Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zarurowanie odcinka rowu oraz usunięcie namułu naniesionego na drogę gminną

Przedmiot:

Zarurowanie odcinka rowu oraz usunięcie namułu naniesionego na drogę gminną

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
tel: 32 400-07-00
drogi@rudziniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z zamiarem realizacji zadań:
1. Zarurowanie odcinka rowu przy ulicy Górnej w Chechle
2. Usunięcie namułu naniesionego na drogę gminną ulicę Leśną w Widowie
zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie pisemnej oferty na wykonanie przedmiotowych zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w oparciu o przedmiary robót załączone do zapytania ofertowego (załącznik nr 2). Należy wycenić każde zadanie osobno zgodnie z formularzem ofertowym.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień częściowych (na każde zadanie osobno).

Dokument nr: IZP -DP.271.15.2019

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać do dnia 18.11.2019 roku na adres:
- droga pocztową Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec,
- pocztą elektroniczną na adres: drogi@rudziniec.pl -faxem na numer /32/ 739 0614.
Ofertę prosimy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1

Miejsce i termin realizacji:
Inne wymagania zamawiającego: termin wykonania zamówień nr 1,2-10 grudnia 2019 roku.

Wymagania:
Oferty do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do poszczególnych części. Inne
Uwaga:
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed udzieleniem zlecenia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie z banku z numerem konta.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert: cena -100%
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudziniec - Urząd Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26; 44 - 160 Rudziniec;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rudziniec - Urzędzie Gminy w Rudzińcu jest Inspektor ds. OC, telefon 32 4000 723, adres e-mail: gmina@rudziniec.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
- Zarurowanie odcinka rowu przy ulicy Górnej w Chechle
Usunięcie namułu naniesionego na drogę gminną ulicę Leśną w Widowie.
prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.