Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 55 629 0 505, faks 55 629 0 510
zp@pwsz.elblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, tj.: a) Budynku dydaktycznego B1 przy Al. Grunwaldzkiej 137, b) Budynku dydaktycznego B2 przy ul. Czerniakowskiej 22, c) Budynku dydaktycznego B3 przy ul. Wojska Polskiego 1, d) Budynku przy ul. Zacisze 12, e) Domu Studenta DS2 przy ul. Wspólnej 11-13. 1) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej, ich podstawowych parametrów technicznych oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. 2) Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający informuje Wykonawców, że zawarł odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wykaz aktualnych umów świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD. 3) Wykonawca musi posiadać stosowną umowę umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, na okres obowiązywania przedmiotowego zamówienia. 4) Zamawiający informuje, iż po wyborze najkorzystniejszej oferty upoważni i zobowiąże Wykonawcę, którego oferta została wybrana do złożenia w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy energii elektrycznej Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. 5) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w ZAŁĄCZNIKU Nr 1 do SIWZ. Sprzedaż rozpocznie się po skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej. Planowane rozpoczęcie sprzedaży: 1 stycznia 2020r

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 620766-N-2019, ZP/PN/2312/16/2302/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pwsz.elblag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
kurier, poczta, osobiście
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg pokój 18 (kancelaria ogólna)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-19, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej w ramach jednego kontraktu w systemie ciągłym przez co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualnie obowiązującą oraz ważną przez okres trwania zamówienia koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub promesę koncesji wydaną przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej potwierdzającą ubieganie się Wykonawcy o wydanie koncesji. 2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (ZAŁĄCZNIK Nr 6). Wykaz dostaw winien zawierać: a) wartości dostaw, b) przedmiot dostaw, c) daty wykonania, d) nazwy podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, e) dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony Formularz oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 2) zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto, oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także informację o ewentualnych podwykonawcach, w tym część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy; pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa, jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia albo o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369), według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofert brutto 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.