Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
238z dziś
4084z ostatnich 7 dni
15632z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przecław
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
powiat: mielecki
Telefon (17) 581 31 19 Faks (17) 581 31 16
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przecław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, obszar
w obrębie miasta Przecław"
Znak sprawy: IR.271.84.2019r.
Przecław 08.11.2019r.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w miejscowości Przecław w gminie Przecław
Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Obszar i granice opracowania: miejscowość Przecław - ok. 58 ha, teren pomiędzy ul. Zieloną
a ul. 3 Maja.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2018 w miejscowości Przecław w gminie Przecław zwany dalej ,,Planem" należy wykonać zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 r., Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław uchwalonego uchwałą
Nr XXIII/128/2000 Rady Gminy Przecław z dnia 29.09.2000 roku ze zmianami.
3. Na Wykonawcy w ramach prac nad Planem spoczywa obowiązek:
a) przygotowania merytorycznego dokumentów formalno - prawnych niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekty pism zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
i współpracę przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych;
b) wykonania analizy stanu istniejącego zagospodarowania, obejmującego inwentaryzację urbanistyczną terenu objętego planem;
c) przygotowanie analizy wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia;
d) opracowania dwóch roboczych koncepcji planu, zawierających: opis koncepcji (główne założenia planu, rodzaje przeznaczeń terenów i parametry zagospodarowania) oraz rysunek planu w skali 1:1000, sporządzony na mapach do celów planistycznych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e) przygotowanie analizy opinii przedstawionych w ramach konsultacji społecznych, dotyczących roboczych koncepcji planu; opracowanie propozycji ich rozpatrzenia
f) opracowanie projektu planu, obejmującego tekst i rysunek planu na mapach do celów planistycznych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
g) sporządzenie wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne (w wymaganych ilościach);
h) wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
i) w razie konieczności ponowne uzgadnianie projektu planu, w przypadku wprowadzenia zmian;
j) wprowadzenie zmian do projektu planu, wynikających z ponowionych uzgodnień;
k) wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych w ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;
l) przygotowanie planu wraz z wymaganymi załącznikami do uchwalenia;
m) przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia Wojewodzie w celu stwierdzenia zgodności z przepisami prawa miejscowego do zgodności z przepisami prawa,
w sytuacji stwierdzenia nieważności;
n) Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji projektu MPZP władzom gminy i uczestnictwa w publicznej dyskusji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań, prezentacji projektu MPZP podczas spotkań konsultacyjnych i posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (GKUA) oraz Komisji Rady Miejskiej, prezentacji projektu MPZP podczas sesji Rady Miejskiej, jak również w trakcie innych spotkań organizowanych w ramach opracowywanego planu miejscowego;
o) w przypadku uwag organu nadzoru prawnego do uchwalonego MPZP, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić to opracowanie do zgodności z przepisami w terminach ustalonych przez Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia;
p) uzyskania akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań po zakończeniu każdego
z etapów prac planistycznych oraz wprowadzenie zmian do projektu Planu, wykonania niezbędnych korekt w prognozie oddziaływania na środowisko i w prognozach skutków finansowych wynikających ze zmian projektu na jego kolejnych etapach;
q) w przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia;
4. W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia.
5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, m. in.:
1) redagowanie projektów pism zawiadamiających, uzgadniających, obwieszczających, opiniujących itp.,
2) redagowanie projektów ogłoszeń,
3) przygotowanie projektów zawiadomień, obwieszczeń - również do prasy o wyłożeniu do publicznego wglądu itp.,
4) uzyskania map do celów planistycznych.
7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
1) projekt uchwały o uchwaleniu Planu w wersji papierowej:
a) część tekstowa w formacie A4 z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe mapy Planu w skali 1:1000 zredukowane odpowiednio do formatu A2 lub A4, w ilości 3 kompletów;
b) część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:1000 w technice barwnej - 2 egzemplarze, z tego 1 egzemplarz zalaminowany i oprawiony w sposób umożliwiający powieszenie na ścianie;
2) projekt uchwały o uchwaleniu Planu w wersji elektronicznej, sporządzony na nośnikach elektronicznych (3 szt.) do odczytu i wydruku umożliwiający sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów z planu, z zachowaniem skali:
część graficzna - PDF, pliki wektorowe w formacie dxf , shp
część tekstowa - format plików doc i PDF
wersję elektroniczną sporządzoną w Edytorze Aktów Prawnych;
3) Prognozę oddziaływania na środowisko - w wersji papierowej i elektronicznej - po 4 szt.; formaty plików j.w.
4) Dokumentację formalno-prawną prac nad Planem w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia).
5) Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 2 szt. format edytowalny
8. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy następujące materiały będące w posiadaniu Zamawiającego:
1) wykaz obowiązujących na terenie Gminy Przecław miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) wykaz obowiązujących na terenie objętym pracami nad planem decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4) Strategię Rozwoju Gminy Przecław,
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPrzeclawiu/document/109078/Uchwa%C5%82a-XV_155_2016
5) wnioski do Planu, uwagi, pisma instytucji uzgadniających, które wpłyną w ogłoszonym terminie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.
Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany w momencie podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, obszar w obrębie miasta Przecław z przepisami prawa przez Wojewodę.
Etap I.
Wykonawca opracuje 2 projekty koncepcji roboczej projektu planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko w terminie do 20 marca 2020r.
Etap II.
Wykonawca wykona projekt planu w wersji do opiniowania i uzgodnień w tym do opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej do dnia 15 października 2020.
Etap III.
Pozostały zakres prac związany z procedurą uchwalenia planu, łącznie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Przecławiu Gmina Przecław i stwierdzeniu zgodności Planu z przepisami prawa przez Wojewodę, należy zakończyć do dnia 30 kwietnia 2021r.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.
Urząd Miejski w Przecławiu
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
sala narad - II piętro
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami zapytania.
3. Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2019r. o godz. 1030

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.

