Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja ciągu liniowego 15 kV

Przedmiot:

Modernizacja ciągu liniowego 15 kV

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Oleska 3
45-052 Opole
powiat: Opole
+ 48 77 889 92 84
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217107
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja ciągu liniowego 15 kV Chemik - Lenartowice w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) - ZAK03/DK/UE/93/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ciągu liniowego 15 kV Chemik - Lenartowice w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) zgodnie z dokumentacją projektową.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Zadanie I i Zadanie II.
Cel zamówienia
Zmniejszenie emisyjności gospodarki, rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia poprzez wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ciągu liniowego 15 kV Chemik - Lenartowice w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SWZ), a w szczególności:
Zadanie
I Zadanie 1 etap 1:
1. Budowa linii kabl. SN kablem typu XRUHAKXS 120/25mm2 o łącznej długości ok. 3100 m.
2. Wymiana istniejących dwóch słupów SN na projektowane wraz z wymianą istniejących przewodów linii napowietrznej 15 kV na przewody niepełno izolowane o długości ok. 100 m.
Zadanie 1 etap 2:
3. Demontaż istniejącej słupowej stacji transf. 15/0,4 kV ,,Lenartowice Nowowiejska".
4. Budowa kontenerowej stacji transf. 15/0,4 kV.
5. Dostawa i montaż transformatora o mocy 160 kVA do projektowanej stacji transf. kontenerowej ,,Lenartowice Nowowiejska".
6. Powiązanie projektowanej stacji transf. z istniejącą siecią nN poprzez budowę linii kablowych 0,4 kV o łącznej długości ok. 160 m.
Zadanie 1 etap 3
7. Demontaż istniejącej stacji transf. 15/0,4 kV ,,Kędzierzyn Śluza".
8. Budowa kontenerowej stacji transf. 15/0,4 kV .
9. Dostawa i montaż dwóch transformatorów o mocy 100 kVA do projektowanej stacji transf. kontenerowej ,,Kędzierzyn Śluza".
10. Powiązanie projektowanej stacji transf. z istniejącą siecią nN poprzez wprowadzenie istniejących linii kabl. 0,4 kV oraz budową odcinka linii kabl. 0,4 kV dł. ok. 10 m.
Zadanie I.1 oświetlenie ulic
11. Zabudowa szafek oświetlenia ulic typu RSOU1 (2szt) przy projektowanych stacjach transf.
Zadanie II
Zadanie 2 etap 1 i 2:
1. Budowa słupów linii napowietrznej 15 kV wraz z zabudową rozłączników.
2. Budowa linii kabl. 15 kV kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 o łącznej dł. ok. 4600 m wraz z wykonaniem muf kabl., zgodnie z PT.
3. Budowa linii kabl. 0,4 kV o łącznej długości ok. 400 m.
Zadanie 3 etap 1:
4. Demontaż pięciu słupowych stacji transf. 15/0,4 kV: ,,Sławięcice Asnyka", ,,Sławięcice Tetmajera, ,,Sławięcice Batorego", ,,Sławięcice Szpital" i ,,Sławięcice Graniczna".
5. Budowa czterech kontenerowych stacji transf. 15/0,4 kV: ,,Sławięcice Asnyka-Tetmajera", Sławięcice Batorego", ,,Sławięcice Szpital" i ,,Sławięcice Graniczna".
6. Dostawa i montaż transformatorów:
- o mocy 400 kVA do stacji transf. ,,Sławięcice Asnyka-Tetmajera",
- o mocy 250 kVA do stacji transf. Sławięcice Batorego" i ,,Sławięcice Szpital",
- o mocy 100 kVA do stacji transf. ,,Sławięcice Graniczna".
7. Budowa linii kabl. 15 kV kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 o łącznej długości ok. 4200 m.
8. Budowa odcinka linii napowietrznej 15 kV dł. ok.100 m.
9. Powiązanie projektowanych stacji transf. z istniejącą siecią nN poprzez budowę linii kabl. 0,4 kV łącznej długości ok. 1700 m.
Zadanie 3 etap 2:
10. Demontaż dwóch słupowych stacji transf. 15/0,4 kV: ,,Sławięcice Hermes" i ,,Sławięcice Ujejskiego" wraz z demontażem transformatorów.
11. Budowa kontenerowej stacji transf. 15/0,4 kV.
12. Dostawa i montaż transformatora o mocy 630 kVA do projektowanej kontenerowej stacji transf. ,,Sławięcice Ujejskiego".
13. Budowę odcinka linii kabl. 15 kV kablem o długości około 50 m.
14. Budowa linii kabl. 0,4 kV o łącznej długości ok. 800 m.
Zadanie II.1
Część 1 etap 1 i 2 oświetlenie ulic
15. Zabudowa szafki oświetlenia ulic typu RSOU1 (1szt).
16. Budowa linii kabl. oświetlenia ulic typu YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości ok.200 m.
Część 2 etap 1 oświetlenie ulic
17. Zabudowa szafek oświetlenia ulic typu RSOU1 (4 szt).
18. Budowa linii kabl. oświetlenia ulic typu YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości ok. 1200 m.
19. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulic typu AsXSn 2x35mm2 o łącznej długości ok. 60 m.
Część 2 etap 2 oświetlenie ulic
20. Zabudowa szafki oświetlenia ulic typu RSOU1 (2szt) nr 1 i nr 2.
21. Budowa linii kabl. oświetlenia ulic typu YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości ok. 200 m.
Pozostały opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 45231400-9

