Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie pracowni USG oraz zakup sprzętu i wyposażenia

Przedmiot:

Dostosowanie pracowni USG oraz zakup sprzętu i wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. / fax 13-4378 227 lub 497
https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=4666375
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Dostosowanie pracowni USG w Oddziale Gastroenterologicznym oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zadania ,,zakup aparatu usg".

Remont pomieszczenia pracowni USG w Oddziale Gastroenterologicznym oraz zakup sprzętu i wyposażenia

Pakiet nr 1: remont pomieszczeń pracowni USG
Pakiet nr 2: pistolet do biopsji gruboigłowej wraz z osprzętem
Pakiet nr 3: zestaw komputerowy
Pakiet nr 4: kozetka lekarska
Pakiet nr 5: meble (szafa na dokumentację, szafki na materiały jednorazowe, szafki na leki, biurka, fotele)
Pakiet nr 6: lodówka na leki

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2 przedmiot zamówienia.

Otwarcie ofert: otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz.: 10:15 w pokoju 101
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kryteriów niż cena. Powyższe informacje niezwłocznie po otwarciu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i portalu e-usług SmartPZP.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=4666375
Miejsce i termin złożenia oferty:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
Termin złożenia oferty do: 18.11.2019 r. godz. 10:00, (sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania prac budowlanych: 11 grudnia 2019 roku
Termin dostarczenia towaru: 2 tygodnie licząc od dnia zawarcia umowy
Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Wymagania:
Opis przygotowania oferty
Dotyczy ofert składanych w formie elektronicznej
Oferta winna być podpisana i złożona za pośrednictwem platformy e-usług SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno w przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. W celu złożenia oferty należy za pośrednictwem przeglądarki internetowej wejść na stronę https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno (wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8, podpis elektroniczny z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla osoby upoważnionej do składania oferty);

1. W celu jednoznacznej idetyfikacji Wykonawcy należy założyć profil Wykonawcy (zarejestrować) lub zalogować,
2. Należy wybrać interesujące Wykonawcę postępowanie,
3. Następnie wybrać widoczną w górnej części ekranu zakładkę ,,Oferta",
4. Nacisnąć przycisk ,,Złóż ofertę" (przycisk ten nie jest widoczny po upływie terminu skadania ofert),
5. Wypełnić pojawiające się pola,
6. WAŻNE! załączyć załączniki w formie plików podpisanych podpisem kwalifikowanym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu (odpowiednio wykonawca, współkonsorcjant, podwykonawca, osoba trzecia użyczająca zasoby, reprezentant banku lub ubezpieczyciel itp.) Pliki podpisywanych podpisem kwalifikowanym XaDES (w formatach innych niż. pdf ), do każdego pliku należy załączyć pliki złożonych podpisów!!!
7. Nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź"
8. Następnie nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź ofertę"
9. Na ekranie pojawi się okienko wplikacji szafir do składania podpisu kwalifikowanego,
10. Nacisnąć przycisk ,,Podpisz",
11. Wprowadzamy PIN,
12. Nastęnie nacisnąć przycisk ,,OK",
13. Kończymy operację naciskając przycisk ,,Zatwierdź".
W przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

Dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym winny być załączone do oferty w formie plików w formacie odpowiednio pdf, doc, docx, xls lub xlsx.

Dla ofert w formie elektronicznej podczas załączania przez wykonawcę plików, wymagane jest odpowiednie oznaczenia statusu takiego dokumentu w kolumnie oznaczonej ,,Jawny". Ustawieniem domyślnym jest jawność załączonego pliku, aby oznaczyć plik jako zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć checkbox ?. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności (część jawna bez zaznaczonego checkboxa o, część zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa z zaznaczonym checkboxem ?). W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku.
Warunki płatności:
Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
cena - 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych - Edyta Prajsnar telefon 13 43 78 208,
w sprawach formalnych (proceduralnych) - z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Dawid Cysarz telefon 13 43 78 227/497,
Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okoliczności, platformę e-usług SmartPZP dostępną pod adresem https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno bądź e-mail:
sezam.szpital@krosno.med.pl
Wymogi formalne:
Forma pisemna oferty:
Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa.

Forma elektroniczna oferty:
Osoba podpisująca ofertę równocześnie podpisuje również załączone do oferty oświadczenia i dokumenty (pliki). Jeżeli do oferty załączone zostaną kopie dokumentów (np. skany), kopia taka powinna zostać podpisana ,,za zgodność z oryginałem" przez upoważnioną osobę podpisem elektronicznym lub stosownie do jej czynności należy upoważnić osobę podpisującą ofertę na platformie e-usług SmartPZP.

WAŻNE! Każdy z załączonych do oferty dokumentów czy oświadczeń (w formie plików) wymaga podpisania zewnętrzną aplikacją do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez właściwe osoby (ODPOWIEDNIO osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy współkonsorcjanta LUB podwykonawcy LUB osoby trzeciej użyczającej zasoby LUB reprezentanta banku, ubezpieczyciela w przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniężna ect.).
WAŻNE! Plik podpisany w formacie PaDES (dla formatu .pdf) lub XaDES zostaje załączony do oferty. W przypadku podpisów XaDES podpis stanowi od-rębny (dodatkowy) plik w stosunku do pliku podpisywanego, który obligatoryjnie musi również zostać załączony do oferty (tyle plików podpisów, ile osób taki podpis złożyło).
Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
?administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.13 43 78 497
?inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie jest Pani Elwira Langner, kontakt: 13 43 78 746*;
?Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
?odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
?obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
?w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
?posiada Pani/Pan:
?na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
?na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
?na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
?prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
?nie przysługuje Pani/Panu:
?w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
?na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych - Edyta Prajsnar telefon 13 43 78 208,
w sprawach formalnych (proceduralnych) - z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Dawid Cysarz telefon 13 43 78 227/497,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.