Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
91 577-12-74 91 577-21-28
krzysztofa.gut@mpgk.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: 8.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W STARGARDZIE
Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Budowa sieci wodociągowej DN 160 na odcinku W1-W28 zgodnie z opracowanym projektem Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci wodociągowej DN 160 na odcinku W1-W28 (645 mb) zgodnie z opracowanym projektem Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.
Uwaga:
Zamawiający przewiduje, że długość budowanego odcinka W1-W28 sieci wodociągowej wynosić będzie 645 mb.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu robót budowlanych, jednak nie więcej niż o 30% długości przewidywanego do wykonania zakresu dotyczącego budowy sieci wodociągowej. Zmniejszenie zakresu robót jest opcjonalnym uprawnieniem Zamawiającego W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia zakresu robót, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane przez Zamawiającego jako zgodne z Umową. Z tytułu zmniejszenia zakresu robót Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze.
2. W skład dokumentacji, wchodzi:
1) Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem budowlanym - Załącznik nr 4
3. Pozostałe elementy składające się na przedmiot zamówienia:
3.1 Sporządzenie i przedłożenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w §8 ust. 1 wzoru umowy (załącznika nr 3 do SIWZ),
3.2 Sporządzenie projektów wniosków o zajęcie pasów drogowych wraz z uzgodnieniami przeprowadzonymi z właściwym Zarządcą Drogi tj. prowadzącymi do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Przygotowywane przez Wykonawcę wnioski będą podpisywane i składane przez Zamawiającego. Opłaty za wydawane zezwolenia są uiszczane przez Wykonawcę.
3.3 Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie we własnym zakresie i na swój koszt projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień jego zatwierdzenie oraz oznakowanie
ulic na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonanymi uzgodnieniami, a także uzyskanie własnym staraniem protokolarnego odbioru dróg przez ich Zarządców po zakończeniu robót prowadzonych w pasach drogowych.
3.4 Zawarcie umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy i wynikłych z tego tytułu kosztów spoczywa na Wykonawcy.
4. Uwagi dotyczące sporządzania kosztorysów ofertowych.
4.1 Podstawę do sporządzenia oferty stanowi cała dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiary robót należy traktować jako dokument pomocniczy przy ustalaniu wartości zamówienia.
4.2 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy przed terminem złożenia oferty. Wykonawca ponosi całe ryzyko nie dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i nie uwzględnienia panujących tam warunków w wynagrodzeniu ofertowym.

Dokument nr: EZ-ZPS-10/2019

Otwarcie ofert: 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie w pok. nr 2 w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:20.
3. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele wykonawców.

Specyfikacja:
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie "SIWZ") stanowi, wraz z załącznikami od nr-u 1 do nr-u 4 kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają właściwe przepisy określone w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, mieszczącym się w Stargardzie przy ul. Okrzei 6 - do dnia 15.11.2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania umowy - do dnia 30 grudnia 2019 roku

