Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: System oddymiania klatek schodowych; oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne; modyfikacja i...

Przedmiot:

System oddymiania klatek schodowych; oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne; modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru SSP do współpracy z nowymi systemami

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce
ul. Liczyrzepy 87
58-564 Sosnówka
powiat: jeleniogórski
tel. (075) 76-103-26, faks (075) 76-103-37
sekretariat@dpssosnowka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Sosnówka
Wadium: 3.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
System oddymiania klatek schodowych; oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne; modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru SSP do współpracy z nowymi systemami

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:

1) system oddymiania klatek schodowych; oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne; modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru SSP do współpracy z nowymi systemami. Budynek zameczek i pawilon, ul. Liczyrzepy 87,
58-564 Sosnówka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Projekt budowlany, ( techniczny - wykonawczy ) stanowiący Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnówka - Starszy administrator,
w godzinach pracy oraz na stronie internetowej: http://www.powiat.jeleniogorski.pl /POMOC SPOŁECZNA RODZINIE w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku rozbieżności między zapisami poszczególnych dokumentów tworzących Dokumentację projektowo-techniczną, w pierwszej kolejności należy uwzględniać zapisy projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (jako dokumentów równoważnych), następnie zaś Przedmiaru robót (jako dokumentu pomocniczego).
3. Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym szczególności Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, wskazywałaby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji - pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów - o ile występują w dokumentacji projektowo-technicznej - określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawców wyrobów lub rozwiązań równoważnych - przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, gwarantując zgodność z zatwierdzonym Projektem budowlanym (Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, że zakres prac opisany w pkt 1.6 Projektu budowlanego (Załącznika Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), dotyczący wykonania przebudowy istniejącego ogrodzenia na nowy z prefabrykowanych lekkich paneli montowanych do słupków, nie stanowi elementu przedmiotu niniejszego zamówienia. Zakres prac przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji, dotyczący istniejącego ogrodzenia, został ujęty w pkt 4 Przedmiaru robót (Załącznika Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i jest on wiążący przy składaniu ofert
i późniejszym wykonawstwie robót.

6. Informacje dodatkowe:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich.
2) Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w Przedmiarze robót nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
3) Wybrany Wykonawca - w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - przedłoży Zamawiającemu uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych prac i ich koszt brutto. Harmonogram uwzględniać będzie wszystkie pozycje Przedmiaru robót (Załącznika Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy.
4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
5) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót;
b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum
36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót (tożsamy z okresem gwarancji).
6) Okres gwarancji stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji - na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie
o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy, niż
60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego
60-miesięcznego okresu gwarancji.
7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części zamówienia) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
8. Na podstawie umowy o pracę muszą być zatrudnione osoby wykonujące czynności określone w Projekcie budowlanym oraz Przedmiarze robót, tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą
a pracownikiem wynagrodzeniem, tzn. prace takie jak: realizacja robót rozbiórkowych
i przygotowawczych, , robót instalacji elektrycznych systemów alarmowych i anten, uzupełnienie tynków oraz prace wykończeniowe. Z wyjątkiem wykonywania czynności przewidzianych dla kierownika robót budowlanych, a także czynności polegających na dostawie urządzeń i materiałów, - pozostały zakres prac objętych zamówieniem (wykonywanych bezpośrednio na placu budowy) musi być realizowany przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą zostać zatrudnione na umowę
o pracę.
9. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na każdym etapie realizacji zamówienia, w tym w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 12 i 13, oraz dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 12 i 13;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
10. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane
z realizacją zamówienia, o których mowa w ust. 13:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów
i nr PESEL pracowników). Imiona i nazwiska pracowników nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imiona i nazwiska pracowników nie podlegają anonimizacji.
11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa
w ust. 13, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych:
1) w wysokości 5.000,00 zł - za każde niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 15;
2) w wysokości 200,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w terminowym przekazaniu Zamawiającemu dowodów, o których mowa w ust. 15, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 15;
3) w wysokości 10.000,00 zł - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego od Państwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynności określonych w ust. 13 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 13.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
15. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny kod: 45000000-7 Roboty budowlane.
Dodatkowe kody: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 45312000-7, 45312100-8

