Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży projektowej,...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży projektowej, konstrukcyjno-budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i drogowej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
10-950 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: +48 89 52 54 100
przetargi4.IAS.370000@mf.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
zaprasza do składania ofert
na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży projektowej, konstrukcyjno-budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i drogowej
nad Inwestycją pn. ,,Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z montażem i instalacją
oraz budową infrastruktury towarzyszącej"
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:
1) projektowej
2) konstrukcyjno-budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektrycznej i drogowej
nad realizacją Inwestycji pod nazwą: ,,Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej", zlokalizowanej na działkach geodezyjnych nr 151, 391/2, 392/2, 153/4, 153/5, 153/6, 155, 164/1 obręb Rusy, gmina Braniewo, województwo warmińsko-mazurskie, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest w ramach umowy nr 2801-ILZ.023.263.2019.1, zwanej dalej Umową generalną, zawartej w dniu 22 października 2019 r. pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie a Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Wykonawcą, na roboty budowlane realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" niezbędne do oddania przewidzianego Umową zadania inwestycyjnego. Treść Umowy generalnej zostanie udostępniona na wniosek Wykonawcy zainteresowanego udziałem w niniejszym
postepowaniu. Umowa będzie udostępniana w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej. Wnioski o udostępnienie umowy należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres przetargi4.IAS.370000@mf.gov.pl
3. Opisem przedmiotu Inwestycji, o której mowa w ust. 1 jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
4. Prace projektowe oraz roboty budowlane, drogowe i instalacyjne realizowane będą przez Podwykonawców, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą Inwestycji.
5. Zamówienie jest podzielone na części, zgodnie z wyszczególnieniem w ust. 1. Wykonawca może złożyć ofertę na obie lub wybrane części zamówienia. Badanie i ocena oferty oraz wybór oferty najkorzystniejszej będą przeprowadzane dla każdej części zamówienia oddzielnie.
6. CZĘŚĆ 1 zamówienia - pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży projektowej
1) Przedmiotem zamówienia w tej części jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją projektową oraz sporządzenie oceny poprawności wykonania dokumentacji projektowej Inwestycji w postaci Opracowań dotyczących odpowiedniej części tej dokumentacji, tj.
a) projektu budowlanego wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę (zakres opcjonalny);
b) projektu wykonawczego wraz ze STWiORB (zakres podstawowy).
2) Szczegółowe warunki realizacji usługi w tej części zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
3) Dokumentacja projektowa Inwestycji będzie wykonywana przez Podwykonawcę w dwóch podetapach odpowiadających podetapom określonym w § 2 ust. 2 Umowy generalnej.
4) Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie projektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1) ppkt a) jest opcjonalne. Realizacja tej części usługi zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do jej zlecenia. O podjęciu decyzji w zakresie prawa opcji Wykonawca zostanie powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy tej części dokumentacji do weryfikacji.
5) Weryfikacja dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:
a) sprawdzenie zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami;
b) sprawdzenie zgodności dokumentacji z decyzjami o lokalizacji Inwestycji celu publicznego;
c) sprawdzenie zgodności dokumentacji z warunkami określonymi w Umowie generalnej, w tym z programem funkcjonalno-użytkowym;
d) sprawdzenie poprawności sporządzenia dokumentacji w części rysunkowej;
e) sprawdzenie zgodności dokumentacji z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
f) sprawdzenie zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym;
g) potwierdzenie możliwości prawidłowego wykonania robót budowlanych;
h) wskazanie zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji Inwestycji;
i) innych uwag i konkluzji, mających znaczenie dla Inwestycji.
6) Opracowanie winno zawierać w szczególności podsumowanie wykonanych zgodnie z ust. 1 prac sprawdzających oraz wnioski dla Zamawiającego.
7) Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy.
8) Każde Opracowanie Wykonawca przekaże Zamawiającemu w postaci papierowej i elektronicznej.
9) Potwierdzeniem odbioru Opracowań będzie Protokół odbioru.
10) W razie potrzeby Wykonawca na zlecenie Zamawiającego dokona ponownej weryfikacji dokumentacji projektowej uzupełnionej (poprawionej) o wnioski wynikające z odpowiedniego Opracowania.
11) Termin realizacji zamówienia: usługa zostanie zrealizowana w terminie 140 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
7. CZĘŚĆ 2 zamówienia - pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno-budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i drogowej
1. Przedmiotem zamówienia w tej części jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, drogowej.
2. Szczegółowe warunki realizacji usługi w tej części zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
3. Inwestycja będzie realizowana na podstawie Umowy generalnej oraz umów o roboty budowlane, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, w terminie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy generalnej, o którym mowa w § 2 Umowy generalnej.
4. Roboty budowlane będą realizowane przez okres do 11 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, nie dłużej niż do dnia 22 grudnia 2020 r. Przewiduje się, że protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy generalnej.
5. Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o terminie protokolarnego przekazania placu budowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
6. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zadysponuje Inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach. Dopuszczalne jest łączenie funkcji Inspektora poszczególnych branż przez jedną osobę, jeżeli nie będzie to kolidowało z prawidłowym wypełnianiem obowiązków wynikających z umowy.
7. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1) koordynacja realizacji przedmiotu umowy przez Inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach;
2) współpraca z Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą, Kierownikiem budowy, projektantami, Podwykonawcami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Inwestycji;
3) przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów o postępie robót, w terminie do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Raport zawiera co najmniej: informację o zakresie robót zrealizowanych w danym miesiącu, dokumentację zdjęciową, informację o wizytach Inspektorów nadzoru na placu budowy, procentowe określenie stopnia zaawansowania Inwestycji (całościowe i wg branż);
4) uczestnictwo w radach budowy i naradach koordynacyjnych na wezwanie Zamawiającego;
5) uczestnictwo w czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych oraz przekazania dokumentacji Inwestycji Zamawiającemu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w terminie do 5 dni roboczych od dnia końcowego odbioru robót budowlanych, w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
6) terminowe rozliczenia z Inspektorami nadzoru.
8. Do obowiązków Inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach będzie należał pełny zakres czynności określonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych.