Wymagania:
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 133 ustawy. Prowadzone jest na podstawie Podrozdziału 2 § 18 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim ), w trybie przetargu nieograniczonego.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mpgk.stargard.pl
Rozdział 5. Dopuszczalne zmiany istotnych warunków umowy
1. Termin o którym mowa w Rozdziale 4 ust 1, może ulec zmianie w szczególności w przypadku:
1) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
c) siły wyższej np. klęski żywiołowej itp.,
d) niewypałów i niewybuchów,
e) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,
f) odmiennych od ujawnionych w geodezji warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
g) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
h) zwiększenia zakresu robót budowlanych,
2) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
3) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.
4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt. 3.
Rozdział 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Rozdział 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę, zgodnie z formularzem będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ, oraz załączy do formularza ofertowego poniższe oświadczenia i dokumenty (pod rygorem jej nieważności):
1) Ofertę - wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, podpisana przez upoważnioną do reprezentowania wykonawcy osobę.
2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej 250 000 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), ważnej co najmniej na okres związania ofertą.
4) Wykaz m.in. 2 wykonanych robót budowlanych - polegających na budowie lub wymianie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż DN 160 mm i długości nie mniejszej niż 100 mb każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 4). 5) Oświadczenie o dysponowaniu Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi i oświadczenie tej osoby o oddaniu się do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji zamówienia, wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem dokumentem uprawniającym do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Kierownikiem Budowy (dopuszcza się wszystkie formy dozwolone prawem).
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza wspierania się przez wykonawcę doświadczeniem podmiotów trzecich.
Uwaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykonywał roboty budowlane jako podwykonawca, do referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, wystawionych przez Wykonawcę Generalnego należy dołączyć poświadczenie zgłoszenia podwykonawcy Zamawiającemu (zgodnie z wymogami opisanymi art. 6471 KC).
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były opatrzone numerem sprawy: EZ-ZPS-10/2019. Dla sprawniejszego udzielania odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie na adres e-mail: krzysztofa.gut@mpgk.stargard.pl.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmian w treści SIWZ, przekazując je niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
Jeżeli jest to niezbędne, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających z modyfikacji treści SIWZ, informując o tym niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2019r. do godz.10.00 wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: - przelewem na konto MPGK Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I /O. Stargard. Nr konta: 16 1240 3901 1111 0000 4216 5073. Dokument przelewu należy opisać np.: "Wadium: ,,Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim - EZ-ZPS-10/2019".
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium przelewem, Wykonawca winien zamieścić w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu a nie polecenie dokonania przelewu (to ostatnie nie jest dowodem wniesienia wadium).
1) W przypadku wnoszenia wadium przelewem uważane jest ono za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu otwarcia ofert (do godziny otwarcia ofert) wpłata znajduje się na koncie Zamawiającego.
2) Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej bądź poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
oryginały tych dokumentów należy załączyć do oferty, w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych ofercie,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
W przypadku braku ww. zapisu wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione.
4) Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium, jak również klauzuli o możliwości odwołania gwarancji, a suma gwarancji winna być wypłacona na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony.
.
Rozdział 10. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta winna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ.
2. Warunki formalne sporządzenia oferty:
- Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.
- Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami umieścić należy w kopercie. Koperta powinna być oznaczona ,,EZ-ZPS-10/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim. Nie otwierać przed dniem 15.11.2019 r. godzina 10.20."
- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia,
3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy, adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
6. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje, o których mowa w ust. 5 przekazane zostaną niezwłocznie, na ich pisemny wniosek.
7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca winien przedłożyć ofertę zawierającą ostateczną, sumaryczna cenę obejmującą kompleksową realizację zamówienia.
2. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
4. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy (Załącznik nr 3).
5. Cena ofertowa powinna:
a) być ustalona na podstawie załączonej dokumentacji projektowej
b) obejmować koszty niezbędne do realizowania zamówienia zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
6. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby nie można było w czasie zawarcia umowy przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.
7. Wynagrodzenie określone w ofercie jest niezmienne przez cały okres realizacji robót i nie będzie podlegało waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w PLN.
9. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
opis kryteriów oceny ofert
waga znaczenia w [%]
cena ( łączna wartość ) brutto
100 %
2. Najwyższą ocenę tj. 100 pkt. otrzyma oferta najkorzystniejsza tzn. taka, w której oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy będzie najniższa. Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów proporcjonalnie mniejszą w stosunku do oferty najkorzystniejszej, obliczoną wg poniższego wzoru:
Cena oferty najkorzystniejszej
Ilość punktów oferty ocenianej = x 100
Cena oferty ocenianej
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie kryterium ceny.
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wybrany wykonawca ma obowiązek niezwłocznie po powiadomieniu go o wybraniu oferty skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić wszystkie kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto (z zaokrągleniem w dół do pełnych złotych), przed podpisaniem umowy
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu; - przelewem na konto MPGK Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I /O. Stargard, nr konta: 16 1240 3901 1111 0000 4216 5073, dokument przelewu należy opisać np.: "Zabezpieczenie - Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim - EZ-ZPS-10/2019"
b) w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wniesiony dokument winien zawierać uwagę, że pod warunkiem braku roszczeń Zamawiającego, zwolnienie części kwoty zabezpieczenia gwarantującej zgodne z umową wykonanie zamówienia (70% kwoty zabezpieczenia) nastąpi po 30 dniach od daty dokonania odbioru końcowego, a w części pozostałej (30% kwoty zabezpieczenia) najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.
3. Niedopuszczalne jest w treści poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie zabezpieczenia. Ponadto w jej treści musi być sformułowanie, że udzielona gwarancja jest nieodwołalna i bezwarunkowa, a całość kwoty zabezpieczenia zostanie wypłacona Zamawiającemu jako Beneficjentowi na jego pierwsze wezwanie.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w pkt. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Ogólne warunki umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Niniejsza SIWZ stanowić będzie załącznik do zawieranych umów, stanowiący ich integralną część.
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w Rozdziale IX Regulaminu.
Rozdział 19. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. oferta swoim zakresem obejmować winna całość przedmiotu zamówienia, opisanego w niniejszej SIWZ.
2. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Wszelką korespondencję należy kierować na adres e-mail: krzysztofa.gut@mpgk.stargard.pl.
6. Nie przewiduje się dokonywania rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych.
7. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert.
8. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.