Urząd Miejski w Przecławiu
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
(sekretariat-pokój Nr 10)

Termin złożenia oferty do 18 listopada 2019 r. do godz. 1000 .

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zadania z dniem podpisania umowy do dnia 30.04.2021r.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dołączyć do oferty wykonawcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.
3. zdolności technicznej lub zawodowej;
Uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwóch usług polegających na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających że usługi zostały wykonanie należycie.
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunku będzie złożenie wykazu wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których usługi były wykonywane - wzór wykazu stanowi załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na każde poniżej wymienione stanowisko, spełniającą poniższe wymagania:
1. Główny projektant - wykształcenie wyższe w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, spełnia warunek wynikający z art. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), posiada doświadczenie w sporządzeniu co najmniej dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2. Projektant - spełnia co najmniej jeden warunek wynikający z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), posiada doświadczenie w sporządzeniu co najmniej dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3. Specjalista d.s. przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko - wykształcenie wyższe, posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch prognoz odziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że ta osoba będzie posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunku będzie złożenie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - - wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
Ponadto Wykonawca oświadcza, że:
1. nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,
2. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego: Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel. 17 22 76 710, fax 17 58 13 116 adres email: urzadmiejski@przeclaw.org ), za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.
2. Korespondencja związana z zapytaniem ofertowym prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powinna umożliwić ustalenie kto jest nadawcą korespondencji.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
7. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.

7. Modyfikacje treści zapytania i wydłużenie terminu składania ofert

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa w punkcie 6 ust. 4.

9. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

1. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
4. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
3) Wykaz wykonanych usług wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi że usługi zostały należycie wykonane;
4) Wykaz osób wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli wykonawca nie złoży do oferty właściwego dokumentu, Zamawiający uzyska go za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych)
5. Ofertę należy umieścić w kopercie
1) koperta zaadresowana na adres:
Urząd Miejski w Przecławiu
ul. Kilińskiego 7
39-320 Przecław
oraz opisana:

Oferta w ramach zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 Euro na:
,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, obszar
w obrębie miasta Przecław"

Nie otwierać przed dniem: 18 listopada 2019r. do godz. 1030
2) koperta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy
6. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
7. Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

11. Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. W przypadku:
1) wycofania oferty - Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę wycofuje,
2) zmiany oferty - Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie oferty pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wraz z oświadczeniem.
3. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie analogicznej jak przewidziano dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperta zawierająca oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty zostanie zaadresowana w ten sam sposób, co oferta oraz będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA OFERTY"/"WYCOFANIE OFERTY".
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została wycofana.
Dokonując otwarcia ofert Zamawiający odnotowuje nazwy Wykonawców oraz adresy, a także informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1. Należy podać cenę brutto za całość zamówienia (cena winna obejmować wszystkie koszty).
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za realizację przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego.
4. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym.
5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
1) ewentualny błąd gramatyczny,
2) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
3) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
8. Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek oczywistych omyłek rachunkowych
(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
9. Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 9.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena ofertowa - 100 pkt
Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
cena ofertowa - wg następującego wzoru:

IPc = (N/B) x 100
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc - ilość punktów z kryterium ceny,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania dodatkowych kosztów na Zamawiającego, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny dodatkowe koszty, które musiałby ponieść.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający w toku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona chronologicznie następujących po sobie czynności:
1) dokona badania oferty w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie:
a) spełnienia warunków udziału oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału, pełnomocnictw oraz żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
b) poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może żądać wyjaśnień treści złożonej oferty lub samodzielnie dokonać poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę),
2) w przypadku, gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej,
3) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z ustalonymi zasadami postępowania, spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,
4) zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:
a) nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,
b) nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,
c) cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
d) punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,
e) wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
5) niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o wyborze na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi ust.1.
16. Zawarcie umowy
1. Umowa zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem terminu związania z ofertą.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
3. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
4. Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego.
6. Dopuszcza się tryb obiegowy podpisania umowy. Do zawarcia umowy w trybie obiegowym dochodzi poprzez przesłanie umowy za pośrednictwem operatora pocztowego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie:
1) nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego,
2) nie odeśle podpisanej umowy (w trybie obiegowym),
3) złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy,
Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
8. Jeżeli Wykonawca zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.
17. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,
4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
b) wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
7) gdy Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
18. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1. jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
3. jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jego realizację
5. bez podania przyczyn.
19. Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert
Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert złożonych w toku postępowania:
1) następuje na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zm.),
2) wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny pod adresem
http://przeclaw.org/pliki/Urz%C4%85d%20Miejski/Informacja%20Publiczna/Wniosek.pdf
3) wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
urzadmiejski@przeclaw.org
20. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
2. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Przecław jest Gmina Przecław, w którego imieniu działa Burmistrz Przecławia ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przecław: nr telefonu 17 2276710, e-mail: spiecuch@przeclaw.org.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ,,RODO" w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej,
c. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przecław przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Przecław.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) po upływie 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Przecław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędny w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, stosownie do art. 22 ,,RODO".
3. Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z ,,RODO" względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymieniony obowiązek informacyjny, wobec osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia (treść zamieszczona we wzorze Formularza ofertowego -załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Kontakt:
8. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumienia się z wykonawcami.

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- w zakresie przedmiotu zamówienia Jarosław Markulis tel. 17/227 67 22
Gmina Przecław
39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

- w zakresie formalno - prawnym Dorota Strzelczyk tel. 17/227 67 12
Gmina Przecław
39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.