Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie prototypu innowacyjnej linii technologicznej

Przedmiot:

Opracowanie prototypu innowacyjnej linii technologicznej

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ajmaker Sp.z.o.o
Joachima Lelewela 16A/m. 2
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
tel: +48 698-615-740.
kontakt@ajmaker.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25362
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie prototypu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu prototypu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych, w wyniku czego otrzymany zostanie produkt o nowych parametrach (wymiarach).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi polegające na zaprojektowaniu innowacyjnej linii prototypowej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych w ramach realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - etap I usługowy.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przez jednostkę naukową prototypu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji desktopowych maszyn odlewniczych. W ramach usługi planowane są dwa etapy:
1. Prace badawcze i projektowe
Opracowanie koncepcji projektowych oraz konstrukcyjnych linii technologicznej, analiza i dobór odpowiednich parametrów linii produkcyjnej oraz rozwiązań materiałowych. Opracowanie koncepcji produktu końcowego. W wyniku etapu 1. przygotowana zostanie dokumentacja techniczna prototypowej linii produkcyjnej oraz jej produktu oraz zostanie wykonany projekt linii produkcyjnej oraz prototyp linii technologicznej umożliwiający przeprowadzenie testów. Wymiary produktu nie powinny przekraczać 70cm szerokości x 70 cm długości x 80 cm wysokości. Głównym zastosowaniem produktu ma być odlewanie w żywicach poliuretanowych. Produkt ma być zbudowany ze stali wraz z niezbędną elektroniką. W składzie linii technologicznej do produkcji uprzednio opisanej maszyny odlewniczej powinna znaleźć się maszyna do cięcia stali laserem (o parametrach umożliwiających cięcie detali o grubości do 2mm). Kolejnym etapem linii produkcyjnej powinna być maszyna do gięcia blach (o parametrach pozwalających na cięcie co najmniej do 2 mm grubości). Następnie w linii produkcyjnej powinna znaleźć się maszyna umożliwiająca zespawania elementów w całość. Na ostatnim etapie linii produkcyjnej musi być możliwość przeprowadzenia testów szczelności gotowego produktu.
2. Testowanie
W ramach tego etapu zostaną przeprowadzone testy wydajności uzyskanej linii produkcyjnej oraz weryfikacja właściwości uzyskanego produktu - testy szczelności. Testy będą mieć charakter przedwdrożeniowy.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 25362

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:
Ajmaker Sp.z.o.o.
Joachima Lelewela 16A/m. 2, 58-100 Świdnica, kraj POLSKA
Lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@ajmaker.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa, będąca przedmiotem zamówienia, powinna zostać zrealizowana do18 miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy na wykonanie usługi z wybranym wykonawcą. Docelowo termin zostanie uściślony po uzyskaniu dofinansowania przez Zamawiającego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę lub doświadczenie oraz potencjał technologiczny, które umożliwią mu realizację przedmiotu zamówienia.
Dodatkowe warunki
Realizacja przedmiotu zamówienia ma charakter warunkowy. Warunkiem zamówienia usługi przez Zamawiającego jest podpisanie przez zamawiającego umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - etap I usługowy (Konkurs POIR.02.03.02-IP.03-00-002/19).
Do składania oferty uprawnione są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające następujące warunki:
1) ,,organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę", określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1.1. zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy,
1.2. dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
1.2.1. zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych lub uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, a także w przypadku ujawnienia wyników prac badawczo-rozwojowych wpływających w sposób istotny na opis zgłoszenia
1.2.2. zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Dostawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;
1.2.3. zmiana ceny oferty, jeżeli jest następstwem zmian wynikających z zakresu badań, które okazały się niezbędne do przeprowadzenia celem uzyskania prawidłowych wyników badań już w trakcie wykonywanych prac przez Dostawcę;
1.2.4. zmiana dotyczące nazwy i siedziby Dostawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;
1.2.5. zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;
1.2.6. zmiana osób przy pomocy których Dostawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami lub wiedzą albo potencjałem technicznym.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o potencjale personalnym i technicznym
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań między podmiotami współpracującymi
Załącznik nr 4- klauzula informacyjna
Załącznik nr 5- oświadczenie dotyczące aspektów społecznych

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Kryterium Waga kryterium
Cena całkowita za usługę (C) 100%
Cena:
"cena brutto oferty najtańszej" /"cena brutto oferty badanej" " × 100 = liczba punktów"
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia u Oferenta, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych ogłoszenie wyników, Zamawiający wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
AJMAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Adres
Joachima Lelewela 16A/m. 2
58-100 Świdnica
dolnośląskie , świdnicki
Numer telefonu
+48 698-615-740.
NIP
5010078868
Numer naboru
POIR.02.03.02-IP.03-00-002/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adrian Janiszewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel: +48 698-615-740.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.