Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
382z dziś
4164z ostatnich 7 dni
14275z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie adaptacji lokali

Przedmiot:

Wykonanie adaptacji lokali

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa MPD Sp. z o.o
ul. Zawiszy Czarnego 26a
35-078 Rzeszów
powiat: Rzeszów
+48 606 943 436
justyna@grupampd.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25287
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie adaptacji lokali dla potrzeb OWP Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA - Zamówienie realizowane w ramach projektu ,,ZUZIA - tworzenie infrastruktury przedszkoli terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją dwóch lokali w Jaśle o powierzchni ok. 125m2 i Ropczycach o powierzchni ok. 135m2 dla potrzeb Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Jaśle i Ropczycach.
Ogólny zakres prac: szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, realizacja ścianek KG, ułożenie płytek, zakup wykładziny, montaż drzwi, roboty sanitarne polegające na wyposażeniu sanitariatów, roboty elektryczne polegające na wykonaniu instalacji oświetlenia, realizacja aneksu kuchennego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego na który składa się przedmiar.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją dwóch lokali w Jaśle o powierzchni ok. 125m2 i Ropczycach o powierzchni ok. 135m2 dla potrzeb Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Jaśle i Ropczycach.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją dwóch lokali w Jaśle o powierzchni ok. 125m2 i Ropczycach o powierzchni ok. 135m2 dla potrzeb Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Jaśle i Ropczycach.
Ogólny zakres prac: szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, realizacja ścianek KG, ułożenie płytek, zakup wykładziny, montaż drzwi, roboty sanitarne polegające na wyposażeniu sanitariatów, roboty elektryczne polegające na wykonaniu instalacji oświetlenia, realizacja aneksu kuchennego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego na który składa się przedmiar.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 25287, 01 / 2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w biurze projektu w Rzeszowie, ul. Zawiszy Czarnego 26a w terminie do dnia 16.11.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

justyna@grupampd.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Jasło / Ropczyce
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania remontu lokalu do 30 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
1) O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie minimum trzech podobnych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) obejmującej swoim zakresem wykonanie robót wykończeniowych w obiektach o przeznaczeniu pod pobyt dzieci w branży budowlanej,
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Potencjał techniczny
nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego co najmniej 3 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
Dodatkowe warunki i informacje znajdują się w treści zapytania ofertowego. Dokument stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. Kosztorys szczegółowy opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o przedmiar zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Wykaz robót budowanych - wzór Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie
6. Wykaz osób - wzór Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
1) CENA - 60%
2) GWARANCJA - 20%
3) TERMIN REALIZACJI - 20%
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Grupa MPD Sp. z o.o.
Adres
Bernardyńska 11
35-069 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
NIP
8133676812
Numer naboru
RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Masłyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 606 943 436

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.