Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienia nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/274356
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach, w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady)w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja sanitarna i deszczowa), sieci gazowniczych,telekomunikacyjnej, elektrycznej/elektroenergetycznej, wraz z nadzorem archeologicznym
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa kompleksowa nadzoru Usługa kompleksowa nadzoru 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.:
,,Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach,
w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania
(łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady)
w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja sanitarna i deszczowa), sieci gazowniczych,telekomunikacyjnej, elektrycznej/elektroenergetycznej, wraz z nadzorem archeologicznym.
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
NIP: 664-19-09-150, REGON: 291009892
Zakres rzeczowy zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania - w okresie od zawarcia umowy do zakończenia i odbioru, oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach, polegająca na budowie nowego przebiegu tej ulicy - po nowym śladzie, długości całkowitej ok. 707 m. Początek realizacji w km 0+000,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową ul. 6. Września), koniec w km 0+707,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 ul. Kielecką), przy czym zachowane zostaną dotychczasowe miejsca włączenia do ulicy 6 Września oraz Kieleckiej - charakter tzw. ,,by-pasa". Z tego powodu, na krótkich odcinkach włączeniowych, przed skrzyżowaniami, mieć będzie miejsce przebudowa na starym śladzie.
Zasadnicze roboty budowlane będą miały charakter liniowy
Elementy do wykonania:
przebudowa ul. Moniuszki od ul. 6. Września do ul. Kieleckiej, długość jezdni ok. 707 m, szerokość jezdni od 6 do 14,80m;
budowa chodnika, szerokość 2 m;
budowa ścieżki rowerowej, szerokość 2 m;
budowa kanalizacji deszczowej;
przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
przebudowa sieci gazowej;
budowa oświetlenia drogi;
przebudowa sieci teletechnicznej,
budowa konstrukcji wsporczych (żelbetowych murów oporowych i grodzic) utrzymujących skarpy;
wykonanie stałej organizacji ruchu.
Parametry techniczne drogi
kategoria ruchu: KR3
klasa drogi publicznej: droga gminna, kl. L - lokalna
prędkość projektowa: 30 km/h
obciążenie: 115 kN/oś
szerokość pasa ruchu: 3,0 - 4,0 m*
przekrój drogi: 1x2,
szerokość jezdni: 6,00 - 14,80 m,
spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%*, na łukach jednostronny 2-3%*,
Zestawienie powierzchni
łączna powierzchnia szczelna (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe): 9 650 m2
tereny zielone (plantowanie i humusowanie): 2 830 m2
Dane o terenie realizacji
Teren objęty inwestycją znajduje się częściowo w strefie ochrony archeologicznej.
Przedmiotem ochrony są zabytki archeologiczne: stanowisko Starachowice 5 AZP 82-67/2 (w kolizji z inwestycją) oraz stanowisko 4 AZP 82-67/1 (znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji) o niepotwierdzonych jak dotąd badaniami wykopaliskowymi granicach.
Prace muszą więc być wykonywane pod nadzorem archeologicznym robót ziemnych.
Nadzór będzie miał charakter prewencyjny, ukierunkowany na zewidencjonowanie, zadokumentowanie i zabezpieczenie ewentualnych struktur archeologicznych i nawarstwień kulturowych, które mogą zostać ujawnione w wykopach tej inwestycji.
Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu, przedstawia opis wraz z przedmiarem robót zamieszczony na stronie internetowej: http://bip.um.starachowice.plw zakładce ,,Zamówienia publiczne>Postępowania 2019 r.>Bieżące"- tytuł: Budowa odcinka ul. Moniuszki
od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach.
Średni koszt realizacji na podstawie złożonych ofert wykonawczych : 8 086 393 zł netto, a umowa na roboty budowlane będzie mieć charakter kosztorysowy.
Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót.
Zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 2 x w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego w branży w której prowadzone są roboty, (pobyty potwierdzane w dzienniku budowy), a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.
Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawianie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta - wszelkich zmian do projektu, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.
Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej.
Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót (wynagrodzenie Wykonawcy robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym), uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki obmiaru,
Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.
Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu ,,protokołów konieczności" dla robót dodatkowych oraz robót zamiennych.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót zamiennych - pełnienie nadzoru nad tymi robotami.
Zapewnienie badań archeologicznych w formie ,,nadzoru archeologicznego, towarzyszącego robotom ziemnym" i sporządzenie raportu z czynności nadzoru w tej dziedzinie.
(nadzór o charakterze prewencyjnym, ukierunkowany na zaewidencjonowanie, zadokumentowanie i zabezpieczenie ewentualnych struktur archeologicznych i nawarstwień kulturowych, które mogę zostać ujawnione w wykopach w miejscach:
- stanowisko Starachowice 5 AZP 82-67/2 w kolizji z inwestycją oraz
- stanowisko Starachowice 4 AZP82-67/1 w sąsiedztwie inwestycji)
Sporządzenie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.
Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych PT i OT.
Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w robót.
Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji, zapobiega stratom i marnotrawstwu.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.
Szczegółowy zakres obowiązków określa PROJEKT UMOWYstanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ID 274356

