Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi i pogotowia technicznego instalacji...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi i pogotowia technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Śródmieście" Sp. z o.o. w Tychach
al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. (+48) 32 325 72 11, tel. 32/325-72-03;, tel. 605 868 025
biuro@srodmiescie.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE OFERTOWE
,,Śródmieście" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.:
,,Całodobowa obsługa i pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi i pogotowia technicznego instalacji elektrycznej
i odgromowej zgodnie z załącznikiem nr 5;
1.2. świadczenie usług, polegających na wykonywaniu napraw i usuwaniu awarii w obrębie zasobów
,,Śródmieście" Sp. z o.o. związanych z zabezpieczeniem obiektów. Świadczenie usług, o których
mowa jak wyżej, będzie zlecane na podstawie odrębnych zleceń wystawianych przez
Zamawiającego.
Podstawą rozliczenia usług, polegających na wykonywaniu napraw i usuwaniu awarii w obrębie
zasobów ,,Śródmieście" Sp. z o. o będzie stawka roboczogodziny kosztorysowej zaoferowana w
załączniku nr 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na prace nieobjęte załącznikiem
nr 5 do kwoty nie przekraczającej równowartości 50% ceny oferty wybranej w toku postępowania.
Zamawiający nie jest związany obowiązkiem udzjelenia zamówienia na prace nieobjęte
załącznikiem nr 5 w całości równowartości 50% ceny oferty wybranej w toku postępowania.
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie prace o wartości szacunkowej powyżej 3.500,00zł netto będą
stanowiły przedmiot odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca posiada punkt całodobowy pogotowia technicznego. Adres punktu pogotowia
technicznego i numer telefonu zostaną udostępnione użytkownikom nieruchomości.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Na oferty oczekiwać będziemy do dnia 21.11.2019 r. - dostarczyć je można osobiście lub listownie na adres
,,Śródmieście" Sp. z o.o,
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy;
lub drogą mailową na adres: biuro@srodmiescie.tychy.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej 2 usługi wykonane/ wykonywane w funkcjonujących budynkach użyteczności publicznej*
obejmującą swym zakresem obsługę instalacji elektrycznej i odgromowej o wartości min. 10 000,00 zł
(brutto) każda.
*budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej', wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji.
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze.
0 Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2.
2. Posiada lub będzie posiadał osoby skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych do lkV na stanowisku dozoru, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem;
b) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem;
c) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pomiarów ochron
przeciwporażeniowych i instalacji odgromowych, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem;

Kontakt:
IV. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- w zakresie proceduralnym:
Ewelina Juchcińska- Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
e-mail: ewelina.juchcinska@srodmiescie.tychy.pl
tel. 32/325-72-03;
- w zakresie merytorycznym, dot. obiektów Zamawiającego:
a) obiekt biurowy al. Piłsudskiego 12, Tychy i obiekt dydaktyczno- administracyjny al. Niepodległości
32, Tychy- Karolina Langer,
e-mail: karolina.langer@srodmiescie.tychy.pl
tel. 605 868 025
b) obiekt handlowy, al. Piłsudskiego 8, Tychy i targowisko miejskie, al. Bielska, Tychy- Piotr Konieczny,
e-mail: piotr.konieczny@srodmiescie.tychy.pl,
tel. 722 009 030.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.