Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup koszy na śmieci z jednoczesnym zamontowaniem ich na ulicach

Przedmiot:

Zakup koszy na śmieci z jednoczesnym zamontowaniem ich na ulicach

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66, tel.22 763 30 98
um@wolomin.org
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 206/2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: ,,Zakup koszy na śmieci z jednoczesnym zamontowaniem ich na wszystkich gminnych ulicach sołectwa Duczki" Zakup realizowany w ramach funduszu sołeckiego.
1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. Przedmiot zamówienia:(dostawa/estega/robota budowlana) [1]): Zakup koszy na śmieci z jednoczesnym zamontowaniem ich na wszystkich gminnych ulicach sołectwa Duczki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia. Wykaz rozmieszczenia koszy zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia.

Dokument nr: ZP/97/2019

Otwarcie ofert: 10. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 15.11.2019 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 20.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2019 do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze - punkt informacyjny nr 1, 2, 3) przesłać na adres o mail:...................................ł

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019

Wymagania:
5. Warunki płatności: 21 dni od daty prawidłowo złożonej faktury w siedzibie zamawiającego.
6. Warunki udziału w postępowaniu: (można opisać warunki jakie mają spełniać Wykonawcy, jeżeli dotyczy): Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi narzędziami oraz
zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych zadań. 7.0pis sposobu wyboru oferty (kryteria oceny ofert): cena 100%
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
9. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej tytułem postępowania ti. ,,Zakup koszy na śmieci z jednoczesnym zamontowaniem ich na wszystkich gminnych ulicach sołectwa Duczki"
Zakup realizowany w ramach funduszu sołeckiego.
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia.
13. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy
2) W przypadku, w którym Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje Zamawiającemu dane osobowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ZJE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem RODO - w tym przypadku Wykonawca składa ,,Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO" - Załącznik Nr 5 do regulaminu 3) podpisane istotne postanowienia umowy.

Uwagi:
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail:
iod@wolomin.org.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego Rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ,,ustawą Pzp"
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych,
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 lr. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu,
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie arl. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Fana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
- na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w alt. 18 USt. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: 1 Niepotrzebne skreślić
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Mangos pokój 20 tel.22 763 30 98.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.