Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz...

Przedmiot:

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mielec
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec
powiat: mielecki
177745639
sekretariat@ug.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NA TERENIE GMINY MIELEC ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) ZAMAWIAJĄCY:GMINA MIELEC , UL.GŁOWACKIEGO 5, 39-300 MIELEC (przedmiot zamówienia) 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o zmianie warunków zabudowy lub zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji- ok 250 szt. 2.Źródło finansowania: budżet gminny 3.Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020-31.12.2020 4.Okres gwarancji: decyzje, które zostaną uchylone przez organ odwoławczy, powinny zostać przez Wykonawcę poprawione i doprowadzone do zgodności z prawem w ramach tego samego zlecenia w terminie 14 dni od daty doręczenia kopii decyzji samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, nawet po upływie obowiązywania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2021r. 5.Warunki płatności: 14 dni po wystawieniu faktury lub rachunku
6.Przedmiot zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
? sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym odmowa ustalenia warunków zabudowy),
? sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ),
? sporządzanie projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla decyzji nie opracowanych w roku 2020,
? sporządzania projektów zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
? sporządzanie analizy i wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
2
przestrzennym, w celu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w formie tekstowej i graficznej,
? sporządzanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
? wszelkie zmiany do decyzji wykonanych w roku 2020 wykonywane będą nieodpłatnie
W przypadku uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia przez organ II instancji sporządzenie nowego projektu decyzji.

Dokument nr: 57/2019/ZPM

Składanie ofert:
9.Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę cenową prosimy złożyć wg załączonego wzoru na adres Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w sekretariacie Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2019r. do godz.12.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020-31.12.2020

Wymagania:
7.Warunki udziału w postępowaniu*: WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW: Zamawiający wymaga dysponowania osobą spełniającą warunki określone w art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie potwierdzające, że w okresie ostatniego roku przed terminem składania ofert wykonał minimum 100 projektów decyzji. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu ofertowym. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga by Wykonawca potwierdził posiadanie doświadczenie poprzez złożenie stosownych dokumentów. 8.Kryterium oceny ofert: 100% cena Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zaproszenia do składania ofert oraz została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru. W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, które nie będą w sposób istotny zmieniały treści oferty. Dokonane poprawki staną się skuteczne po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
11.Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie ,,oferta-projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego"
(sposób złożenia oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia)
3
12.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 13.Załączniki: OFERTA / WZÓR Wójt Gminy Mielec /-/ Józef Piątek
Załączniki:
1. Formularz ofertowy - (załącznik nr 1).
2. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) - (załącznik nr 2). Sporządził: Inspektor Andrzej Bieniek tel.17 774 56 66, a.bieniek@ug.mielec.pl

Kontakt:
10.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: główny specjalista Anna Domanik tel.177745639

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.