Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na...

Przedmiot:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w budynku magazynowym

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
ul. Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22)6956015, faks (22)6956019
przetarg@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w budynku magazynowym zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudzkiego 38
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w budynku magazynowym zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudzkiego 38. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

CPV: 74247000-1

Dokument nr: 621968-N-2019, BOU-IV.272.66.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.mazowieckie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
00-950 Warszawa, pl. bankowy 3/5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-22, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę obejmującą pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia obejmującego roboty budowlane o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto; 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z co najmniej (zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jeden nadzór): i) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów/robót budowlanych każda o wartości (robót branży konstrukcyjno-budowlanej) co najmniej 1 000 000 zł brutto, realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót, ii) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności. oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów/robót budowlanych każda o wartości (robót branży elektrycznej) co najmniej 1 000 000 zł brutto, realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, p. 1 ust. 1 niniejszej SIWZ (wyłącznie w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu), tj. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (część A).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej 0,10
Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 0,30

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.