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Domu Pomocy Społecznej Sosnówka ul. Liczyrzepy 58, 58-564 Sosnówka
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacja dotycząca ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Za datę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone Wykonawcy.
2. Oferty należy składać w terminie do godz. 10:00 w dniu 27.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej ul. Liczyrzepy 87, 58- 564 Sosnówka, punkt kancelaryjny, (parter)
4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta, zostanie opatrzona terminem (datą i godziną) jej złożenia, liczbą dziennika podawczego, a także numerem według kolejności składania ofert.s

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie - do 31.12.2019 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi częściami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3. Wszelkie załączniki do SIWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień SIWZ. Jeżeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła Wykonawcy, powinien umieścić na niej adnotację ,,NIE DOTYCZY". Wykonawcy nie mogą dokonywać merytorycznych zmian w treści załączników do SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej - zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty - podając przyczyny faktyczne i prawne.
8. Udzielanie wyjaśnień:
1) Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1, 1a-1b i 2 ustawy Pzp. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do końca 20.11.2019 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania - Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
http://www.powiat.jeleniogorski.pl/POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:
2) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa
w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Oferta wspólna:
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej winno być dołączone - podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) W razie wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 2 Działu V niniejszej SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
w wysokości minimum: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto), w zakres której wchodziło co najmniej wykonanie: 1) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych w tym instalowanie systemów alarmowych i anten o powierzchni co najmniej 300 m2,
2) Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień podpisania tej umowy.
- dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i alarmowych. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z późn. zm.) - z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W sytuacji określonej w ust. 3, Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, tj. spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte
w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje wykluczenie z przedmiotowego postępowania Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp w zakresie dotyczącym niepodlegania wykluczeniu z postępowania - Załącznik Nr 2 do SIWZ (Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania);
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ (Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców odrębnie składa oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w ust. 1 (Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ).
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 (Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ).
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

VIII. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ:

Wraz z ofertą (wypełnionym Formularzem ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz oświadczeniami, o których mowa w Dziale VII SIWZ, Wykonawca składa:
1) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik Nr 8 do SIWZ);
2) dowód wniesienia wadium;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - o ile ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie);
4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Z przedmiotowego zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
5) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni - terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 2 lit. b Działu V SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i instalacyjne zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i instalacyjne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ);
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i instalacyjnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ).
Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w ust. 1 pkt 2 lit. c Działu V SIWZ.
3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi dokument, o którym mowa powyżej, tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji:
a) w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp),
b) dotyczący podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego Działu, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu,
o którym mowa w ust. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 niniejszego Działu SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli te oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 niniejszego Działu SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

X. INFORMACJA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przedkłada Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik Nr 9 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odrębnie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym partnerzy konsorcjum i wspólnicy spółek cywilnych).

XI. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ ZASADY ICH UZUPEŁNIANIA I POPRAWIANIA