Dokument nr: 1217107, ZAK03/DK/UE/93/2019

Otwarcie ofert: Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. M. Konopnickiej 3, budynek B, IIp., w sali nr 201.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 28.11.2019r. do godz. 10:00 na adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 3 - Kancelaria, pokój nr 04 (budynek przyległy do siedziby Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Waryńskiego 1).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: 8 miesięcy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie Roboty budowlane, odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowę węzłów sieciowych 15/0,4 kV ze stacjami kontenerowymi oraz budowę linii kablowej 15 kV (o łącznej długości co najmniej 1 km), o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, z jednoczesnym potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Potencjał techniczny
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego w celu wykonania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują, lub będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania Zamówienia, w tym:
1. co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i kwalifikacji, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.2272 z późn. zm.), które uprawnią do projektowania/kierowania robotami budowlanymi/eksploatacji w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać zawód na zasadzie transgranicznej swobody świadczenia usług, zamawiający dopuszcza wykazanie ich uprawnień na zasadach wynikających z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2006 r., poz. 1725.
2. co najmniej 2 osobami przewidzianymi do realizacji robót, posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie eksploatacji urządzeń o napięciu powyżej 1 kV oraz co najmniej 1 osobą posiadającą ważne odpowiednie do zakresu prac świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku DOZORU.
Obowiązek dostarczenia świadectw kwalifikacyjnych ,,D" i ,,E" nie dotyczy osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego. Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
UWAGA: Uprawnienia można łączyć co oznacza, że jedna osoba może posiadać więcej niż jedno uprawnienie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa ubezpieczeniowa musi spełniać wszystkie warunki określone w § 12 ,,Projektu Umowy". Posiadanie ww. Polisy warunkuje zawarcie kontraktu.
Warunki zmiany umowy
Na zasadach zawartych w treści projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie.
3. Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiące potwierdzenia warunku zawartego w § 3 pkt. 2.1.a) i 2.1.b) SWZ,
7. Wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, Robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością Robotom budowlanym stanowiącym przedmiot Zamówienia Niepublicznego, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dokumentów, w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Robót - spełnienie warunku zawartego § 3 pkt 2.2 SWZ.
8. Oświadczenie BHP dotyczące prac na wysokościach.
9. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa on żądany przez Zamawiającego dokument lub dokumenty na zasadach analogicznych jak określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy PZP.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium A: Cena ofertowa netto - 95 %,
Kryterium B: Okres rękojmi i gwarancji - 5 %
Sposób przyznawania punktów został szczegółowo opisany w treści SWZ.
Wykluczenia
Zasady wykluczeni zostały szczegółowo opisane w treści SWZ.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Adres
Jasnogórska 11
31-358 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
508006543
Fax
122611010
NIP
6110202860
Tytuł projektu
Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej
Numer projektu
POIS.01.04.01-00-0011/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dagmara Kasza, e-mail: dagmara.kasza@tauron-dystrybucja.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+ 48 77 889 92 84

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.