Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO

Przedmiot:

ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
powiat: grodziski
tel. 046 8578182, faks 468 578 181
przetargi@zabiawola.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żabia Wola
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: KALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 1, 2 stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowościach: Kaleń, Władysławów, Bartoszówka, Słubica A, Słubica B (lokalizacja miejsca dot. Słubicy A i B w Słubicy Dobrej).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowościach: Kaleń, Władysławów, Bartoszówka, Słubica A, Słubica B (lokalizacja miejsca dot. Słubicy A i B w Słubicy Dobrej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Zamawiający w ramach wszystkich Części nakłada na Wykonawców obowiązek zapoznania się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia, a będącą w posiadaniu Zamawiającego i udostępnioną przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45342000-6, 45212140-9, 45233200-1, 37410000-5, 37535200-9, 45212130-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas realizacji 30,00
Gwarancja 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bartoszówka, Józefina, Żelechów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 1, 2 stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Zamawiający nakłada na Wykonawców obowiązek zapoznania się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia, a będącą w posiadaniu Zamawiającego i udostępnioną przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45342000-6, 45212140-9, 45233200-1, 37410000-5, 37535200-9, 45212130-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas realizacji 30,00
Gwarancja 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać i w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.

CPV: 45112723-9,45342000-6,45212140-9,45233200-1,37410000-5,37535200-9,45212130-6

Dokument nr: 620887-N-2019, RI.271.5.28.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas realizacji 30,00
Gwarancja 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.