Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd serwisowy segmentowych bram przemysłowych

Przedmiot:

Przegląd serwisowy segmentowych bram przemysłowych

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
ul. Transportowa 36
76-251 Kobylnica
powiat: słupski
Tel. 59 848 89 30, Faks: 59 841 54 03.
mzk@mzk.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kobylnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przegląd serwisowy segmentowych bram przemysłowych".
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy segmentowych bram przemysłowych zamontowanych w części warsztatowej budynku administracyjno-warsztatowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, położonego przy
ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica.
2. Przegląd serwisowy winien być dokonywany raz w roku w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą i obejmować następujące czynności:
a) założenie karty czynności serwisowych do bramy przemysłowej,
b) sprawdzenie wszystkich elementów bramy przemysłowej,
c) poziomowanie bramy,
d) konserwacja.
3. Zamawiający informuje, że posiada następujące bramy:
Nr bramy
Producent
Wymiary
szerokość x wysokość w mm
Rok produkcji
Nr fabryczny
1
Wiśniowski
3500 x 4150
2014
B110064011715
2
Wiśniowski
3500 x 4150
2014
B110064011718
3
Wiśniowski
3500 x 4150
2014
B110064011717
4
Krispol
3500 x 4150
2006
23257
5
Krispol
3500 x 4125
2015
80248
6
Krispol
3500 x 4125
ok. 2008
Brak danych
7
Krispol
3500 x 4125
2009
36166
8
Krispol
4000 x 4170
2010
5036
9
Krispol
4000 x 4500
2008
11631
10
Wiśniowski
4000 x 4050
2014
B120064011714
11
Wiśniowski
3500 x 4150
2014
B110064011716
12
Krispol
3500 x 4150
ok. 2008
Brak danych
13
Krispol
3500 x 4150
2007
10858
14
Krispol
4000 x 4150
2009
36165
15
Krispol
4000 x 4150
ok. 2008
Brak danych
16
Krispol
4000 x 4500
ok. 2008
Brak danych
17
Wiśniowski
4000 x 4500
2014
B120064011713

4. Szczegóły dotyczące wykonania zamówienia znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia

Dokument nr: 9/TG/2019

Składanie ofert:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2019 r. Decydujące znaczenie do złożenia oferty w terminie ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania oferty z poczty elektronicznej Wykonawcy.
2. Oferty należy przesłać w formie: elektronicznej - na adres mzk@mzk.slupsk.pl.
3. O wyborze oferty, po zakończeniu negocjacji, Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej.

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie wykonywane od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wymagania:
ROZDZIAŁ VI - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY WYMAGANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają doświadczenie w serwisowaniu i naprawianiu segmentowych bram przemysłowych, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonywali serwis powyższych bram, na rzecz co najmniej jednego podmiotu;
2) dysponują osobami, które posiadają doświadczenie w serwisowaniu i naprawianiu segmentowych bram przemysłowych;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia powyższych warunków, przedstawi on:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) referencje potwierdzające, że Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie, prawidłowo wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na serwisowaniu segmentowych bram przemysłowych;
Jeżeli tym podmiotem był Zamawiający, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku przedkładania referencji;
3) aktualna polisa ubezpieczeniowa w zakresie działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z dowodem opłaty składki.

RODZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu związania ofertą, o kolejne 60 dni.

ROZDZIAŁ VIII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Na ofertę składają się:
1) Załącznik nr 1 - wypełniony formularz ofertowy;
2) załącznik Nr 2 - oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
3) załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznik Nr 4 - Parafowany projekt umowy;
5) Załącznik Nr 5 - Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika
z dokumentów rejestrowych, Wykonawca obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu.
4. Wszelkie uwagi i niejasności powinny być wyjaśnione z Zamawiającym przed terminem składania ofert.
ROZDZIAŁ X - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY WSTĘPNEJ OFERTY
W ofercie należy podać ryczałtową cenę netto, za wykonanie wszystkich czynności serwisowych w odniesieniu do jednej bramy przemysłowej oraz na tej podstawie obliczyć wartość wykonania przeglądu wszystkich bram Zamawiającego
Cena winna zawierać wszystkie koszty jakie zobowiązany będzie ponieść Zamawiający,
w szczególności, koszty dojazdy do Zamawiającego, koszty pracy serwisantów.

ROZDZIAŁ XI - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
W wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny obliczonej zgodnie
z postanowieniami rozdziału poprzedniego.

ROZDZIAŁ XII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak również prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub niektórymi Wykonawcami, w tym także po złożeniu ofert.

Kontakt:
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych - Danuta Zajko (e-mail: dzajko@mzkslupsk.pl);
2) w sprawach formalnych - Krzysztof Janczuk (e-mail: kjanczuk@mzk.slupsk.pl).
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać:
1) pisemnie - na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,
ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica;
2) e-mailem - na adres: mzk@mzk.slupsk.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.