Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4266z ostatnich 7 dni
14377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja parku

Przedmiot:

Rewitalizacja parku

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat: miński
tel. 257 575 090, faks 257 575 857
monika.krupa@stanislawow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stanisławów
Wadium: 24 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja parku w Stanisławowie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu ,,Rewitalizację parku w Stanisławowie". W ramach zadania do wykonania są następujący zakres prac: - roboty rozbiórkowe i roboty ziemne - nawierzchnie placów i alejek - wyposażenie w obiekty małej architektury - oświetlenie parku - tereny zieleni. Park położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 2416/6 i części działek 2418 i 2416/3 w miejscowości Stanisławów. Teren parku wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-6/37, decyzja z dnia 28.02.1955r. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z Projektem Rewitalizacji parku w Stanisławowie, pozwoleniem na budowę oraz przedmiarem robót (załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Szczegółowy zakres robót wynika z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załączonego wzoru umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Wykonawca winien zwrócić szczególna uwagę przy wykonywaniu robót na lokalizację istniejących urządzeń podziemnych. 4. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karty techniczne, katalogowe i certyfikaty urządzeń i materiałów proponowanych do wbudowania odpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiOR wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na poszczególne lata realizacji. 7. W sytuacji stwarzającej zagrożenia dla pieszych należy wyłączyć teren z użytkowania podczas trwania prac. W związku z wieloletnią realizacja projektu Wykonawca przedłoży harmonogram prac wskazujący wyłączone z użytkowania obszary parku w poszczególnych okresach realizacji robót. 8. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich; b) koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; c) koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; d) informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszystkich zagrożeniach realizacji budowy. 9. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 10. Obszar parku figuruje w gminnej ewidencji zabytków. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: czynności związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych oraz wszelkie czynności obejmujące prawidłowe wykonywanie robót budowlanych, dla których nie są wymagane uprawnienia budowlane ani szczególne kwalifikacje, w szczególności czynności wskazane w STWiOR związane z wykopami, rozbiórką, układaniem, prowadzeniem instalacji, zasypywaniem, mieszaniem, rozładunkiem itp. które pracownik wykonuje we wskazanym, określonym czasie i miejscu pod nadzorem wykonawcy lub osoby kierownika robót/ kierownika branżowego, odpowiedzialnego z tytułu posiadanych uprawnień za prawidłowo wykonana robotę budowlaną. 12. Do obowiązków Wykonawcy należy rozbiórka istniejących elementów małej architektury i przekazanie ich Zamawiającemu. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę

CPV: 45212120-3,45000000-7,45110000-1,45231300-8,45231300-8

Dokument nr: 620801-N-2019, RIiOŚ.271.13.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.stanislawow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: 3.1. dysponowanie osobą skierowaną do realizacji zamówienia umożliwiające jego realizację na odpowiednim poziomie jakości, to jest: 3.1.1. osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r poz. 1332 z późn. zm.) oraz z doświadczeniem w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji min. 1 zadania związanego z budową/rozbudową/przebudową przestrzeni publicznej, przestrzeni rekreacyjnej, obiektów rekreacyjnych lub obiektów sportowych 3.1.2. osoby/osób na stanowisku kierownika robót posiadającą/posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlanego Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2017r poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzenia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014r poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw EOG lub KS muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016r poz. 65). 3.2. posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się zrealizowanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu rewitalizacji terenów tj. budowy/rozbudowy/przebudowy przestrzeni publicznej, przestrzeni rekreacyjnej, obiektów rekreacyjnych lub obiektów sportowych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej, informacji dotyczących sesji otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2017r poz. 229 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: - potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz - potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - potwierdzających spełnianie warunków udziału (VIII pkt. 3.1.2 5.1 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty , miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 4 do SIWZ - potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu (VIII pkt. 3.1.1). 5.2 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (jeśli wymagane) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ 5.3. na potwierdzenie spełnienia wymagań, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego wykonawca złoży kosztorys budowlanych 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub dokumenty złożone przez Wykonawcę będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 7.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - załącznik nr 2b do SIWZ 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. 7.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłościowe 10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt. a) triet drugi powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt. b) triet pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby ust. 10 stosuje się.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu i -spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.1 oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do SIWZ; 1.2. oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1B ustawy Prawo zamówień publicznych - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik na 2 do SIWZ, 1.3 formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 1.4 dokument zobowiązania innego podmiotu, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasadach określonych w art. 22a, 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania, jeżeli ofertę złoży osoba nieuprawniona, 1.6. dokument z wykazem oferowanych urządzeń - załącznik nr 1a do SIWZ 1.7. wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.