1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 Działu VIII SIWZ,
w ust. 1, 2 i 4 Działu IX SIWZ oraz w ust. 1 Działu X SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonego
w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 4 Działu VIII SIWZ,
w ust. 1, 2 i 4 Działu IX SIWZ oraz w ust. 1 Działu X SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 Działu VIII SIWZ,
w ust. 1, 2 i 4 Działu IX SIWZ oraz w ust. 1 Działu X SIWZ, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, o których mowa
w Dziale VII SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniższych formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Nobile Bank S. A.: nr 66 1560 0013 2612 4767 9000 0004;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. O skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu decyduje moment uznania jego kwoty (tj. zaksięgowania) na rachunku bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego), Wykonawca do oferty załącza potwierdzenie dokonania przelewu środków na konto Zamawiającego tytułem wniesienia wadium na przedmiotowe zamówienie.
5. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń, Wykonawca składa oryginał dokumentu wadialnego wraz z ofertą albo odrębnie (do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce) przed upływem terminu składania ofert, a potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kserokopię dokumentu wadialnego załącza do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny np. w koszulce foliowej lub odrębnej kopercie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9.
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Ofertę opatrzoną własnoręcznym podpisem wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Forma pisemna dotyczy również dokumentów i oświadczeń, składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu, a także pełnomocnictw.
3. Składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, a także pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2, w formie pisemnej odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
6. Oferta oraz dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem.
7. Jeśli osoba podpisująca ofertę oraz oświadczenia i dokumenty stosuje wyłącznie parafkę, winna dodatkowo użyć pieczęci imiennej. Pieczęć imienna nie jest wymagana, jeśli złożony podpis jest czytelny, co umożliwi Zamawiającemu jednoznaczne ustalenie tożsamości osoby podpisującej ofertę oraz pozostałe dokumenty i jej uprawnienie
do wykonywania tego rodzaju czynności.
8. Wszystkie strony oferty zawierające informacje winny być ponumerowane, zaparafowane lub podpisane i opieczętowane pieczęcią Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy - łącznie z załącznikami. Każda poprawka w treści oferty,
a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu - w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do momentu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić tytuł: ,, System oddymiania klatek schodowych; oświetlenie ewakuacyjne i alarmowe; modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru SSP do współpracy z nowymi systemami". W momencie złożenia tak przygotowanej oferty, na zewnętrznej kopercie zostanie złożona pieczęć Zamawiającego wraz z adnotacją daty
i godziny jej złożenia.
10. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie - zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
11. O ważności złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma informację o tym przed upływem terminu składania ofert. Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty winno być przygotowane tak, jak oferta i w ten sam sposób zapakowane, z tym, że na kopertach powinny znaleźć się napisy: ,,ZMIANA", ,,WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty, ani też zmienić jej treści po upływie oznaczonego terminu składania ofert.
13. Ofertę, którą Wykonawca wycofa przed upływem terminu składania ofert - na zasadach określonych ust. 12 - Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania, chyba, że na kopercie zewnętrznej nie będzie wskazana nazwa i adres, na jaki ofertę należy zwrócić - wówczas oferta podlega otwarciu w celu ustalenia tych danych.
14. Wszystkie strony oferty winny być połączone w sposób trwały, uniemożliwiając dekompletację zawartości oferty.
15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, winny być oznaczone klauzulą: ,,informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz dołączone do oferty jako osobny, ostatni załącznik i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie zostaną ujawnione, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
16. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny, niż określony przez Zamawiającego, sposób wykonania zamówienia.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę w ofercie należy przedstawić w Formularzu ofertowym - na Załączniku
Nr 1 do SIWZ.
2. Wartość zamówienia należy podać w polskich złotych jako wartości netto, podatku VAT i brutto w formie cyfrowej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz dodatkowo wartość brutto w formie słownej.
3. Proponowana cena jest ceną ryczałtową i ma być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań
w celu jej określenia. Cena ryczałtowa nie podlega zmianie, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. W cenie należy ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty wynikające z dokumentacji projektowej
i technicznej, w szczególności: ceny materiałów i urządzeń, koszty robocizny, montażu, transportu, a także inne koszty towarzyszące, np.: ubezpieczenie, cło, opłaty dodatkowe, sprawdzenia itp. oraz podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub istotne ich części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Kryterium I - CENA - 60 %
2) Kryterium II - OKRES GWARANCJI - 40 %

ad. 1) Punktacja za Kryterium I - CENA odbywać się będzie według wzoru:
( Cmin. / Cb ) x 100 x 60% = KI
gdzie oznacza:
KI - liczbę punktów z kryterium I CENA,
Cmin. - najniższą cenę brutto z przedstawionych ofert
Cb - cenę brutto oferty badanej.

Maksymalna ilość punktów za kryterium CENA - 60 pkt

ad. 2) Punktacja za Kryterium II - OKRES GWARANCJI odbywać się będzie według wzoru:
( Gof. / Gmaks. ) x 100 x 40% = KII
gdzie oznacza:
KII - liczbę punktów z kryterium II OKRES GWARANCJI,
Gof. - okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie (minimum 36 miesięcy; UWAGA: jeśli Wykonawca zaoferuje okres krótszy niż 36 miesięcy - oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; jeśli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 60 miesięcy - Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie maksymalny okres 60 miesięcy),
Gmaks. - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji z przedstawionych ofert (minimum:
36 miesięcy; maksymalnie: 60 miesięcy; UWAGA: jeśli z ofert wynikać będzie, że zaoferowany został okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie maksymalny okres 60 miesięcy).

Maksymalna ilość punktów za kryterium OKRES GWARANCJI - 40 pkt

W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I), Kryterium II (Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP).

