Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Przedmiot:

Serwis urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,Śródmieście" Sp. z o.o
al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. (+48) 32 325 72 11, tel. 722 009 030
biuro@srodmiescie.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Śródmieście" Sp. z o.o., al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. ,,Serwis urządzeń klimatyzacji i wentylacji na terenie obiektu handlowego przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach".
Zakres zamówienia: Wykonawca odpowiedzialny będzie za usługę serwisowania i konserwacji urządzeń klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, w tym także paneli sterujących systemem.
W zakres usługi wchodzą:
a) Bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń i paneli sterujących.
b) Okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją jeden raz na kwartał.
c) Wymiana wszelkich części, materiałów i podzespołów, które uległy zużyciu w wyniku eksploatacji, a ich stan uniemożliwia utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonych do konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji.
d) Usuwanie usterek, awarii i uszkodzeń tj. usuwanie samoistnych uszkodzeń wykrytych podczas przeglądów i oględzin lub usuwanie na wezwanie Zamawiającego.
Zakres prac związanych z konserwacją i przeglądami technicznymi:
Zakres konserwacji obejmuje konserwację instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w trybie przeglądów wykonywanych jeden raz na kwartał i obejmuje m.in.:
1) instalację i urządzenia wentylacji:
- ogólne sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, w tym pod względem zanieczyszczenia,
- usuwanie zanieczyszczeń instalacji i urządzeń w miarę potrzeb (kanały, anemostaty, kratki wentylacyjne),
- kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów jeden raz na kwartał i ewentualną ich wymiana,
- sprawdzenie stanu napędu wentylatorów, regulacja pasków klinowych,
- sprawdzenie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących,
- sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco - sterowniczej,
- sprawdzenie działania siłowników przepustnic powietrza,
- sprawdzenia stanu technicznego klap odcinających ppoż., zaworów, kratek wentylacyjnych oraz anemostatów,
- sprawdzenie i regulacja przepływów powietrza w zaworach, kratkach wentylacyjnych oraz anemostatach jeden raz w roku i po zgłoszeniu nieprawidłowości działania;
2) instalację i urządzenia klimatyzacji:
- ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń, w tym pod względem zanieczyszczenia,
- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzeń,
- sprawdzenie elementów amortyzacyjnych,
- czyszczenie filtrów powietrza,
- sprawdzenie instalacji odpływu skroplin,
- sprawdzenie drożności odpływu skroplin i pracy pompek skroplin,
- sprawdzenie poprawności działania klimatyzatorów,
- kontrola funkcjonowania i czyszczenie jednostek zewnętrznych zlokalizowanych w garażu,
- czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych,
- dezynfekcja parowników,
- sprawdzenie i regulacja przepływów powietrza w zaworach, kratkach wentylacyjnych oraz anemostatach jeden raz w roku i po zgłoszeniu nieprawidłowości działania;
3) obieg czynnika chłodniczego:
- sprawdzenie szczelności układu obiegu czynnika chłodniczego, korekta stanu napełnienia,
- sprawdzenie ciśnień układu,
- sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur;
4) instalacje elektryczne wchodzące w skład urządzeń klimatyzacyjnych oraz rozdzielni głównej:
- sprawdzanie zabezpieczeń w rozdzielni głównej,
- sprawdzanie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
- sprawdzenie działania wyłącznika głównego pożarowego rozdzielni głównej,
- sprawdzanie styków sprężarek,
- sprawdzanie zabezpieczeń termicznych czujników,
- sprawdzanie styków przekaźników,
- sprawdzenie układu sterowania i blokady,
- sprawdzenie termostatu,
- doraźna kontrola i korekta poziomu ciśnienia akustycznego urządzeń wskazanych przez użytkownika;
5) regulacja urządzeń do wymaganych parametrów pracy i wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz niesprawnych elementów urządzeń i instalacji;
6) usuwanie uszkodzeń i usterek wykrytych podczas czynności przeglądowo - konserwacyjnych i na ewentualne zgłoszenie Zamawiającego;
7) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi jeden raz w roku pomiary i kontrolę przepływów w systemach wentylacyjnych podlegających usłudze, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w strefie ochronnej kratek, zaworów, anemostatów objętych zamówieniem. Koszt ww. usługi wliczony będzie w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy;
8) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie pełnił pogotowie serwisowe, a w szczególności na własny koszt podejmie niezwłocznie wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia prawidłowej pracy systemów;

9) na każdy wniosek Zamawiającego wyda pisemną ekspertyzę/ opinię o stanie technicznym systemów i urządzeń.
Procedura zgłaszania i odbioru prac:
1) przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zarządcę obiektu;
2) prace zostaną odebrane na podstawie protokołu.
Rodzaj urządzeń:
MHI - Mitsubishi Havy Industries LTD
Parownik typ: Fdu250vd Skraplacz typ: Fdc250vs s/n: F282021585rf
Ilość urządzeń 14 szt.
Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z istniejącym układem instalacji klimatyzacyjnych w obiekcie handlowym przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach, w celu poprawnej oceny pracochłonności oraz skali trudności przeprowadzenia wymaganych prac konserwacyjnych i przeglądów, gdyż zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział może brać Wykonawca, który
o wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej 2 usługi w funkcjonujących budynkach użyteczności publicznej* obejmujące swym zakresem pełnienie przez okres ciągły minimum 12 miesięcy stałej konserwacji i napraw systemu klimatyzacji o wartości min. 20 000,00 zł (brutto).
*budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze.
o posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
Na potwierdzenie posiadania polisy OC Wykonawca wraz z ofertą składa kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
o dysponuje aktualnym na dzień składania ofert certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzającym, że Wykonawca jest uprawniony do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Na potwierdzenie posiadania certyfikatu Wykonawca wraz z ofertą składa kopię tego certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
o do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia osobę/y dysponującą/e:
- ważnymi uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP minimum do lkV;
- świadectwem kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (świadectwo F-gaz);
Na potwierdzenie dysponowania takimi osobami Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 20.11.2019 r. Oferty dostarczyć należy osobiście lub listownie na adres: ,,Śródmieście" Sp. z o.o., al. Marszałka Piłsudskiego 12,43-100 Tychy; lub drogą mailową, na adres: biuro@srodmiescie.tychy.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Kryterium wyboru Wykonawcy: cena 100% W cenę oferty należy wliczyć:
- koszty robocizny, sprzętu i pochodnych od nich- związane z wykonywaniem prac serwisowych i napraw, usuwaniem awarii, zmianą ustawień instalacji, pomiarami i innymi czynnościami polegającymi na zapewnieniu sprawności funkcjonowania urządzeń;
- koszty materiałów eksploatacyjnych (filtrów, czynnika chłodniczego itp. z wyłączeniem części elektronicznych typu płyta główna, sterowniki) związanych z funkcjonowaniem i obsługą serwisową urządzeń.
Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być przygotowana i złożona na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1. do niniejszego zapytania.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ,,Śródmieście" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy bez wskazania przyczyny lub wyboru oferty z wyższą ceną jeśli ma zastrzeżenia co do możliwości wykonania zamówienia przez Oferenta.

Kontakt:
Kontakt: Dodatkowych informacji o zamówieniu udziela:
- Piotr Konieczny- tel. 722 009 030, e-mail: piotr.konieczny@srodmiescie.tychy.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.