Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
827z dziś
4816z ostatnich 7 dni
16748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA...

Przedmiot:

ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
powiat: zgierski
tel. 427 198 002, faks 427 198 193
strykow@strykow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Stryków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH - KONTYNUACJA USŁUGI
1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja świadczenia usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach". W dniu 19 marca 2019 roku Gmina Stryków zawarła umowę z poprzednim wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach" . W dniu 28 marca 2019 roku Gmina Stryków podpisała umowę z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach" (w ramach postępowania opublikowanego na stronie BIP Zamawiającego zamieszczono dokumentację projektową realizowanej inwestycji, nad którą będzie sprawowany nadzór). W dniu 25 września 2019 roku Gmina Stryków została zmuszona wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę z wykonawcą nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach". Mając na względzie powyższe oraz fakt konieczności zapewnienia niezbędnego nadzoru nad realizowaną inwestycją, która ma charakter priorytetowy dla Gminy Stryków zarówno ze względów finansowych, jak i społecznych, Zamawiający zdecydował o konieczności udzielenia zamówienia na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz art. 6a tejże ustawy. Termin aktualnie sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach wynosi: nie dłużej niż 60 dni - jest to okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i podpisania umowy z nowym wykonawcą (przy jednoczesnym uwzględnieniu innych zadań realizowanych przez Zamawiającego). Sumując, efektem niniejszego postępowania będzie udzielenie trzeciego zamówienia publicznego na kontynuację nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach". Aktualny stopień zaawansowania robót budowlanych został określony w załączniku nr 10 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w czasie trwania przetargu nieograniczonego prace będą realizowane w sposób ciągły. 2. Usługę należy realizować w takim czasie, aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Pełen zakres realizacji zadania inwestycyjnego objętego nadzorem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ dla zadania pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach", dostępna na stronie internetowej:www.bip.strykow.pl w zakładce ,,Przetargi 2019". 3. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzór nad realizacją przedmiotowej inwestycji tj. zapewni nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach określonych w ramach zadania: a) koordynatorem nadzoru inwestorskiego, musi być osoba spełniająca wymagania określone w § 9 ust. 2 a) siwz. b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych - osoby spełniające wymagania określone w § 9 ust. 2 b) i c) siwz. 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z koordynowaniem prac inspektorów poszczególnych branż, profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania i obejmuje w szczególności: a) wszystkie czynności i obowiązki przewidziane dla inspektora nadzoru na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy. b) analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, c) udział w protokolarnym przejęciu obowiązków inspektora nadzoru nad realizowaną inwestycją, d) współpracę z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót oraz z Wykonawcami poszczególnych kontraktów, e) nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozwoleniem na budowę, decyzją środowiskową i pozwoleniem wodnoprawnym wydanymi dla realizowanej inwestycji, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezatwierdzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji oczyszczalni ścieków, h) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami zamawiającego, i) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, j) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową, k) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, l) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach częściowych i technicznych. Minimalna ilość pobytów/wizytacji/kontroli na terenie budowy wynosi jeden raz w tygodniu w czasie trwania robót. m) kontrolę protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur, n) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty - na wniosek Zamawiającego, o) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót i rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, p) weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych, finansowych i protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, q) inicjowanie i udział w naradach budowy i komisjach technicznych, oraz sporządzanie i przekazanie w terminie do 5 dni Zamawiającemu protokołów z narad, r) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów, s) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, t) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, u) opiniowanie - w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej, v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, rozruchu technologicznym i przekazaniu obiektu do użytkowania, w) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, x) sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania inwestycyjnego, y) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, z) ścisła współpraca z Zamawiającym i udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót. aa) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów. bb) dokumentowanie w tym w formie fotograficznej realizacji zadania, w szczególności robót zanikających i podlegających zakryciu. 5. Oznaczenie wg CPV: 71.24.70.00 -1 - nadzór nad robotami budowlanymi. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Usługa musi zostać wykonana z zachowaniem wymagań i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, przy dołożeniu należytej staranności w ich wykonaniu, dobrą jakością i zachowaniem właściwej organizacji pracy

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 620822-N-2019, IZP.271.55.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strykow.pl, zakładka przetargi - rok 2019

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 150.000,00 PLN brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz - minimum 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych i/lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, a także - doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych i/lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę, przebudowę oczyszczalni ścieków zrealizowanej w terminie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. b) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - minimum 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót sanitarnych, i/lub inspektora nadzoru robót sanitarnych, a także - doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych i/lub inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę, przebudowę oczyszczalni ścieków zrealizowanej w terminie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. c) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r., poz. 2272). Wykonawca ma wykazać nadmienione zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez złożenie (po wezwaniu przez Zamawiającego) wykazu osób oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy - zał. nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (okoliczności, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 1 siwz), 4.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1170 ze zm.) - według załącznika nr 8 do siwz. Powyższe dokumenty (4.1-4.4) składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również tzw. ,,Inny Podmiot"/"podmiot trzeci", na którego zasobach polega Wykonawca udostępniający zdolności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). W przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, składa każdy podmiot składowy, tj.:-każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną;-każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum." 5. Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ETAP II) - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - (samodzielnie - tj. bez uprzedniego wezwania zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Pzp. Oświadczenie wymagane jest od każdego Wykonawcy, a w przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - od każdego podmiotu składowego, tj: - od każdego wspólnika (przedsiębiorcy) tworzącego spółkę cywilną; - od każdego konsorcjanta tworzącego tzw. konsorcjum. Oświadczenie podpisuje, w szczególności: - każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną; - każdy konsorcjant tworzący konsorcjum. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług - pełnienie nadzoru, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SIWZ; W celu wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy dysponować osobami spełniających opis warunku zamieszczony w § 9 ust. 2 niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna uprawnienia za wystarczające, także wówczas, gdy jedna osoba będzie posiadała wszystkie ww. § 9 ust. 2 uprawnienia (sumowanie uprawnień w różnych branżach przez jedną osobę). b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - zał. nr 5 do SIWZ. 3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - w wysokości co najmniej 150.000,00 PLN brutto, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp - dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Powyższe dokumenty - niezależnie od dokumentów wskazanych w podpunkcie 3.1. - składane w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również inny podmiot, na którego zasobach w tym zakresie polega Wykonawca.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać notarialnie potwierdzonej kopii; 2) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi w formularzu ofertowym, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców podając ich firmy. Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winny być zawierane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Pzp, w szczególności - zgodnie z przepisami art.: 36a - 36b i 143a - 143d tej ustawy. 4) Pisemne zobowiązanie tzw. innych podmiotów/podmiotów trzecich - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ . W sytuacji, o której mowa w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada w szczególności zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, musi określać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego 20,00
ilość deklarowanych przez Wykonawcę dni w tygodniu (różne dni tygodnia), w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę/wizytę/pobyt na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.