Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych...

Przedmiot:

Przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Kościuszki 68
32-800 Brzesko
powiat: brzeski
tel. 014 6621437, 6621155, 6621000 fax 6621155, 6621145
przetargi@spzoz-brzesko.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Brzesko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zaprasza do złożenia oferty na: usługę - Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach SP ZOZ w Brzesku. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1)

CPV: 50730000-1

Dokument nr: DZP-2711-11/2019

Składanie ofert:
Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu fax-em na nr: (14) 66 21 155, lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl ,przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pok.386 do dnia 18.11.2019.r

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 5 stycznia 2020 r.

Wymagania:
2.Opis warunków udziału w postępowaniu
1) Osoby biorące udział w zapytaniu ofertowym mają posiadać uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV, (do oferty dołączyć kserokopia uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
2) Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, posiadającymi aktualny certyfikat imienny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 z 2019 poz.60,534).
Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający ,że osoba fizyczna lub przedsiębiorca spełnia wymagania określone w Ustawie. (do oferty dołączyć kserokopia certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
3) Atesty oraz karty charakterystyki użytych środków czyszczących i dezynfekcyjnych; deklaracje zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla preparatów, którymi odbywać się będzie dezynfekcja. Zaoferowane preparaty muszą posiadać aktualne badania biobójczości; w zakresie bakterii, wirusów i grzybów. (dołączyć do oferty wykaz środków wraz z kartami charakterystyki).
4) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi jest zobowiązany przestawić aktualny wykaz pracowników posiadających uprawnienia wymagane przez Zamawiającego. (dołączyć do oferty)
5) Informację o posiadanej polisie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością w postaci np. kopii polisy ubezpieczeniowej OC; (dołączyć do oferty).
6) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. (oświadczenie Wykonawcy)
7) Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1
2) Podpisane oświadczenie - załącznik nr 2
3) Zaakceptowany i podpisany wzór umowy załącznik nr 3
4) Klauzula Informacyjna - załącznik nr 4
5. Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.
Wykonawca za wykonaną usługę wystawi prawidłowo wystawioną fakturę w styczniu 2020 r.
6. Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty - cena - 100%
W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty materiałów (wymiana filtrów szt 30), koszty robocizny oraz wszystkie inne koszty mające wpływ na wartość oferty (np. koszty dojazdu do Zamawiającego).
10. Informacje ogólne
1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3) Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogusława Pacura tel 14 6621437 lub 6621155
Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na nr 14 6621155 lub pocztą e-mail na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.