Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej

Przedmiot:

Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. (13)43-75-796; faks: (13) 43-75-829
kowalska@pzdkrosno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1976R Krosno - Rogi

CPV: 45233140-2, 45400000-7

Dokument nr: ADT.261.1.46.2019.AK

Składanie ofert:
1/ Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38 - 400 Krosno, pokój 613 lub e-mail kowalska@pzdkrosno.pl do dnia 18 listopada 2019r. do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zadania: do dnia 10 grudnia 2019r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium dokonania wyboru oferty na wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia
jest Cena - 100%
W kryterium Cena punkty przyznane zostaną w następujący sposób:
Lp = Cn / Cb x 100% x 100
gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn - najniższa cena brutto oferty (spośród ofert nie odrzuconych)
Cb - cena brutto oferty badanej
Z tytułu kryterium ,,cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi Zamawiającego oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1/ Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia.
2/ Przy obliczaniu ceny, jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej, to należy zaokrąglić w górę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi mniej niż 5, to należy zaokrąglić w dół, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2/ Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
3/ Postępowanie ma charakter jawny.
7. Realizacja zamówienia:
1/ Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów i spełni wszystkie wymogi Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu stanowiącym jedną całość wraz z załącznikami.
2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu realizacji zadania w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.
3/ Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej.
4/ Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszelkie przepisy związane z pracami wykonywanymi podczas realizacji przedmiotu umowy.
10. Informuję, że zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów w/w ustawy z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000EURO.
11. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE L Nr119), zwane dalej RODO informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, dane kontaktowe: kierownik@pzdkrosno.pl
2) inspektorem danych osobowych jest adw. Jaromir Kranc, tel.: 607648711
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 ze zmianami) o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania. W związku z wyżej wymienionymi przepisami archiwalnymi realizacja Pani/Pana prawa do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art.17 i 18 RODO) jest możliwe jedynie w momencie wygaśnięcia obowiązku archiwizacji,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa przetwarzanie. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzurą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
8. Kontakt po stronie Zamawiającego
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
P. Marek Pepera tel. (13)43-75-797 - sprawy merytoryczne
P. Alina Kowalska tel. (13)43-75-795 - sprawy organizacyjne

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.