Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STAWIGUDA
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
powiat: olsztyński
tel. 089/512-68-39
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stawiguda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach.
2. Przedmiot zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach.
- nadzór inwestorski branży drogowej
- nadzór inwestorski branży sanitarnej
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) bezzwłocznego przybycia na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych,
b) sporządzenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót budowlanych,
c) sprawdzania jakości dostarczonych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych oraz ich pisemne dopuszczanie do wbudowania
d) kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych, montażowych i innych (np. składowania materiałów, przestrzegania przepisów BHP i P.Poż,),
e) sprawdzenie, odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
f) udział w naradach technicznych, próbach, testach, oraz częściowych odbiorach technicznych,
g) sprawdzanie, potwierdzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy,
h) potwierdzanie obmiaru robót dodatkowych, uzupełniających, bądź zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych i weryfikacja ewentualnych kosztów tych robót,
i) potwierdzanie usunięcia usterek i wad (również na protokołach i fakturach Wykonawcy),
j) sprawdzanie i potwierdzanie odrx)wiednimi wpisami do dziennika budowy gotowości zadania do odbioru,
k) nadzorowanie postępu robót według przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu finansowo-rzeczowego
1) udział w odbiorze ostatecznym inwestycji, przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym m) niezwłocznego infoimowania zamawiającego, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią i do dokonania wpisu do dziennika budowy, przy czym taki wpis nie może stanowić podstawy roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie ze strony wykonawcy robót budowlanych.
Inspektor w czasie trwania umowy jest zobowiązany przede wszystkim do wizytowania budowy w miarę potrzeb wynikających z postępującego procesu budowlanego, lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na uzasadnione wezwanie Wykonawcy robót, a w szczególności przy prowadzeniu robót zanikających. Potwierdzenie wizytowania budowy należy udokumentować poprzez wpisy kontrolne do dziennika budowy.
Opis zadania objętego nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia:
Zakres robót obejmuje wykonanie drogi na odcinku obejmującym działki 439/3, 516, 490/1, 439/9, oraz działkę 518 do skrzyżowania z działką 516 wraz ze skrzyżowaniem.
ODCINEK I - droga gminna przebiegająca po działkach 516, 490/1, 439/9, 518 obr. Gryźliny o następujących parametrach:
o klasa ulicy: L
o kategoria ulicy: gminna
o przekrój poprzeczny: 1x2
o kategoria ruchu: KR3
o szerokość pasa ruchu - 2,50 - 2,75m (przekrój uliczny) oraz 2,75m (przekrój szlakowy)
o nawierzchnia jezdni drogi oraz skrzyżowań: bitumiczna
o szerokość chodników - 2,Om (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)
o szerokość opaski - 0,5 - 1,5m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)
o szerokość poboczy - 1,0m
Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego.
Oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wolnostojących tablic pamiątkowych o wymiarach 120cm x 80cm w ilości 2 szt.
Szczegółowy zakres zadania objętego nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia opisuje dokumentacja projektowa dostępna na stronie Zamawiającego bip.stawiguda.pl w zakładce Przetargi: Postępowanie BiZ.271.1.15.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach.
http;/bip.stawiguda.pl/

Dokument nr: BiZ.271.0.2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 18.11.2019r. godz. 13:15

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: 18.11.2019r. godz. 13:00
Urząd Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
pokój nr 18 (sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 300 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego ze wskazaniem jej oznakowania oferta na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach nie otwierać do dnia 18.11.2019r. do godz . 13:15)
Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert: cena 100%

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Anna Narloch-Scharnowska, tel. 089/512-68-39

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.