY
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni
dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
4.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4.2 Pisemne oświadczenie dot. posiadania danego r-ku bankowego podpisane zgodnie
z zasadami reprezentacji.
6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie, bez podatku VAT
(netto).
Wymaga się aby:
Cena była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena zawierała
wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.
7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena -100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostatecznej oraz
pozostałych kryteriów występujących w ofercie.
7.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania
zamówienia.
7.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7.4 Zamawiający może poprawić w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
10.1 Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego
sporządzenia oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności
pracowników Zamawiającego, w dniu 13.11.2019 r. godz. 9;00. Zainteresowany
Wykonawca powinien uprzednio zgłosić swój udział w wizji lokalnej kontaktując się
w tym celu elektronicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.
Zgłoszenia awizacji przyjmuje Pani Patrycja SKRZYDLAK e-mail:
Patrycja.Skrzydlak@tameh.pl
Wykonawca musi potwierdzić odbycie wizji lokalnej
zgodnie z załącznikiem nr 4. Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą
posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: obuwie
ochronne, kamizelką odblaskową, kask ochronny z zapięciem trzy lub
czteropunktowym, okulary ochronne. Osoby nie posiadające ww. elementów
ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału
w wizji lokalnej.
10.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż
3 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim
zaproszonym Wykonawcom do złożenia ofert bez ujawniania źródła zapytania.
10.3 Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo
zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli jest to uzasadnione zakresem
i treścią zmiany lub uzupełnienia Specyfikacji, Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Możliwość wjazdu na teren Zamawiającego:
W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania
Nowa celem złożenia oferty, uczestnictwa w przetargu bądź innym, Oferent zobowiązany
jest do elektronicznego zapowiedzenia swojej wizyty w Dziale Logistyki i przekazaniu na
dany adres: Anna.Bednarczvk@tameh.pl następujących danych:
- nazwa firmy,
- imię i nazwisko,
- nr dowodu osobistego,
- marka pojazdu,
- nr rejestracyjny samochodu,
- cel wydania przepustki.
Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek znajdującym
się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Dąbrowie Górniczej, po
okazaniu dowodu osobistego

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Anna Bednarczyk"
10.4 Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
- w sprawach organizacyjnych przetargu: Anna Bednarczyk - e-mail:
Anna.Bednarczyk@tameh.pl - tel. (032) 735 55 33 w godz. 8;00-15;00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.