Otwarcie ofert: Otwarcie : 18-11-2019 10:05:00

Składanie ofert:
Składanie: 18-11-2019 10:00:00

Rodzaj: Usługa
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/274356

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro)

Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia nadzoru nad robotami - od dnia przekazania placu budowy
(orientacyjny termin listopad 2019)
Termin zakończenia nadzoru nad robotami - do dnia 31 sierpnia 2020 r.- dwa miesiące po umownym terminie zakończenia robót budowlanych (obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych i w razie potrzeby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).
Termin zakończenia nadzoru nad robotami zostanie wydłużony w przypadku wydłużenia czasu realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych.
Termin realizacji usługi w okresie rękojmi - termin rozpoczęcia - od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, termin zakończenia - do dnia, w którym upłynie okres rękojmi dla robót budowlanych lub do dnia odbioru usunięcia usterek.
Okres rękojmi za wady zbieżny z rękojmią Wykonawcy robót budowlanych - .84 miesiące od daty zakończenia robót budowlanych.
Cena ofertowa - wynagrodzenie wykonawcy.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oprócz wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy również składki ZUS i składki na Fundusz Pracy pracodawcy/zatrudniającego, stanowiące koszty Zamawiającego - w tym przypadku na wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie brutto Wykonawcy według rachunku, plus składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia brutto stanowiące koszty Zamawiającego nieujmowane w rachunku brutto przedkładanym przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
W zakresie zdolności zawodowej oferent dysponować musi:
1 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami drogowymi - min. 1 robota o wartości 1 000 000 zł, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. z 2014r. Poz. 1278),
1 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych (kanalizacja sanitarna i deszczowa) posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami sanitarnymi - min. 1 robota o wartości 200 000 zł, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. z 2014r. Poz. 1278),
1 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych (sieci gazownicze) posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami sanitarnymi - min. 1 robota o wartości 100 000 zł, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. z 2014r. Poz. 1278),
1 osobą pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych/Elektroenergetycznych posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami elektrycznymi/elektroenergetycznymi min. 1 robota o wartości 100 000 zł, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej/elektroenergetycznej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. z 2014r. Poz. 1278),
1 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi min. 1 robota o wartości 20 000 zł, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. z 2014r. Poz. 1278),
1 osobą pełniącą funkcję nadzoru archeologicznego, posiadającą doświadczenie i właściwe uprawnienia w tym zakresie, pozwalające wypełnić dyspozycje określone w art. 31 ust.1a pkt 2
i art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) ..
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które z zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w w/w specjalności.
Zawartość oferty.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu cenę, za jaką wykona przedmiot zamówienia.
Termin złożenia oferty
Ofertęprosimy złożyć w terminie do dnia 18listopada,do godz. 10.00
na www.platformazakupowa.pl.
Uwaga!! Oferty złożone w innej od ww. formy będą podlegały odrzuceniu.
Kryterium oceny
Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium - cena 100%.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy.
W załączeniu wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
Osoby do kontaktu - Jerzy Ambroży telefon 41-273-82-96 , fax- 41 273 82 72
adres e-mail: inwestycje@starachowice.eu
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy inwestycja nie będzie realizowana.
Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.
Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu następujących dokumentów:
dane Oferenta - Wykonawcy - (nazwa firmy, adres, e-mail, telefon, itd.) niezbędne do podpisania umowy,
Oferent niezobowiązany do naliczania podatku VAT winien przedstawić oświadczenie o braku takiego zobowiązania,
kserokopie (potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, elektrycznej/elektroenergetycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej (ważnych na dzień złożenia oferty) oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
referencje, poświadczenia, lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
Otrzymują:
IRG a/a
Adres dostawy
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.