Wynik I + Wynik II = SP (suma punktów)

Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymogom ustawy Pzp oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą łączną liczbę punktów.
2. Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych - zgodnie
z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności gospodarczej Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności gospodarczej Wykonawców, którzy oferty złożyli, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów;
5) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego Działu, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 niniejszego Działu, na stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, podpisana zostanie umowa
w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, po wyborze oferty najkorzystniejszej zawarta zostanie umowa z Wykonawcą, który ją złożył, na realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zawiadomienie to przesłane zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zawiadomienie to przesłane zostanie w inny sposób.
6. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa
w ust. 5 niniejszego Działu, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta albo jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika robót budowalnych, instalacji elektrycznych, systemów alarmowych i anten - zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Dziale V SIWZ, a także zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego.
8. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na odległość (drogą korespondencyjną), wówczas datą zawarcia umowy będzie dzień podpisania umowy przez drugą (ostatnią)
ze stron.
9. Przed zawarciem umowy Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach i w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Umowa podlega unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą, wymagane będzie - przed podpisaniem umowy - wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w ust. 2 pkt 1 Działu XIII ,,Wymagania dotyczące wadium".
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń, dokument taki winien zawierać co najmniej zobowiązanie Gwaranta, że w terminie ważności gwarancji zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty kwoty roszczenia (powstałego w związku z niewykonanie lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz w związku z nieusunięciem lub nienależytym usunięciem wad lub usterek, powstałych albo ujawnionych w okresie ważności gwarancji) - na pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego (Beneficjenta) do zapłaty należnej kwoty. Gwarancja musi przewidywać zastosowanie przepisu art. 151 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, tj. możliwość zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonane oraz 15-dniowego zwrotu kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady licząc od upływu okresu rękojmi za wady. Projekt dokumentu gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
8. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, tj. po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzającym jego należyte wykonanie.
12. Pozostała kwota - w wysokości 30 % zabezpieczenia - przeznaczona jest jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż
w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Warunki umowy określa jej projekt, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;
2) terminu realizacji zamówienia - co wynika z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia
i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe (trwające powyżej 7 dni) opady deszczu, powodzie, podtopienia - powodujące konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych;
b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania urządzeń lub instalacji, które nie były ujawnione na etapie podpisywania umowy, albo w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione podmioty z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, których wykonanie wstrzymuje realizację i zakończenie robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia;
c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przyjętej do realizacji dokumentacji projektowej i technicznej;
d) przedłużania się procedur administracyjnych - w przypadku konieczności uzyskania od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, w związku z ujawnionymi błędami
w dokumentacji projektowej i technicznej;
e) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu;
3) zakresu realizowanych - na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej - robót budowlanych i instalacji elektrycznych, systemów alarmowych i anten w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż przewidziane w dokumentacji projektowej i technicznej,
ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną
na zmianę przeznaczenia wykonywanego zadania w sposób istotny, a które poprawią parametry techniczne obiektu - przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
4) kierownika robót, o ile nowy kierownik robót posiada wymagane uprawnienia.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ofercie Wykonawcy oraz umowie, nie ulegnie zmianie,
a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku jej wprowadzenia - obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, będą wprowadzane do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany
w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga zaopiniowania
i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także akceptacji kierownika robót. Dokument ten wymaga również zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie zgodna
z ilością dni, w których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 3 pkt 2.
8. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących kierownika robót,
w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót,
2) niewywiązywania się kierownika robót z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;
3) jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
9. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót - w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę czynność, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej - zgodnie
z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego
w zakresie uprawnień budowlanych, nie zostanie dopuszczona do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni.
10. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:
1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy
ze strony Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) - zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny
z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt 1-2.
12. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 i 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
1) wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - o ile firmy podwykonawców są już znane,
2) podania przez wybranego Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania zamówienia - o ile są już znane - nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane, instalacji elektrycznych, systemów alarmowych i anten, nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, tj. dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b Działu IX SIWZ, przy czym Zamawiający może samodzielnie pobrać w/w dokument z właściwego rejestru, w przypadku wskazania przez Wykonawcę danych rejestrowych podwykonawcy, tj. nr KRS albo NIP.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Przepisy ust. 4 i 5 niniejszego Działu SIWZ stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej od rygorem nieważności.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy - przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zadania, termin lub okres realizacji, wartość umowy, termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 niniejszego Działu. Projekt umowy o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień wskazujących, że zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastąpi po dokonaniu płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu, załączonych do faktury VAT, dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadania.
12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia, o ile projekt tej umowy nie będzie spełniać wymagań określonych w ust. 10 niniejszego Działu, a także w sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy, niż termin określony w ust. 11 niniejszego Działu. Wymóg zachowania formy pisemnej uznaje się za spełniony w przypadku przesłania zgłoszenia Zamawiającego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy Wykonawcy, podany
w umowie.
13. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa
w ust. 12 niniejszego Działu, oznacza akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
15. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, o ile umowa ta nie spełnia wymagań określonych w ust. 10 niniejszego Działu, a także w sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy, niż określony w ust. 11 niniejszego Działu. Wymóg zachowania formy pisemnej uznaje się za spełniony w przypadku przesłania zgłoszenia Zamawiającego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy Wykonawcy, podany w umowie.
16. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego Działu, oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładają Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany - z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także umów, których przedmiotem jest dostawa materiałów i urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 50.000 zł (brutto). W przypadku umów o podwykonawstwo na dostawy i usługi, których wartość przekracza kwotę 50.000 zł (brutto), powyższe wyłączenie nie ma zastosowania. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 11 niniejszego Działu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
18. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt jej zmiany - przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany tej umowy.
19. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 9-18 niniejszego Działu.
20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, nastąpi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie podlegające zapłacie bezpośrednio przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, do której Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń co do terminów płatności. Zapłata ta obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 20 niniejszego Działu, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania przedmiotowych uwag - nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 niniejszego Działu,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. Dokonując bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Konieczność dokonania maksymalnie trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20 niniejszego Działu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie stanowić podstawę natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, i naliczenia Wykonawcy kary umownej.
25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu powierzył wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego - jak za działania lub zaniechania własne.

XXVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie przeprowadzone w PLN.

XXIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.

XXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Dział VI ustawy Pzp

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp - art. 179-198 g.
2. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej (podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
10. Jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku - nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający ma prawo przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie - w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zasady dotyczące wnoszenia odpowiedzi na odwołanie, w tym uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu oraz sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów postawionych w odwołaniu, zostały określone w art. 186 ustawy Pzp.
18. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Zasady dotyczące uiszczania wpisów oraz zwrotu kosztów wpisu (o ile dotyczy) zostały określone w art. 187 ustawy Pzp.
19. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej.
20. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Krajowa Izba Odwoławcza orzeka
w wyroku; w pozostałych przypadkach wydawane jest postanowienie.
21. Informacje dotyczące oddalenia lub uwzględnienia odwołania zostały określone w art. 192 ustawy Pzp.
22. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
23. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
25. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
26. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. W razie stwierdzenia bezzasadności skargi - Sąd oddala ją wyrokiem, natomiast w przypadku jej uwzględnienia - zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy. W pozostałych sprawach Sąd wydaje postanowienie. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
28. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Uwagi:
XXXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy społecznej w Sosnówce ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka;

2) w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: sekretariat@dpssosnowka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, System oddymiania klatek schodowych; oświetlenie ewakuacyjne i alarmowe; modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru SSP do współpracy z nowymi systemami". W momencie złożenia tak przygotowanej oferty, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp", jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej oraz podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i w szczególności spowodują brak możliwości przeprowadzenia przez Zamawiającego oceny złożonej przez Panią/Pana oferty oraz oświadczeń i dokumentów złożonych przez Panią/Pana w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
o na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
godziny urzędowania:
poniedziałki - piątki: 7:00-15:00

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10c-10e, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3 Działu XV SIWZ, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
(na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka), faksem (na numer: 75 76 10 237 ) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), tj. poczty elektronicznej na adres
e-mail: sekretariat@dpssosnowka.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres elektroniczny podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego) są:
1) w sprawach przedmiotu zamówienia:
- Krzysztof Łubiński - starszy administrator,
tel.: (75) 7610326, faks: (75) 7610237, e-mail: sekretariat@dpssosnowka.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.