Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienia nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Szamotuły
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły
powiat: szamotulski
tel. 61 29 27 586
umig@szamotuly.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szamotuły
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest usługa: Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn. ,,Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia
nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez:
modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach" (dalej: Zadanie).
Realizacja zadania obejmuje, nadzór nad niżej wymienionymi pracami:
3.1. Rynek - roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie, oznakowanie poziome i pionowe,
zieleń, infrastruktura komunikacyjna i architektoniczna, infrastruktura towarzysząca:
sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, oświetlenie typu LED,
monitoring, ewentualna wycinka drzew / krzewów;
3.2. Budynek Rynek 16/17 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ścianki działowe
i otwory drzwiowe, roboty wykończeniowe, instalacje: elektryczne, wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, system klapy dymowej sterowanej
elektrycznie w obszarze ewakuacji, sieć telekomunikacyjna i teleinformatyczna,
monitoring i dwa schodołazy gąsienicowe dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie
pomieszczeń;
3.3.Park Jana III Sobieskiego: roboty rozbiórkowe(nawierzchnie), ziemne, nawierzchnie,
oznakowanie pionowe i poziome, zieleń, infrastruktura architektoniczna
i towarzysząca, ewentualna wycinka drzew / krzewów.
4. Szacunkowa wartość robót, których przedmiotem będzie nadzór inwestorski wynosi
netto 11 858 192,00 zł.
5. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja centrum miasta
wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych,
gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację rynku i parku
Jana III Sobieskiego w Szamotułach" dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powójskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

CPV: 71.52.00.00-9

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście, dostarczyć przesyłką (decyduje data wpływu)
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły do

dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 09:00, z dopiskiem na kopercie: ,,Nadzór inwestorski
rewitalizacja - szacowanie".
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia jej końcowego rozliczenia oraz usunięcia usterek
stwierdzonych przy odbiorze, a wymienionych w protokole odbioru końcowego.
Planowany termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. posiadania wiedzy i doświadczenia.
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca potwierdza spełnianie w/w warunków poprzez złożenie oświadczenia
stanowiącego element formularza ofertowego
VI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty brutto musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia określone w formularzu
ofertowym (wg. załącznika nr 1), oraz wszystkie inne pozostałe koszty realizacji
zamówienia, nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a bez których nie można wykonać
zamówienia. Ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę muszą być
uwzględnione już w cenie jednostkowej brutto podanej w Formularzu cenowym.
3. Całkowitą cenę brutto należy przenieść i wpisać do formularza ofertowego -
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich
wag:
Kryterium nr 1: Cena oferty - waga 100%
2. Zasady dokonywania oceny:
- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
- oferta, która otrzyma maksymalną łączną ilość punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów,
- ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ilość punktów w kryterium cena będzie wyliczona wg poniższego wzoru:
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie
zastosowana metoda polegająca na porównaniu całkowitej ceny brutto badanej oferty
z najniższą spośród całkowitych cen brutto przedstawionych przez tych
Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki
określone w zapytaniu ofertowym.
Punkty w kryterium ceny będą liczone według wzoru:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena to 100 pkt.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami
Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do ich treści.
4. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej
czytelność jej treści.
5. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
6. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.
7. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
b. Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Informacje na temat zakresu wykluczenia.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia mniej szego postępowania bez podania przyczyny.
2. Wezwania oferentów do wyjaśnień dotyczących treści oferty.
3. Wezwania oferentów do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw
brakujących lub wadliwych.
4. Zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Piechocki
Kontakt: tel. 61 29 27 586 e-mail: wks.ue@szamotuly.pl
Paweł Gładysiak
Kontakt: tel. 61 29 27 576 email: wi.umig@szamotuly.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.