Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
848z dziś
4531z ostatnich 7 dni
16264z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia IT

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia IT

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Łomży
ks. Kardynała Wyszyńskiego 9
18-400 Łomża
powiat: Łomża
tel. 86 2166556 fax 2166556
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216758
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wyposażenia IT do koordynacji opieki i opieki zdalnej na potrzeby realizacji projektu Deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych poprzez koordynowaną podstawową opiekę zdrowotną
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia IT do koordynacji opieki i opieki zdalnej na potrzeby realizacji projektu Deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych poprzez koordynowaną podstawową opiekę zdrowotną w ilości i asortymencie zgodnym ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup wyposażenia IT do koordynacji opieki i opieki zdalnej na potrzeby realizacji projektu Deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych poprzez koordynowaną podstawową opiekę zdrowotną w ilości i asortymencie zgodnym ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - specyfikacja zamówienia. Przez dostawę rozumie się zakup wraz z dostawą, wniesieniem, montażem, elementami montażowymi, instalację/konfigurację i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.

CPV: 30200000-1

Dokument nr: 1216758

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem) na adres instytucji zamawiającej:
Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża
z dopiskiem "OFERTA - dostawa wyposażenia IT do 8.4.1"
Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która wpłynie do Zamawiającego do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 10.00. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: Łomża Miejscowość: Łomża
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy - do 35 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że dopuszczają to zapisy roz. 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika - do oferty należy dołączyć ważny dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy. Wymóg dotyczy także, wspólników spółki cywilnej. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa odpowiednie oświadczenia dotyczące podwykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy także wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty. Każda z trzech części zamówienia zostanie poddana oddzielnej ocenie.
1. Cena oferty - max 70
2. Termin realizacji zamówienia - max 30
Łącznie - max 100.
Ad 1. Kryterium ,,Cena oferty"
Najwyższą liczbę punktów w danym kryterium otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem:
Cena min
Wcena = -------------------- * 0,7 * 100 pkt.
Cena bad
gdzie
Wcena - oznacza liczbę punktów uzyskanych za kryterium ceny
Cena min - oznacza minimalną kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie
Cena bad - oznacza kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 70 punktów.
Ad. 2. Kryterium ,,Termin realizacji zamówienia"
Kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego
w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy od dnia podpisania umowy. Punkty w tym kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
Termin dostawy do 14 dni - 30 punktów
Termin dostawy od 15 do 21 dni - 20 punktów
Termin dostawy od 22 do 28 dni - 10 punktów
Termin od 29 do 35 dni - 0 punktów
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 30 punktów.
Złożone oferty zostaną ocenione według następującej formuły:
W = W (cena) + W (term.)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia warunki zapytania i uzyska największą ilość punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Wykluczenia
Z niniejszego postępowania wyklucza się:
1. Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
4. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3;
5. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
7. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
10. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
11. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
12. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
13. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
14. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
ks. Kardynała Wyszyńskiego 9
18-400 Łomża
podlaskie , Łomża
Numer telefonu
862166556
Fax
862166556
NIP
7181731626
Tytuł projektu
Deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych poprzez koordynowaną podstawową opiekę zdrowotną
Numer projektu
RPPD.08.04.01-20-0064/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Elżbieta Gąska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 862166556

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.