Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
177z dziś
3860z ostatnich 7 dni
15593z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac niezbędnych do przystosowania pomieszczeń pod nowy aparat RTG

Przedmiot:

Wykonanie prac niezbędnych do przystosowania pomieszczeń pod nowy aparat RTG

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
powiat: Szczecin
tel.: 91 425-3002, fax: 91 425-3001, tel. 091 425 3052
w.michalski@spsk1.szn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
przy ul. Unii Lubelskiej 1, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie:
,,Wykonanie prac niezbędnych do przystosowania pomieszczeń pod nowy aparat RTG pozyskany z WOSP na parterze części ,,H" budynku głównego SPSK1 PUM w Szczecinie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną".
I. PRZEDMIOT ZADANIA:
Wykonanie prac niezbędnych do przystosowania pomieszczeń pod nowy aparat RTG pozyskany z WOSP na parterze części ,,H" budynku głównego SPSK1 PUM w Szczecinie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.
II.ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do ogłoszenia.
Dla pełnego rozeznania wykonania zakresu prac wymagana jest wizja lokalna z potwierdzeniem przez pracownika DT.

Dokument nr: DT-2221-22(2)/19

Specyfikacja:
Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 13.11.2019 r. o godz. 09 00. Na początek spotkania zapraszamy do Działu Technicznego pok. 2.3 I piętro.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.11.2019 r. do godz. 12 00 w Dziale
Technicznym Szpitala pok. 2.3 I p. ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin lub elektronicznie
na adres w.michalski@spsk1.szn.pl w tym samym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
. Realizacja zadania w nieprzekraczalnym terminie 20 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania obiektu.

Wymagania:
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I REALIZACJI ZADANIA:
1. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę, której projekt dołączono do ogłoszenia.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia .
3. Kryterium oceny ofert stanowi cena 100 %
4. Do oferty dołączyć potwierdzenie na piśmie przez pracownika DT SPSK Nr 1 PUM, dokonania wizji lokalnej. Brak wizji lokalnej oraz potwierdzenia, będzie podstawą do odrzucenia oferty.
5. Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o dokumentację techniczną, przedmiary robót i wizję lokalną.
6. Do oferty należy dołączyć udokumentowanie wykonania minimum jednej roboty w zakresie remontu lub przebudowy dostosowujących pomieszczenia diagnostyczne RTG w obiektach służby zdrowia.
7. Wymagany, potwierdzony okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.
IV. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Realizacja zadania w nieprzekraczalnym terminie 20 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania obiektu.
2. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury z podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny na każdym etapie postępowania oraz do nie wybierania żadnej z ofert bez
podania przyczyny.

Uwagi:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na:
,,Wykonanie prac niezbędnych do przystosowania pomieszczeń pod nowy aparat RTG pozyskany z WOSP na parterze części ,,H" budynku głównego SPSK1 PUM w Szczecinie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną".
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Kontakt: Dział Techniczny - Wiesław Michalski tel. 091 425 3052

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.