Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi serwisowe

Przedmiot:

Usługi serwisowe

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Św. M. Kolbe 9
59-220 Legnica
powiat: Legnica
76 72 22 283
szymon.wikar@metraco.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446949
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi serwisowe w Zakładzie Hydrometalurgii w Legnicy - przeglądy, konserwacja pieców komorowych Linn High Therm GMBH typu KF-3-240-S oraz przegląd i konserwacja systemu BMS firmy Siemens Building Technologies w okresie 01.12.2019 r. -30.06.2020 r.
Opis postępowania Opis przedmiotu zamówienia, zakres, harmonogram stanowi załącznik nr 1 pn. "Umowa Umowa usługi automatyki_piece Wydział Renu"
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: METRACO/PH/19/73201

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446949

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-11-21 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-11-21 11:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=446949

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
i złożą ofertę.
Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Metraco S.A.,
f) przedmiot zamówienia znajduje się w ich zakresie działalności, określonym zapisami właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
g) przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę będzie odpowiadał wymaganiom określonym
przez Zamawiającego,
h) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
i) poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
j) podpiszą umowę (załącznik do przetargu)
k)akceptują termin płatności- przelew 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Dokumentacja techniczna urządzeń dostępna jest w Zakładzie Hydrometalurgii w Legnicy, ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00. Dostęp jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem ds. Produkcji - Szymon Wikar tel. 785-992-445.
2. Informacja RODO:
Działając w imieniu KGHM Metraco S.A. zgodnie z zasadami reprezentacji informujemy, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwłaszcza z przepisem zawartym w art. 6 ust. 1, lit. b), przetwarzanie danych przekazywanych przez wykonawców w postępowaniach SWZ jest zgodne z prawem, w szczególności z uwagi na to, iż jest niezbędne do wykonywania umowy/zlecenie, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
klauzula RODO.PDF
Załącznik nr 1 Umowa usługi automatyki_piece Wydział Renu.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Szymon
Nazwisko: Wikar
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: szymon.wikar@metraco.pl
Telefon: 76 72 22 283

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.