Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 66 37 344, faks 85 66 37 302
przetargi@wspr.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie dwóch zadań polegająca na: a) zarządzaniu, koordynacji, rozliczeniu inwestycji pod nazwą: ,,Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych" b) zarządzaniu, organizacji prac przedprojektowych, projektowych, rozliczeniu inwestycji pod nazwą ,,Budowa Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce"- zgodnie ze SzczegółowyM opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ

CPV: 71520000-9,71247000-1,71318000-0,71630000-3,71541000-2,71500000-3,71540000-5,71310000-4,71000000-8,71248000-8

Dokument nr: 620519-N-2019, EOP.332.18.19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pogotowie.bialystok.pl; http://bip.spzozwspr.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej przesyłką pocztową, kurierem na adres Zamawiającego lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
Adres:
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, pok. 214

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w przedmiotowym zakresie, poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w przedmiotowym zakresie, poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla budowy i/lub przebudowy i/lub remontu i/lub robót budowlanych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2019.1186 t.j. z poźn. zm.) o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto). b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub/i Inżyniera Kontraktu lub/i Inspektora Nadzoru Budowlanego lub/i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym przynajmniej przy realizacji minimum jednego obiektu budowlanego, wymienionego powyżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie do złożenia: 1)Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; a) W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1). b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. d) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j. z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamaiwjący wezwie do złożenia: a) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadających, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub/i Inżyniera Kontraktu lub/i Inspektora Nadzoru Budowlanego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym przynajmniej przy realizacji minimum jednej inwestycji (budowy i/lub przebudowy i/lub remontu i/lub robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2019.1186 t.j. z poźn. zm.) o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz ew. informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 7 do SIWZ); - w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republiki Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. :Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). b) Wykaz usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na należytym pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla budowy i/lub przebudowy i/lub remontu i/lub robót budowlanych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2019.1186 t.j. z poźn. zm.) co najmiej jednej inwestycji o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ: a) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ b) Wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 3 do SIWZ]; c) Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, d) Dowód wniesienia wadium, e) Wykaz doświadczenia [wg Załącznika nr 5].
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświadczenie 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.