Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich kładki drewnianej

Przedmiot:

Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich kładki drewnianej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
ul. Owocowa 2
66-415 Kłodawa
powiat: gorzowski
tel. 95 728 98 -18 fax. 95 733 51 20
Województwo: lubuskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem roboty budowlanej jest Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. Szczegółowy zakres realizacji zamówienia jest ujęty w formularzu cenowym, specyfikacji technicznej oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do n/n zapylania ofertowego

Dokument nr: ZDW-ZG-RDWKL-3317-30/2019

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie** do dnia 14.11.2019r. do godz. 10.00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysiania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe - Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie.
na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie, ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2019r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jesl cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zl).
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawcą jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapylanie ofertowe w formie-pisemnejr-faksem-lub-fioczią elektroniczną ofaz-- zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza netto 14 tys. euro.
X. Oferta powinna zawierać:
1. v/ypelniony formularz ofertowy - formularz nr 1,
2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2,
3. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
4. referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. wykaz robót budowlanych* wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
' przez roboty budowlane zamawiający rozumie:
- wykonanie jednej roboty o wartości min. 15 000,00 zł brutto w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektów mostowych lub przepustów
Nie dopuszcza się sumowania robót celem uzyskania v/ymaganej min. wartości brutto zl.
W przypadku składania otarty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.
5. kopie uprawnień zawodowych kierownika budowy - robót mostov/ych - posiadającego uprav;nienia budowlane do kierowania robotami w zakresie mostów, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpov;iedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 zł
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dc a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej .RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie o Zarząd Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;
2. Administrator wyznaczy! Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie nr sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-30/2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 1843.) oraz realizacji zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1330 z póżn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz me krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych";
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO "*;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego: Alina Sałata - specjalista w RDW Kłodawa, tel;95 733 51 09

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.