Dokument nr: ILZ/261-0314/19/378000

Składanie ofert:
1. Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 10:00 na adres: przetargi4.IAS.370000@mf.gov.pl lub w postaci papierowej na adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn; Kancelaria, pok. 19 parter.
2. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia: zamówienie w tej części zostanie zrealizowane w okresie od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy generalnej z uwzględnieniem 14 dniowego okresu sprawdzenia i końcowego odbioru całości prac związanych z dostawą i montażem urządzenia RTG oraz budową infrastruktury towarzyszącej. Przewiduje się okres do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wymagania:
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia, t.j.:
1) w przypadku składania oferty w CZĘSCI 1 zamówienia - dysponują co najmniej 1 osobą, która:
a) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
b) przynależy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego; c) posiada ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

2) w przypadku składania oferty w CZĘSCI 2 zamówienia - dysponują osobami, z których każda:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności:
? konstrukcyjno - budowlanej; ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
? inżynieryjnej drogowej;
b) przynależy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego; c) posiada ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest dysponować Inspektorem nadzoru z każdej z w/w branż. Dopuszczalne jest łączenie funkcji Inspektora poszczególnych branż przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez tę osobę odpowiednich uprawnień budowlanych oraz pod warunkiem, że nie będzie to negatywnie wpływało na prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z umowy przez tę osobę.
3) W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania.
4) Przez posiadanie uprawnień budowlanych dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) winny być nadane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych na dzień ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577.).
2. nie mają powiązań prawnych lub faktycznych z Generalnym Wykonawcą oraz z projektantami, kierownikami robót i Podwykonawcami, wskazanymi w Umowie generalnej odpowiednio w § 10 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 4 i 5.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania) należy złożyć oświadczenie o bezstronności (braku konfliktu interesów).
III. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Ofertę należy przygotować na druku zgodnym ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. 2. W przypadku składania oferty w CZĘSCI 1 zamówienia w Formularzu ofertowym należy podać: a) całkowitą cenę wykonania zamówienia w zakresie podstawowym (tj. dla projektu wykonawczego i STWiORB), o którym mowa pkt I ust. 5 oraz b) całkowitą cenę wykonania zamówienia w zakresie opcjonalnym (tj. dla projektu budowlanego), o którym mowa pkt I ust. 5. 3. W przypadku składania oferty w CZĘSCI 2 zamówienia w Formularzu ofertowym należy podać całkowitą cenę wykonania zamówienia, o którym mowa pkt I ust. 6. 4. Ceny, o których mowa w ust. 2-3, muszą być podane i wyliczone w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem podatku VAT. Ceny te muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem usługi i w trakcie realizacji umowy nie będą podlegać zmianom i waloryzacji. 5. Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Oferta, która będzie przesyłana pocztą elektroniczną powinna zostać podpisana zgodnie z w/w wymogami, a następnie zeskanowana i przesłana do Zamawiającego wraz z załącznikami np. w formacie .pdf lub .jpg. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert zamieści na swojej stronie informację, w której poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
6. Zamawiający odrzuci oferty niespełniające minimalnych wymagań postawionych w niniejszym Zapytaniu, oferty nieważne na podstawie odrębnych przepisów oraz oferty posiadające braki, których nie można uzupełnić lub wyjaśnić bez zakłócenia zasad obiektywizmu i przejrzystości.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
Do oferty należy załączyć:
1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania. Informacje zawarte w wykazie muszą odzwierciedlać wymagania, postawione w pkt. II ust. 1 Zapytania (w zależności od części zamówienia).
2. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującymi kryteriami:
1. W przypadku składania oferty w CZĘSCI 1 zamówienia oferta ta będzie oceniana w oparciu o kryterium ceny (100% znaczenia), przy czym: c) 85 % znaczenia w ocenie oferty będzie miała całkowita cena wykonania zamówienia w zakresie podstawowym (tj. dla projektu wykonawczego i STWiORB), o którym mowa pkt I ust. 5 d) 15 % znaczenia w ocenie oferty będzie miała całkowita cenę wykonania zamówienia w zakresie opcjonalnym (tj. dla projektu budowlanego), o którym mowa pkt I ust. 5. e) Obliczenia będą dokonywane wg następującego wzoru:
najniższa cena wykonania
zakresu zamówienia
spośród wszystkich ocenianych ofert
KC1,2 = ------------------------------------------------ x ... (waga odpowiednia do badanego
zakresu zamówienia)
cena wykonania zakresu
zamówienia ocenianej oferty
W tej części zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w łącznej ocenie uzyska najwyższą ilość punktów, obliczanych według następującego wzoru: KC = KC1 + KC2
gdzie KC = ilość punktów przyznanych w kryterium ceny
KC1 = ilość punktów przyznanych w zakresie podstawowym
KC2 = ilość punktów przyznanych w zakresie opcjonalnym 2. W przypadku składania oferty w CZĘSCI 2 zamówienia W przypadku składania oferty w CZĘSCI 1 zamówienia oferta ta będzie oceniana w oparciu o kryterium ceny (całkowita cena wykonania zamówienia - 100% znaczenia).
W tej części zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w łącznej ocenie uzyska najwyższą ilość punktów. Obliczenia będą dokonywane wg następującego wzoru:
najniższa cena wykonania zamówienia
spośród wszystkich ocenianych ofert
KC = ------------------------------------------------ x 100
cena wykonania zamówienia
ocenianej oferty
gdzie KC = ilość punktów przyznanych w kryterium ceny
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
4. Zamawiający opublikuje informację o złożonych ofertach na swojej stronie internetowej.
VI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY/ZAWARCIE UMOWY
1. Z Wykonawcą/Wykonawcami, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę, sporządzoną wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4, 5 do Zapytania (w zależności od części zamówienia).
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych przez osoby wykazane przez Wykonawcę w wykazie osób (Załącznik nr 3 do Zapytania).
VII. INNE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie.
3. Ewentualne informacje, pytania lub wnioski, prosimy kierować na adres e-mail: przetargi4.IAS.370000@mf.gov.pl ;

Uwagi:
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOKONANIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:
- pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn;
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt - Dane teleadresowe;
- pocztą elektroniczną na adres: ias.olsztyn@mf.gov.pl
- telefonicznie: nr telefonu 895254101
2. W IAS Olsztyn wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.olsztyn@mf.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o:
1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
2) Regulamin udzielania zamówień publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 1 lutego 2019 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., nr 44).
6. W związku z przetwarzaniem przez IAS Olsztyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
- sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z umową oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a konsekwencje ich niepodania wynikają z Regulaminu (ust. 3 pkt 2).
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany i nie będzie wiązało się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
Zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie, którego treść została zamieszczona w pkt 4 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania.
Obowiązek informacyjny wykonawcy względem osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio pozyskał dotyczy w szczególności:
a. osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
b. podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną,
c. podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą,
d. pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
e. członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w KRK).
W przypadku korzystania przez wykonawcę z potencjału z podwykonawcy/podmiotu trzeciego, tenże podwykonawca/podmiot trzeci ma również obowiązek spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO wobec osób fizycznych skierowanych przez siebie do realizacji zamówienia.

Kontakt:
4. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Kamilla Draszek, tel. 89 52 54 115.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.