Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
powiat: polkowicki
tel. 76 831 50 31, faks 768 315 077
zamowienia.publiczne@grebocice.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Grębocice
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z montażem wyposażenia w ramach zadania: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Grębocicach na potrzeby żłobka ,,Maluch +"
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia żłobka wraz z rozładunkiem, montażem i ustawieniem w budynku przy ul. Szkolnej 2, 59-150 Grębocice. Szczegółowy zakres dostaw określa wykaz stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie meble oraz zabawki muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane meble były z tej samej kolekcji, np. stojące obok siebie szafki musza mieć pasujące do siebie uchwyty, wykończenia itp. Wszystkie elementy dostawy muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać atesty higieniczne, znak CE, deklaracje zgodności producenta o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej (jeśli wynika to z przepisów szczegółowych). Wykonawca dostarczy stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje i karty specyfikacji technicznej przed dostawą. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia wszelkich odpadów po dostawie i montażu

CPV: 39100000-3,39130000-2,39161000-8,39162100-6,37500000-3

Dokument nr: 621487-N-2019, RI.271.71.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.grebocice.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gmina Grębocice ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-21, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej dwóch zamówień dotyczących dostawy mebli o wartości brutto co najmniej 30 000,00 zł każde. Z powyższej informacji powinno wynikać, że zadanie zostało wykonane należycie i prawidłowo ukończone;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ); b) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4a do SIWZ) lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4b do SIWZ) - wykonawca, który nie złożył oświadczenia wraz z ofertą, składa zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5; c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w przypadku osób fizycznych oświadczenia (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ;, b) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej (opisano w pkt.6.2 ppkt. 2, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone; (wzór nr 5 do SIWZ); c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. 6.2 ppkt.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony dokument zamówienia (wg załączonego wzoru nr 1)- Integralną częścią formularza jest kalkulacja cenowa (wzór załącznik nr 1A do SIWZ) stanowiąca jednocześnie zestawienie parametrów wyposażenia, które potwierdzą spełnianie wymaganych parametrów technicznych, b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.