Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku...

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Stępińska 19/25
00-739 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 318 60 00, faks 22 318 63 41
zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 150.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku parterowego z podjazdem dla karetek o nowoprojektowaną część o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek istniejący należy przebudować (zmodernizować) w zakresie niezbędnym do nowoprojektowanego układu funkcjonalnego. Budynek od strony ulicy Górskiej kolidujący z nowym wjazdem dla karetek przewidziano do rozbiórki

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 621255-N-2019, 19/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Szpital Czerniakowski Sp. z o. o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 106 (Kancelaria)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) obiektów należących do grupy 1264 (wg PKOB), o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500 m2 każdy z obiektów, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z wykazanych robót budowlanych obejmowała rozbudowę lub przebudowę czynnego (w czasie trwania robót budowlanych) szpitala, oraz 1.2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (zawierającej co najmniej projekt budowlany) budowy lub przebudowy (w rozumieniu Prawa budowlanego) obiektów należących do grupy 1264 (wg PKOB), o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500 m2 każdy z obiektów, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z wykazanych usług obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy lub przebudowy budynku szpitala oraz, że na podstawie tej dokumentacji wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. 2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 2.1. Kierownik budowy - 1 osoba, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające co najmniej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, legitymująca się doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) obiektów należących do grupy 1264 (wg PKOB), o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500 m2 każdy z obiektów na stanowisku Kierownika budowy, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z wykazanych robót budowlanych obejmowała rozbudowę lub przebudowę czynnego (w czasie trwania robót budowlanych) szpitala; 2.2. Główny Projektant - 1 osoba, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające co najmniej do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, legitymująca się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych zawierających co najmniej projekt budowlany budowy lub przebudowy (w rozumieniu Prawa budowlanego) obiektów należących do grupy 1264 (wg PKOB), o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500 m2 każdy z obiektów na stanowisku Projektanta, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z wykazanych usług obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy lub przebudowy szpitala oraz, że na podstawie tej dokumentacji wydano decyzję o pozwoleniu na budowę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 3. dowody określające czy usługi roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonywane, 4. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ust. 3 5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 6. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 7. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ust. 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 20,00
Kwalifikacje kluczowego personelu 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.