Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4266z ostatnich 7 dni
14377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i docieplenie budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont i docieplenie budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o. o
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
tel. 68 385 24 07 fax 68 385 23 70
zarzad@supekom.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w celu rozeznania rynku Wykonawców zainteresowanych realizacją zadania pn. ,,Remont i docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy Placu Ratuszowym 13-14-15 w Sulechowie" oraz oszacowania wartości zamówienia
Wspólnota Mieszkaniowa Plac Ratuszowy 13-14-15, w której imieniu działa Zarządca: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o. o., zwraca się z prośbą o złożenie formularza cenowego w celu właściwego rozeznania rynku Wykonawców zainteresowanych realizacją zadania pn. ,,Remont i docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy Placu Ratuszowym 13-14-15 w Sulechowie".
o Opis przedmiotu zamówienia
W niniejszym zapytaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla zadania polegającego na wykonaniu remontu i docieplenia budynku mieszkalnego położonego przy Placu Ratuszowym 13-14-15 w Sulechowie.
Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez LCT PROJEKT Przemysław Błoch z siedzibą przy ul. Naftowej 4/4, 65-705 Zielona Góra (wykonanie robót nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, dokonano zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę) zatwierdzonej decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.211.2018 [Sul] z dnia 13.09.2018 r.
Szczegółowy zakres robót określają dołączone do niniejszego zapytania następujące dokumenty:
/ projekt budowlany opracowany przez LCT PROJEKT Przemysław Błoch z siedzibą przy
ul. Naftowej 4/4, 65-705 Zielona Góra, S zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robot budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę wraz z pismem Starostwa Powiatowego znak: AB.6743.1.SU.138.2018
z dnia 17.09.2018 roku,
Y decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.211.2018 [Sul]
z dnia 13.09.2018 r., S kosztorys inwestorski.
Dołączony do niniejszego Zapytania Ofertowego kosztorys inwestorski należy traktować pomocniczo. Stanowi on bazę wyjściową do obliczenia ceny oferty. Ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia musi być określone przez Wykonawcę w oparciu o wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie oraz zapisy niniejszego zapytania. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

Składanie ofert:
o Miejsce i termin złożenia formularza;
1) Formularz należy złożyć do dnia 30.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego,
2) Dopuszcza się złożenie formularza:
a) w formie pisemnej na adres Zarządcy: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o.o. w Sulechowie, ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów;
b) w formie elektronicznej na adres: zarzad@supekom.pl

Miejsce i termin realizacji:
o Planowany termin wykonania zamówienia
nie później niż do 31.10.2020 roku.

Wymagania:
Złożona wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Na podstawie otrzymanych ofert Zamawiający podejmie stosowne działania zmierzające do wyboru Wykonawcy prac z wolnej ręki przedstawiając szczegółowe warunki ich realizacji (istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności obowiązki stron, rozliczenia i terminy płatności, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, odszkodowania i kary umowne, warunki odstąpienia od umowy i jej zmiany, warunki odbiorów, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, które zostaną ujęte w ewentualnej umowie zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania).
Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów o przetargu albo aukcji oraz nie wiąże stron. Zamawiającym może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
o Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Prawidłowo wypełniony formularz wyceny wg załączonego wzoru - zat. nr 1 do zapytania.
o Opis sposobu obliczenia ceny w składanym formularzu:
Cena powinna zawierać:
1) Wartość netto całego przedmiotu zamówienia!
2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, oraz słownie;
4) Cenna powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty robót przygotowawczych oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmujące w szczególności koszty wszelkich opłat administracyjnych do czasu zakończenia inwestycji, w szczególności opłat za zajęcie pasa drogowego i/lub chodnika, koszty wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne), koszty uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni dróg i chodników poza terenem budowy, koszty zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy, a także terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, koszty dozoru placu budowy, koszty prowadzenia prac bez wstrzymywania normalnego funkcjonowania obiektu, koszty codziennego sprzątania dokoła obiektu, wszelkie koszty związane z instalacją licznika wody i licznika energii oraz koszty z tytułu zużycia tych mediów, a także:
a) koszty wynikające z udzielonej gwarancji {Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty; okres gwarancji ustala się na co najmniej 36 miesięcy (nie dłużej jednak niż 120 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny; w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad),
b) koszty wynikające z wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie (zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy na cały okres wykonywania umowy, a także na cały okres rękojmi za wady - zabezpieczenie musi być bezwarunkowe i nieodwołalne; niniejsze zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych; zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr: PKO Bank Polski S.A. nr 35 1020 5402 0000 0802 0407 1098 - za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, tzn. data wpływu środków na rachunek; jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i załączonym do niniejszej specyfikacji wzorem umowy oraz powinno zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie postępowania, określenie przedmiotu postępowania, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia, w terminie związania umową, kwoty gwarancji, które ma być nieodwołalne i płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego; warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały także w projekcie umowy). 5) Termin ważności ceny powinien być nie krótszy niż 90 dni.
o Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
2) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

Kontakt:
o Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania jest :
Pani Katarzyna Chmielewska tel. 68 3852407 wew. 25 e-mail: katarzyna_chmielewska@supekom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.