Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót w lokalu mieszkalnym polegające na wymianie pieca gazowego wraz z...

Przedmiot:

Wykonanie robót w lokalu mieszkalnym polegające na wymianie pieca gazowego wraz z montażem wkładu do komina

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 724 550 007, tel: 33 / 499 06 03
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą.
I. Przedmiot postępowania.
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie robót w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Szkolnej 31w Bielsku-Białej polegające na wymianie pieca gazowego 2 - funkcyjnego wraz z montażem wkładu do komina , zwanych dalej ,,przedmiotem zamówienia", zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii kominiarskiej nr 424B/2019 z dnia 03.07.2019 r. stanowiącym zał nr 3 do ogłoszenia, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia oraz w Karcie gwarancji jakości robot budowlanych, stanowiącej załącznik nr 8 do ogłoszenia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a. montaż wkładu kwasoodpornego elastycznego fi 80mm, I=18m, b. wykonanie zaciągu komina z korytarza rurą giętką, c. dostawa i montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego, d. przedstawienie protokołu z prób szczelności instalacji gazowej, e. wykonanie sufitu z g-k maskującego zaciąg, f. wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, g. przedstawienie opinii kominiarskiej odnośnie prawidłowości wykonania podłączeń.
h. wykonanie innych prace koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz niezbędnych do wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawa,
i. zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia prac budowlanych, j. po zakończeniu prac lokal mieszkalny (pomieszczenia), w którym były prowadzone prace, w przypadku uszkodzenia powłok ściennych i posadzki przez Wykonawcę prac, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oraz zagospodarowanie odpadów
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 10 do ogłoszenia a także Opinii kominiarskiej nr 424B/2019 z dnia 03.07.2019..
4. Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie, co należy uwzględnić w organizacji pracy. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi bezwzględnie zapewnić dojścia do wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, jak również zapewnić dojście do nich mieszkańcom. Zabezpieczenia wykonane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać funkcjonowania lokali znajdujących się w budynku.

Dokument nr: DZ/111/2019

Specyfikacja:
4. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku i lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 31/3 w Bielsku-Białej w sposób umożliwiający rzeczywiste zapoznanie się z ich stanem faktycznym i dostępem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (telefony: 33/499 0680), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3c - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu,
3. Termin złożenia oferty: 21.11.2019 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 10 dni od dnia przekazania placu robót.
5. Termin realizacji zamówienia ustalić z najemcą lokalu mieszkalnego,

Wymagania:
6. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych powyżej, wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tym związane pokryje Wykonawca robót.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2. Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji budynku i lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 31/3 w Bielsku-Białej na zasadach określonych wyżej, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
III. Oferta.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Propozycji Cenowej, sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) potwierdzenie dokonania wizji budynku i lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 31/3 w Bielsku-Białej, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia,
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ111/2019 str. 3/7
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia - obowiązkowe w przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ofercie dane osobowe osób trzecich,
5) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
6) kserokopie uprawnień osoby przewidzianej do kierowania robotami, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
7) oryginał lub poświadczoną kopię pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Cena oferty:
1) cena powinna być obliczona w oparciu o katalogi wskazane w przedmiarze robót i uwzględnione w Polskich Standardach Kosztorysowania robót budowlanych opracowanych przez SKB Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego. Zakres robót będący podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót oraz uwzględniać pozostałe roboty ustalone w trakcie wizji budynku i lokali przy ul. Szkolnej 31/3 w Bielsku-Białej.
2) w przypadku gdy, zdaniem Wykonawcy, przedstawiona w przedmiarze robót podstawa wyceny nie odpowiada charakterowi wycenianej roboty, należy to zgłosić Zamawiającemu wraz z propozycją zastąpienia jej inną podstawą (nazwa katalogu nakładów rzeczowych, jego numer, numer tablicy, numer kolumny) przed złożeniem oferty.
3) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiarów robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
4) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić na podstawie postanowień pkt V pkt 1 ogłoszenia,
5) wszystkie wskazane z nazw preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie itp. należy rozumieć jako wskazanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w propozycji cenowej, a następnie zastosowanie innych preparatów, produktów, materiałów, urządzeń, technologii, itp. niż podane w przedmiarze robót, pod warunkiem posiadania przez te preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie parametrów nie gorszych niż tam określone. W przypadku zaoferowania przez
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ111/2019 str. 4/7
Wykonawcę preparatów, produktów, materiałów, urządzeń, technologii, itp. innych niż wskazane z nazwy, wymaga się złożenia w propozycji cenowej:
a) stosownych dokumentów uwiarygodniających proponowane przez Wykonawcę preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie, itp. inne niż wskazane w przedmiarze robót,
b) złożenia pisemnego uzgodnienia z inspektorem nadzoru wskazanym w pkt VII pkt 3 ppkt 1 bezwarunkowo potwierdzającego równoważność materiałów lub urządzeń do materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji lub nie przyjęciu zaproponowanych zamienników.
IV. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
1) oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów dokumentów składających się na ofertę, podpisanych własnoręcznie przez składającego ofertę.
2) oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy,
1) Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła na serwer pocztowy Zamawiającego.
2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert
V. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ111/2019 str. 5/7
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy.
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynku i lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 31/3 w Bielsku-Białej,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług, c) w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawkę omyłki, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, d) nie uzupełnił oferty na wezwanie, o którym mowa w ppkt 2, e) treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę, a nie spełniającej wymagań określonych w pkt III pkt 1 ppkt 2, 4, 5 i 7 po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z treści wybranej oferty. Przy zawieraniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenie dotyczące rachunku bankowego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do ogłoszenia.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
VI. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ111/2019 str. 6/7
VII. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Propozycji Cenowej.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane w pkt 3.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.zgm.eu.

Uwagi:
VIII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie ogłoszenia zamówienia na stronie podmiotowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej - www. zgm.eu.
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt III pkt 1 ppkt 5 ogłoszenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Piotr Łyko, tel. 724 550 007; email: plyko@zgm.eu
2) pod względem proceduralnym:
Agata Chomczyńska, tel: 33 / 499 06 03, email: przetargi@zgm.eu
w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.